بایگانی برچسب: s

ابزارها وتكنيك ها در روش تحقیق کیفی

ابزارها وتكنيك ها در روش تحقیق کیفی

تغيير در رهيافت هاي توسعه براي توجه بيشتر به دانش بومي ومحلي ، ضرورت روي آوري به تحقيقات كيفي را آشكارساخته ومشروعيت بيشتري به آن بخشيده است. تجزيه وتحليل كيفي ،نيازمند ابزارهاي نرم افزاري
 يا به عبارتي روش هاي خاصي است نظر سنجي تسچ:
برطبق اين نظريه ، تحقيقات روي موضوعات زير مي تواند به توسعه ابزار وراهكارهاي كيفي كمك كند: •ويژگي هاي زبان به عنوان عامل اصلي ارتباطات •بازنمايي شناختي /فرهنگي •تجزيه وتحليل گفتمان وقوم نگاري ارتباطات •علوم قومي وقوم نگاري ساختاري •كنش متقابل نمادين وروش هاي قوم نگاري •كشف نظم ها، شامل شناسايي وطبقه بندي عناصر وارتباطات آن ها والگوها •درك معاني متن يا اقدام
بررسي ، واكاوي وتفسير كيفي اطلاعات در هر مرحله وابسته به مهارتها ، سطح آموزش ، بينش وتوانايي هاي تحليل گر است.البته اين اطلاعات كيفي الزاما نبايد بصورت كيفي ، واكاوي وتفسير شوند، بلكه مي توانند بصورت نظام مند در قالب اعداد ، نمودارها ومقياس ها به كار گرفته شوند(شعبانعلي فمي وديگران،1383،  144-143).
ابزارهاي ارزيابي مشاركتي ، فرآيند گردآوري وتجزيه وتحليل اطلاعات را با همراهي اعضاي جامعه تسهيل مي كنند.
اين روشها وابزارها ، فرايندهاي متعددي را براي اين منظور به خدمت گرفته اند واطلاعاتي رابراي مصلحان روستايي فراهم مي آورند.
در روشهاي مشاركتي ، فرآيند گردآوري اطلاعات وهمچنین خود اطلاعات اهمیت یکسانی دارند.
در نتیجه، مباحثات از طریق جوامع ،سازمانهای غیر دولتی ودولت های  محلی پیگیری می شود تا شیوه های کاربرد منابع موجود ، مشکلات ، تعارضات وفرصت های بررسی وبنیادی مستحکم برای توسعه پایدارتر نظام های مدیریت بهره وری فراهم شود(ESSC,1998,28 ).
نکته مهم در این مسیر آن است که گروه ارزیابی مشارکتی زمان لازم را برای توسعه راهبرد  مذاکرات جوامع تدارک ببینندواین فرایند را گام به گام به جلو هدایت کنند.در بیشتر اوقات این ارزیابی ها اگر در این چها چوب زمانی حرکت کنند به موفقیت خوبی دست پیدا خواهند کرد.
بعد از هر مرحله گروه تسهیل گر نیاز به زمانی برای تحلیل داده ها ومدارک بدست آمده دارد تا برای مرحله بعد مهیا شود.
بنابر این در این روش، اطلاعات در  پیچ وخم مراحل از بین نخواهند رفت وحتی برای توسعه طرح مدیریتی مناطق مرتبط ومشابه ، استفاده خواهند شد(Barbara,2002,4  ).
هر چند مقررات وروش های خاص واستانداردی برای آزمون روایی واعتبار اطلاعات حاصل از پژوهش های کیفی ارائه نشده است ،شعبانعلی فمی ودیگران به نقل از پاتون نکات زیر را که به شکل دستورالعمل های اجرائی بیان شده است ، برای ارتقای کیفیت واعتبار این واکاوی ها پیشنهاد کرده اند: •تمرکز تجزیه وتحلیل بر اهداف •اتخاذ راهبردهای مناسب برای پرسشگری ،مشاهده وتجزیه وتحلیل محتوا •یافتن الگوها وتوسعه نظام های طبقه بندی در تجزیه وتحلیل استقرایی •شناسایی فرایندها وپیوندها میان داده ها وتجزیه وتحلیل علل،عواقب وارتباطات(شعبانعلی فمی ودیگران،144،1383).
تجزیه وتحلیل داده ها یکی از بخشهای اساسی هر بررسی کیفی است.
البته باید توجه داشته باشیم که برای بررسی های کیفی مانند بررسی های کمی ، فرمول ثابت ومشخصی برای تجزیه وتحلیل یافته ها وجود ندارد.
به اعتقاد میلز این نوع از تجزیه وتحلیل ها قبل از آنکه روالی علمی باشند، مهارت فکری وذهنی محسوب می شوند. معمولا نقطه دقیقی برای اتمام گرد آوری داده ها وآغاز فرایند تجزیه وتحلیل وجود ندارد ، بلکه طی فرایند گرداوری داده ها ، ممکن است ایده هایی برای تجزیه وتحلیل شکل گیرد وبراساس آن تفاسیری از داده ها صورت پذیرد ، بنابراین ، محقق باید این تفاسیر را در کنار داده ها یادداشت کند .همپوشانی گردآوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آن به بهبود کیفیت هر دو مقوله می انجامد(همان،145).
انتخاب روش های گردآوری اطلاعات
قبل از هر چیز باید این نکته روشن شود که در تحقیقات مشارکتی روستایی ، هیچ یک از روشهای گردآوری داده ها نسبت به روشهای دیگر برتری ندارد، بدین معنی که هر روشی مناسب ترین روش برای گردآوری نوعی از اطلاعات است.
برای تصمیم گیری درباره انتخاب روش ، نقطه شروع منطقی ، تعریف نوع اطلاعات مورد نیاز است.
اصولا طبقه بندی کمی وکیفی وتمایل بیش از اندازه به گردآوری هر یک از آنها نادرست است ودر اغلب مواقع بهتر است که هم اطلاعات کمی وهم اطلاعات کیفی بدست آید.
بدین ترتیب در مطالعات کوتاه مدت ومیانبر ، استفاده از تکنیک های مرکب ، معمولا مناسب تر از تکیه بر یک روش منفرد گردآوری اطلاعات است (فرشادگهر وضیایی بیگدلی،69،1383).

در تعیین فنون گردآوری داده ها وتوافق بر سر میزان استفاده از آن ها در شیوه های مختلف ، باید به چند مورد توجه کنیم که در زیر به بررسی مختصر آن ها می پردازیم(همان):

•میزان حساسیت اطلاعات با توجه به زمینه فرهنگ محلی            

●توافق روی یکی از فنون نفوذی یا غیر نفوذی ، مستقیم یا غیر مستقیم ، بسته یا باز

•مقایسه روش ها با اطلاعات ویژه مورد نیازاولین پرسش کلیدی در انتخاب فنون مناسب گردآوری داده ها این است که آیا اطلاعات مورد نیاز ، از حساسیت برخوردارند یاخیر؟
اطلاعات حساس در سطح عام، اطلاعاتی تعریف می شوند که نمی توان آن ها را بطور مستقیم بدست آورد ، زیرا پاسخ های مردم به پرسش ها ، تحت تاثیر فراسنجه ها یا عللی است که داده های غیر واقعی یا نادرست را حاصل می کند.در نتیجه،  پژوهشگران ممکن است به پاسخ هایی دست یابند که پایایی مطالعه را تضعیف می کنند.
اطلاعاتی که در فرهنگی خاص یا در یک ناحیه ، حساس تلقی می شود ، ممکن است در جای دیگر حساس نباشد.برای مثال ، در برخی از کشورهای آفریقای غربی ونپال مردم دوست ندارندبچه هایشان سرشماری شوند.در این نوع فرهنگ ها حتی یک پرسش ساده ، مثل ” چند تا بچه داری؟” پاسخ هایی نادرست در پی خواهد داشت.
اما در بسیاری از کشورها ، والدین با میل ورغبت به جزییات پرسش هایی پاسخ می دهند که در باره فرزندان مطرح می شود.
در مناطق دیگر ، بسیاری از مسائل مربوط به بهداشت ، خصوصی تلقی می شود ، بنابراین از حساسیت برخوردار است(همان).
سریع ترین راه تشخیص حساس بودن یا نبودن اطلاعات ، پرسیدن از مردم بومی است.
برای مثال می توان به جریان مطالعه در یکی از روستاهای بوتسوانا اشاره کرد که در آن ترکیبی از فنون مشارکتی وغیر مستقیم بکار رفت ، زیرا کارگران نسبت به هر پرسشی که در باره ثروت بود ، حساسیت بالایی داشتند ، بنابراین تمام پرسشهای مستقیمی که در ارتباط با ثروت کشاورزان ودامداران بود حذف شد(همان،71).
غیر از حساسیت برخی اطلاعات ، مشکلات دیگری نیز وجود داردکه کار گرد آوری اطلاعات صحیح را با مشکل مواجه می کند.تمایل به نشان دادن آگاهی مناسب وبالا یکی از آن دسته مشکلات است .
بنا براین زمانی که مردم بخواهند مودب باشند ،ناخوشایند برخورد نکنندوبرای هر موضوع ، تفسیر غیر منطقی نداشته باشند ، ممکن است پاسخ هایی بدهند که از نظر اجتماعی مطلوب است.

از جمله این پرسشها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

درباره جامعه

•آیا کارگران بهداشت مناسب دارند؟

•آیا شما در شورای روستا شرکت می کنید؟

•آیا اگر پروژه ای را آغاز کنیم مشارکت خواهید کرد؟

درباره سازمان ها

•آیا مدیر شما تاثیر گذار است؟

•آیا شماتمایلی برای همکاری با این نهاد دارید؟

•آیاکارمندانتان به شما دسترسی دارند؟از دیگر مشکلات گردآوری اطلاعات می توان به تمایل روستاییان به ارائه اطلاعات نادرست اشاره کرد.
بدین ترتیب ممکن است افراد اطلاعات درستی ارائه ندهند ، زیرا مبهم ماندن واقعیت رابه نفع خود می بینند.

چنین پاسخ هایی ممکن است به پرسش هایی از قبیل پرسش های زیر داده شود:

•چند راس دام دارید؟

•آیاشما وزن فرزندتان را می دانید؟

•آیا سرایداران، جلسه های ماهیانه برگزار می کنند؟

•میزان فروش سال گذشته شما چقدر بوده است؟(همان،72 ).در برخی موارد پاسخ دهندگان به امید برخورداری از امکانات ، پاسخ های صحیحی ارائه نمی دهند.
در بسیاری از این موقعیت ها ، مردم این احساس را دارندکه اگر به پرسش ها به شیو ه معینی پاسخ دهند، می توانند از امکانات یا کمک هایی برخوردارشوند.

برای مثال ممکن است به پرسش های زیر پاسخ بدهند که احتمال دریافت کمک را بالا ببرد:

•آیا شما مشکل آبرسانی دارید؟

•داشتن مرکز بهداشت در روستای شما ضروری است؟

•آیا کشاورزان بذر کافی برای کاشتن سبزیجات دارند؟

•آیا شما برای ایجادسیستم جدید آبرسانی هزینه ای پرداخت می کنید؟(همان،73)با وجود مشکلات عنوان شده ، راه برون رفت از بحران اطلاعات ناصحیح ،استفاده از همکاری خود مردم در تمام مراحل تحقیق وبرنامه ریزی است، بنابراین توجه به فنون وروشهای مشارکتی یکی از راههای تعامل فعال ذی نفعان روستایی با مصلحان روستایی است.
در زیر ، مهم ترین تکنیک های مشارکتی در چهار بخش بررسی می گردد:
– فرآیندهای بحث وگفتگو ومشاهده
– نمودارها وفهرست ها
– جدول ها وچارت ها -روش های تجزیه وتحلیل ویژه – – -فرآیندهای بحث وگفتگو ومشاهده
مصاحبه های نیمه سازمان یافته:
این نوع مصاحبه روشی غیر رسمی ومشارکتی در زمینه گردآوری داده ها با استفاده از پرسش های باز است.
این روش از جهات گوناگون با مصاحبه سازمان یافته تفاوت دارد.در مصاحبه سازمان یافته پرسش ها معمولا از پیش تعیین شده ، ثابت وهمشکل اند، که این همشکلی پاسخ ها را نیز در بر می گیردواین باعث می شود پرسشگر به راحتی پاسخ پرسش های خود را از مخاطبان دریافت دارد.
از آنجا که در مصاحبه سازمان یافته از پرسش های بسته استفاده می شود، این روش در مقایسه با مصاحبه نیمه سازمان یافته انعطاف پذیری ناچیزی داردومخاطب ناچار است در چهار چوبی مشخص به اظهار نظر بپردازد.
در حالیکه در مصاحبه نیمه سازمان یافته تنها تعدادی از پرسش ها از قبل تعیین شده اند وبسیاری از آنها طی مصاحبه طرح می شوند.
انعطاف پذیری در روش نیمه سازمان یافته به این معنی نیست که مصاحبه ساختار مشخصی نداردوهیچگونه کنترلی بر فرآیند نیست.
در این روش به جای استفاده از پرسش نامه رسمی از یک فهرست هم سنجی یا مقابله از قبل تعیین شده استفاده می شود.
در این روش ، جلسه ای با حضور افراد غیر بومی در مقام پرسشگر(ان)وگروهی از روستاییان تشکیل ودر  ارتباط با موضوع مورد بررسی ، تعدادی از پرسش های از پیش طراحی شده ، پرسیده می شود.در طول مصاحبه مسائل یا موضوعات جدید مطرح شده روستائیان به فهرست هم سنجی پرسشگر(ان) اضافه می شود تا ادامه بحث مورد بررسی قرار گیرد.
بنابر این در این روش مانند روشی مشارکتی ، مکالمه میان پرسشگر ومخاطبان اهمیت خاصی دارد وبه عبارتی ، گفت وگوی دوطرفه میان هر دو گروه ، جوهره این روش را تشکیل می دهد.
بنا براین لازم است پرسشگران به انواع مهارت های ارتباطی ، به خصوص صبر وحوصله در شنیدن نظرات مخاطبان ، یادداشت کردن سریع مطالب با اجازه آنها وپرهیز از ایجاد اختلال در میان گفتگو مجهز باشند(شعبانعلی فمی ودیگران،149،1383).

علاوه بر یادداشت برداری سریع در ترکیب بندی این نوع از مصاحبه ، رعایت نکات زیر اهمیت زیادی دارد:

•بیان مقدمه ای کوتاه ومعرفی مختصر برای احساس آرامش مصاحبه شونده، برقراری ارتباط وپذیرفته شدن وبالا بردن اعتماد، حائز اهمیت است. معرفی باید در بر گیرنده اطلاعات عملی در باره مصاحبه کننده واهداف مصاحبه باشد.

•مصاحبه باید بابیان حقایق ، پرسش هایی که فهم آن آسان است ونیز پاسخ هایی آغاز شود که جدال برانگیز نیستند.

•پرسش ها باید به گونه ای باشد که از شکل عام به شکل خاص حرکت کنند،برای مثال :”چند فرزند دارید، چند فرزند زیر پنج سال دارید، معمولا چه کسی در انجام کارهای کشاورزی یه شما کمک می کند، سن کسانی که کمک می کنند چقدر است؟”(فرشادگهر وضیایی بیگدلی،82،1383).برای ارتقای کیفیت مصاحبه بهتر است که پرسشگران از رشته ها یا تخصص های مختلف باشندوبه اصطلاح یک تیم چند رشته ای این کاررا هدایت کند تا جوانب گوناگون موضوع ، بررسی شود.
الف- دسته بندی
مصاحبه نیمه سازمان يافته مي تواند با افراد يا گروه هاي مختلف صورت گيرد.
ميكلسون مصاحبه را بر اساس نوع يا تركيب پرسش شوندگان به سه گروه كلي تقسيم مي كند(شعبانعلي فمي وديگران،153،1383-151):
1- مصاحبه انفرادي:
در اين نوع مصاحبه ، اغلب تعدادي از افراد جامعه ، نمونه انتخاب مي شوند تا اطلاعات مورد نظر از آن ها كسب شود. از اين نوع مصاحبه هم در روش هاي مشاركتي وهم در شيوه هاي تحقيقي اكتشافي يا پروژه هاي زمينه يابي استفاده مي شود.
در مصاحبه انفرادي ، اعتقاد بر اين است كه افراد به دليل تفاوت سني وجنسيتي داراي تجربيات ، نگرش ها ، عقايد ونظراتي متفاوت اند كه اين خود موجب توليد اطلاعات متنوع مي شود.
2- مصاحبه با مطلعان كليدي:
افراد يا مطلعان كليدي عبارت اند از كساني كه بينش ونظرات خاصي درباره موضوع مورد بررسي دارند. اين افراد الزاما كارشناسان يا رهبران محلي نيستند ، بلكه مي توانند افراد عادي مطلع در روستا   يا كشاورزاني باشند كه محصولات متفاوتي را كاشته اند.
اين نوع مصاحبه معمولا زماني مورد توجه وتاكيد است كه محقق به دنبال كسب اطلاع درباره موضوعي به خصوص باشد.
3- مصاحبه گروهي:
مصاحبه گروهي دسترسي به بدنه وسيع تري از دانش محلي واجتماعي را فراهم مي آورد.
افراد گروه مي توانند به صورت نمونه انتخاب وبه مصاحبه دعوت شوند يا بطور اتفاقي در محل مصاحبه گرد هم آيند.معمولا تعداد افراد گروه نبايد از 20تا 25 نفر تجاوز كند زيرا كارمصاحبه دشوار مي شود.
پويايي مصاحبه گروهي باعث طرح پرسش هاي غير منتظره وهمچنين توليد اطلاعاتي فراتر از اطلاعات گردآوري شده از مصاحبه هاي انفرادي مي شود.
گروههاي مورد مصاحبه مي توانند دونوع باشند:-گروههاي مخلوط             -گروههاي متمركز يا كانوني
گروههاي مخلوط : شامل آن دسته از گروههايي است كه از نظر ويژگي هايي نظير سن ، جنسيت وساير خصوصيات مخاطبان ، ناهمگن اند. البته درتشكيل گروههاي مخلوط ، مصاحبه شوندگان بايد علايق مشتركي داشته باشند، بنابراين بايد از تشكيل گروه هايي كه ميان افراد آن تضاد سليقه ،‌علاقه ومنافع است ، پرهيز شود.
گروههاي متمركز يا كانوني : شامل گروه هاي همگن از نظر جنسيت ، سن يا ساير ويژه گي هاي فردي وحرفه اي اند كه در باره موضوع خاص مرتبط با كارشان اطلاعاتي عميق دارند.اين گروهها شامل 6تا 8 نفرند كه با حداقل نقش هدايت گري يا تسهيل گري پرسشگر، به بحث درباره جزئيات موضوع می پردازند.
ب- مشكلات
در اين روش بايد ميان اطلاعات بيشتر و اعتماد روستائيان تعادل برقرار شود.
گاهي روستاييان نسبت به برخي از پرسش ها حساس اند واگر به آنها فشار آورده شود ،‌ممكن است اعتمادشان به محقق سلب شود .
از آنجا كه اعتماد وتفاهم متقابل از پيش نيازهاي اساسي موفقيت پروژه هاي ارزيابي مشاركتي روستايي ومصاحبه هاي نيمه سازمان يافته است ، محقق بايد در پرسيدن پرسش ها ، حدود را رعايت كند ونبايد با پرسيدن سوال هاي اضافي اين اعتماد را از بين ببرد(همان،153).
گاهي اوقات مردم براي ارائه ساير جنبه هاي موضوع تمايل نشان نمي دهند،‌بدين معني كه احتمالا به هر دليلي از جنبه هاي خاص ناراضي اند.
بطور مثال ، در بهره برداري بي رويه از گياهان دارويي ، آنها مايل اند در باره اثرات دارويي ،قيمت گياه و وضعيت بازار آن پاسخ دهند ، در حالي كه از بحث درباره تخريب مراتع واثرات زيست محيطي ناراضي اند.
در اين موارد بهتر است پرسش ها بصورت غير مستقيم طرح شوند، يعني بجاي اينكه پرسيده شود نظر يا احساس شما درباره فلان موضوع چيست،بهتر است بپرسيم شما فكر مي كنيد ساير روستاييان درباره اين موضوع چه احساس يا نظري دارند.
ضمنا بايد توجه داشت كه آن ها نبايد از موقعيت مصاحبه احساس خطر كنند (simanowits,1999,25).
پ- دستورالعمل
قبل از هر چيز بايد به آماده كردن برخي موضوعات براي بحث وشناسايي افراد يا گروههايي پرداخت كه گروه ارزيابي مشاركتي مي خواهد با آنها صحبت كند.

پس از از انتخاب موضوع موارد مهم زير بايد در مصاحبه نيمه سازمان يافته رعايت شود:

•انتخاب زمان مصاحبه براي هدايت مصاحبه

•پرسيدن پرسشهاي باز كه مبناي مصاحبه وبحث اند وپايه هاي انعطاف پذيري در بحث را به ترتيبي فراهم  مي آورند كه مسائل جديد بطور كامل وموشكافانه بررسي شوند.- حداقل يكي از اعضاي تيم ارزيابي يادداشت برداري كند.- بعد از مصاحبه نيز گروه بايد در خصوص تكميل اطلاعات وگزارش بحث كند.در دستوالعمل انجام مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته ،‌برخي ويژگي ها مربوط به تعداد افراد گروه وزمان اجراي مصاحبه است وتعدادي ديگر، بهترين شيوه هاي اجراي آن را در بر مي گيرند.
بطور مثال براي اجراي دوستانه مصاحبه وايجاد تفاهم در خصوص حضور تيم مشاركتي در روستا ووظايف آن كه همان يادگيري از شرايط محلي است، بايد شروع مصاحبه با احوال پرسي به شيوه محلي باشد.
از ديگر شرايط استاندارد مي توان به ويژگي هاي مصاحبه كننده اشاره نمود كه اجراي خوب و موفقيت آميز مصاحبه در گرو تقويت اين گونه ويژگي ها در مصاحبه كنندگان است:   – فراخ انديش بودن          – با دقت وحوصله گوش دادن وجز آن.

دستورالعمل انجام  مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته به شرح زير است( شعبانعلي فمي وديگران،154،1383): •تيم پرسشگري شامل 2 تا 4 نفر از رشته هاي مختلف باشد.

•شروع مصا حبه با احوالپرسي به شيوه محلي وابزار اين نكته باشد كه تيم پرسشگري براي يادگيري در محل حضور دارد.

•شروع پرسشگري با طرح پرسش هايي در خصوص افراد يا چيزهاي مشهود وعيني باشد.

•اجراي مصاحبه به شيوه غير رسمي واضافه شدن پرسشهاي جديد حين بحث باشد.

•فراخ انديش وبي نظر وغرض باشد.

•اجازه دهيد تا هر فرد از افراد تيم مجموعه پرسشهاي خود را درباره يك موضوع به پايان رساند.

•با نهايت دقت به طرح پرسشهاي حساس بپردازيد.

•به صورت نوبتي يادداشت برداري كنيد.

•به علائم غير كلامي توجه كنيد.

•از پرسشهاي تلقيني وقضاوت هاي ارزشي پرهيز كنيد.

•از پرسيدن پرسش هايي كه مي توان بصورت بله وخير به آنها پاسخ گفت پرهيز كنيد.

•مصاحبه هاي فردي بيش از 45 دقيقه طول نكشد.

•مصاحبه هاي گروهي بيش از 2 ساعت طول نكشد. هر پرسشگر فهرستي از موضوعات يا پرسش هاي كليدي را قبلا در دفتر خود يادداشت كرده باشد.ت- اشتباهات معمول
شناخت اشتباهات مي تواند در اجراي اثربخش مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته موثر باشد.

اشتباهات معمول در انجام مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته به شرح زير است:

•عدم موفقيت در گوش دادن با دقت

•تكرار پرسش ها •كمك كردن به پاسخگو براي پاسخ دادن به پرسش هاي طرح شده

•پرسيدن پرسش هاي مبهم            

●پرسيدن پرسشهاي غير مهم وضروري

•اعتقاد داشتن به همه چيز وناتواني در قضاوت در مورد پاسخ ها

•مصاحبه را به درازا كشاندن             

●تعميم افراطي يافته ها

•اتكاي بيشتر به پاسخ هاي تحصيل كردگان، بزرگسالان ، ثروتمندان ومردها

•عدم توجه به هر چيزي كه با عقايد وتعصبات پرسشگر جور نباشد.

•ارزش دادن بيش از حد به پرسش هايي كه پاسخ كميّ دارند.        

●يادداشت برداري ناقص
بحث گروهي
بحث گروهي با جامعه يا ذي نفعان متعدد به ما اجازه مي دهد كه در مقايسه با مصاحبه نيمه سازمان يافته ،‌دامنه اي از علايق ودلواپسي ها مكشوف شود.
اين فرايند،‌آگاهي درخصوص منبع دلواپسي ها وتعارضات را افزايش مي دهدوبستري براي موضوع گفت وگو مهيا مي سازد.
اطلاعاتي كه در طول اين فرايند از راه ملاقات با گروههاي ذينفع گردآوري مي شود، ممكن است به توسعه طرح ونقشه اي مديريتي كمك كند كه مورد پذيرش تمام گروهها باشد(Baraba,2002,6).

براي اجراي بحث گروهي مناسب وكارا رعايت نكات زير مي تواند كمك كننده باشد(Ibid.,7):

•انتخاب زمان وموقعيت مناسب به ترتيبي كه بحث وملاقات بدون هرگونه مزاحمتي صورت پذيرد.

•تشويق وترغيب تمام گروهها ودسته هاي مورد نظر به شركت در بحث گروهي به ترتيبي كه دامنه وسيعي از اطلاعات تكميلي رادر خصوص موضوع مورد نظر فراهم آورند وبه اين ترتيب اطلاعات وعقايد متفاوت را در اين خصوص از نظر دور ندارند.

•گسترش فنوني كه مشاركت تمام گروه ها را برمي انگيزد.

•پرسيدن پرسشهاي باز براي گسترش عقايد، تعابير وتفاسير پاسخگويان

•توافق در خصوص چگونگي هدايت ملاقات با گروه ها به همراه حفظ انعطاف پذيري در مباحث به شكلي كه تمام مسائل وموضوعات قابليت آشكار شدن داشته باشند.

•يادداشت برداري يكي از اعضاي گروه از مباحث

•انجام مباحثات تكميلي در پايان مصاحبه از طريق گروهمشاهده
اصطلاح مشاهده ، به ديدن ساده وثبت برخي وقايع اطلاق مي شودكه به خودي خود در وضعيتي خاص رخ مي دهند.
زماني كه اطلاعات حساس ونياز به دقت زياد دارد، مشاهده مهم ترين روش براي گردآوري داده هاست.
از روش مشاهده هم در خصوص گردآوري اطلاعات فيزيكي و هم  عملكردهاي رفتاري مي توان استفاده كرد.
بطور مثال مشاهدات دست اول مي تواند مشخص كند كه چه كسي به پست هاي بهداشتي وكلينيكي توجه دارد وچرا آن كار را انجام مي دهد واين كه تصميمات چگونه در گروه هاي  بهره بردار جامعه تنظيم مي شوند. بدين ترتيب در اين روش ،‌اطلاعات دقيق تري از روش مصاحبه دريافت مي شود(فرشادگهر وضيايي بيگدلي ، 77،1383).

درهر حال،‌ محدوديت هاي متعددي نيز در مورد تاثير روش هاي مشاهده وجود داردكه در زير به آنها اشاره مي شود(همان،78):

•اين روش ها زمان زيادي مي برند.

•حوزه تاثير اين روش ها برتعداد مشخصي از نمونه ها اعمال مي شود،‌مثلا در فرايند مشاهده روستا تنها مي توان براي خانه هايي كه نزديك جاده هستند ، تسهيلاتي فراهم كرد.

•روش مشاهد ه انتخابي مي تواند سبب شود تا تصويري كامل از آنچه اتفاق مي افتد نداشته باشيم.

•بنا به تعريف ،‌در روش مشاهده ،‌تنها به آنچه در حال حاضر در حال وقوع است توجه مي شود ونه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.

•در اين روش ،‌اطلاعات توصيفي ارائه مي شود كه به خودي خود كاربردي ندارند وبايد تفسير شوند. چه بسا تعيين معاني فرهنگي خاص براي اين حادثه مهم ، رويداد ، الگوهاي رفتاري يا شرايط فيزيكي ، گمراه كننده باشد.

براي مثال ، در يك مدرسه از روستاهاي هند ، مشاهده شد كه دانش آموزان بطريهاي آبي به مدرسه مي آورند كه داخل آنرا لجني سبز پوشانده است.مشاهده كننده نتيجه گرفت كه هيچ گونه آبي در مدرسه وجود ندارد ودانش آموزان از همان بطريهاي كثيف ، آب مي نوشيدند ، در حالي كه با پرسش از دانش آموزان معلوم شد كه دانش آموزان آن آب را براي باغ مدرسه مي آورند.

•كيفيت روش مشاهده به آموزش مشاهده كننده بستگي دارد.مشاهده بر دو نوع است :- مشاهده مشاركتي              – مشاهده سازمان يافته
1-مشاهده مشاركتي
مشاهده مشاركتي زماني رخ مي دهد كه مشاهده كننده تا حدي در موقعيت مورد مشاهده ،‌شركت دارد.اين روش را خصوصا مردم شناساني بكار مي برند كه ماهها يا حتي سال ها در جامعه مورد مطالعه زندگي مي كنند. براي دستيابي به موفقيت ، مشاهده كنندگان به سطح بالايي از خود آگاهي ، حافظه قوي ، احترام به مردم  وقضاوت   بي طرفانه نياز دارند.
بدون اين موارد، مشاهده مشاركتي مي تواند به دليل مشاهده انتخابي ، فراموشي وناتواني در دستيابي به معاني معتبر رفتارهاي مشاهده شده ، تصويري نامناسب از يك وضعيت را ارائه دهد(همان ، 79).
2- مشاهده سازمان يافته
مشاهدات را مي توان با استفاده از مدارك ثبت مشاهدات يا روش هاي ديگر، براي توجه به انواع رفتارها ، در محدوده زماني از پيش تعيين شده به شكلي نظام مند سازمان دهي كرد.از مشاهدات سازمان يافته مي توان براي گردآوري انواع مختلف اطلاعات استفاده كرد(همان).
نمودارها وفهرست ها

نمودارها وفهرست ها را مي توان در انواع زير نام برد:

•نمودارون

•نموداربرنامه روزانه

•نمودار نظام ها

•تقويم فصلي

•نمودارگردش كار

•قدم زدن عرضي

•نيم رخ هاي تاريخي

•برش عرضي تاريخي

•خط سير زمان

•خطوط روندنمودار ون
نمودارهاي ون با عناوين ديگري چون نمودارهاي شبكه اي يا در زبان هندي به نام نمودارهاي چاپاتي شكل كه همان نان هاي گرد كوچك در هندوستان است ،‌نيز ناميده مي شود.
اين نمودارها در واقع يكي از روشهاي ديداري ارزيابي مشاركتي روستايي اند كه با كمك آن ها ارتباطات ، تماس يا پيوند بين افراد ، موسسات ،‌گروه ها يا سازمان ها نمايش داده مي شوند(شعبانعلي فمي وديگران،206،1383).

در این شکل فلش ها وخطوط ، تعاملات متفاوت میان گروه های بهره بردار گوناگون وهر گروه با منبع ویژه (در اینجا جنگل) را نشان می دهند.

از این نمودار چنین بر می آید که :

•جامعه ، پیمانکاران،صنعت واداره جنگل ومرتع بصورت مستقیم با جنگل در ارتباطند.

•کارمند اداره صف از طریق پیمانکار واداره جنگل ومرتع  با جنگل در ارتباط است.

•صنعت ، تعاملاتی با اداره جنگل ومرتع وپیمانکار دارد.

•پیمانکار از راه پرداخت پول به کارگران ، ارتباط متقابلی با جامعه دارد.جامعه نیز از طریق تامین کارگر در تعامل با خدمات جنگل است(Ibid.).
در این مسیر مصاحبه های نیمه سازمان یافته با گروههای متفاوت بهره بردار ، می تواند برای شناسایی انواع تعاملاتی که رخ می دهد ، کمک شایانی بکند وبنابراین اطلاعات بیشتری برای بهبود مدیریت فراهم آورد.تعاملات ممکن است شامل پرداخت حقوق یا اجاره بها (برای مثال میان صنعت واداره جنگل ومرتع) باشد(Ibid.,57).

تقویم فصلی
اثر فصل یکی از عواملی است که زندگی ومعیشت روستاییان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط زندگی روستاییان در فصل های مختلف ، یکسان نیست وتغییر می کند. آنها در هر فصل، مشکلات وفرصت های ویژه ای دارند که به سایر فصول تعمیم پذیر نیست.
برای مثال عواملی چون شرایط اقلیمی ، میزان بارندگی ، سطح زیر کشت محصولات ونوع کشت ، دسترسی به آب ، سوخت ، نیروی کارگری وخوراک دام، الگوی مصرف مواد غذایی ، تقسیم جنسیتی کار ونظایر آن کاملا تابع تاثیر فصلی است.
این تغییرات فصلی را می توان با ترسیم تقویم ها ونمودارهای فصلی بررسی کرد که یکی از روشهای ارزیابی مشارکتی است(شعبانعلی فمی ودیگران،201،1383).
تقویم فصلی که مردم محلی آن را ترسیم می کنند ، وسیله ای سودمند برای جمع آوری اطلاعات در باره روند های فصلی جوامع سنتی وتعیین دوره های خاص وبحرانی است.این شیوه بهترین وسیله در بحث های گروهی است که منجر به دستیابی اطلاعات مختلف می شود.
تقویم های فصلی اغلب روی زمین وبا استفاده از دانه ها و سنگ ها ایجاد می شوند.
در موارد دیگر گراف های خطی ساده می تواند نشان دهنده افزایش وکاهش یک موضوع طی فصل باشد.
مجموعه ای کلی از متغیرها شامل بارش ، توالی محصولات وتقاضای نیروی کار ، دسترسی به شغل وپول، مهاجرت بیرونی ، اشاعه بیماریهای انسانی ، میزان هزینه وجز آن  ،همچنین دوره های مهم مانند اجرای نمایشگاهها می تواند در تقویم فصلی آورده شود(Poffenberger et al., 1992b,12).
بطور کلی روند ها تنها باید بصورت تقریبی وکیفی نشان داده شوند وکمیت ها ( مانند عملکرد هر محصول یا ساعت نیروی کار ) به ندرت هدف تیم مشارکتی اند.
تقویم فصلی ، اسناد ومدارک تولیدات جاری در طول زمان را به همراه دامنه تغییرات برداشت محصول در طول فصل نشان می دهد. این اطلاعات می تواند برای تخمین بازده محصول تولیدی نیز بکار رود(Barbara,2002,26).

برای ترسیم نمودار فصلی مراحل زیر باید به ترتیب انجام شود:

•انواع تولیدات (برای مثال تولیدات جنگلی ) با فهرست برداری شناسایی شود.[اگر تولیدات بسیار زیاد باشند ،مناسب تر خواهد بود تا تولیداتی را برای تحلیل فصلی شناسایی کنیم که ارزش اقتصادی بالاتری دارند(برای مثال 3تا5 محصول غذایی ، دارویی و سوختی )].

•تمام تولیدات با ارزش تجاری چه فرآوری شده وچه خام باید در فهرست وجود داشته باشد.

•محقق ابتدا  12  سنگ کوچک را بر می دارد و به نام ماههای سال در یک ردیف روی زمین می چیند.

•سپس یک محصول یا دسته ای از محصولات (محصولات زراعی یا  باغی ، تغذیه ای یا سوختی وجز آن) را برای بحث در یک زمان خاص انتخاب می کند.

•سپس محقق از روستاییان در خواست می کند تا ماههایی از سال را معیین کنند که هر محصول در دسترس است.[روستاییان می توانند از بذرها برای نشان دادن دسترسی نسبی ودامنه زمانی دسترسی به محصول مورد نظر ومیوه دادن استفاده کنند].

•بعد از نشان داده شدن اطلاعات هر محصول روی زمین ، اطلاعات باید روی کاغذ بازنویسی شود.

•سپس نوبت به محصول یا دسته محصولی دیگر می رسدکه این کار نیز روی تقویم زمینی صورت می گیرد. این تقویم می تواند بصورت بسیار موثری د رشکل دایره ترسیم شود.

ماکِرجی برای ترسیم تقویم های فصلی توصیه می کند که ملاحظات زیر مد نظر قرار گیرد:

•بررسی ومطالعه فعالیتها وعوامل متعدد در یک زمان وبر روی یک تقویم فصلی باعث افزایش پیچیدگی در تجزیه وتحلیل وخسته شدن روستاییان می شود.

•برای بررسی برخی موارد مانند درختان ، سبزیجات، میوه جات ، گل ها ونظایر آن می توان از برخی نمادهای واقعی بطور مستقیم برای بازنمایی آن موارد استفاده کرد.برای مثال برای نشان دادن اثرات فصلی بر تولیدات یک درخت یا سبزی خاص می توان از برگ آن بصورت نماد نمره دهی يا رتبه بندي استفاده كرد.اين كار كمك مي كند نیروها والگوهاي مرتبط با اثرات فصلي  وعوامل مورد مطالعه ، بهتر بتواند بررسی وشناخته شود(شعبانعلی فمی ودیگران،203،1383-202).

•برای آنکه تجزیه وتحلیل اثرات فصلی معنی دارتر وفهم پذیرتر باشد، بهتر است عوامل مورد مطالعه ومندرج در تقویم فصلی از نظر میزان بزرگی یا گستردگی نیز بررسی ونمایش داده شوند. برای مثال در نشان دادن تفاوت میزان بارندگی در فصل های مختلف ، تغییرات مورد نظر به گونه ای در نمودار یا تقویم فصلی ارائه شوند که ناظران آن به راحتی بتوانند شدت یا میزان بارندگی  در فصل بهار یا سایر فصل ها را درک وهمچنین نسبت های میزان بارندگی در هر فصل را نسبت به فصل های دیگر محاسبه کنند.تقویم فصلی مربوط به تناوب تولیدات جنگل واستفاده از آنها

برش عرضی تاریخی
در این تکنیک ، جامعه با اتکا به حافظه تاریخی خود، برش هایی را از منطقه /مناطق برای تشخیص وشناسایی    نظام های مدیریتی موفق وناموفق وتحولات مربوط ترسیم می کند، به ترتیبی که از این راه بتوان از اشتباهات یکسان اجتناب ونگرش ها وجوانب مثبت ارزش های گذشته را برای توسعه جامعه ثبت کرد.
برای ترسیم برش عرضی تاریخی ، از یک مجموعه نقشه های کاربری اراضی استفاده می شود تا ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی وشرایط منابع طبیعی یک جامعه یا منطقه در مراحل مختلف تاریخی آن مشخص شود.
برای این منظور معمولا سه  نقشه طرح می شود که شرایط یک نسل قبل، نسل فعلی وشرایط مورد انتظار نسل آینده را نشان می دهند. برای این منظور شرکت کنندگان نقشه ای از شرایط موجود زیست محیطی ، اجتماعی – اقتصادی وجمعیتی را ترسیم می کنند. سپس با کمک بزرگ ترهای جامعه ، همان تمرین برای ترسیم شرایطی که بیست سال پیش وجود داشته است تکرار می شود، سپس این دونقشه از طریق جلسات بحث با هم مقایسه می شوند تا تغییرات به وجود آمده وریشه آنها مشخص شوند.
برطبق فهرست تغییرات وعلت آنها ، نقشه ای که چشم انداز شرایط مورد انتظار را در صورت ادامه روند موجود در بیست یاسی سال آینده نشان می دهد با مشارکت مردم طراحی می شود. نقشه آینده را می توان تحلیل واز طریق بحث ، راههای رفع مشکلات موجود ودستیابی به وضعیت مطلوب را بررسی کرد(Eghenter,2000,25).
برای در ک بهتر این نقشه می توان از علائم برای نشان دادن منابع طبیعی ، انواع محصولات ، مناطق چراگاهی ، زیر ساخت ها وخدمات عمومی استفاده کرد. این روش در شناخت ابعاد زمانی برنامه ریزی وارزیابی مشارکتی بسیار سودمند است.
در این روش تصویری از تغییرات به وقوع پیوسته وروندها ی مورد انتظار ارائه می شود .
به این ترتیب مردم به راحتی قادر خواهند بود مشکلات اجتماعی – اقتصادی وزیست محیطی را تشخیص دهند ونظرات خود را درباره راههای رسیدن به آینده مطلوب بیان کنند(Ingles et al.,1999,124 ).
این تکنیک مستلزم بکارگیری یک تیم مشارکتی توانمند برای استفاده از کمک های بزرگترهاي روستا در جهت ترسیم دورانهای تاریخی مختلف روستاست.
تجربه نشان داده است که برای شروع کار مشارکت ، انتخاب وضعیت فعلی کشاورزی /جنگل داری  اجتمکاعی – اقتصادی یا  به طور کلی موضوع مورد بررسی به عنوان مقصد ونقطه انتهایی بررسی ، می تواند بسیار مفید واقع شود(Makarabhirom,1998,27).
روستاییان می توانند در خصوص دوران های زمانی مناسب تصمیم گیری کنند؛ البته بررسی 3 تا 4 دوران مختلف کافی به نظر می رسد.
برای مثال در زمینه جنگل، گروه می تواند برای این منظور مشارکت کنندگان را به ترسیم تراکم وترکیب درختان جنگل در هر دوره ترغیب ودراین ارتباط ، اطلاعات مدیریتی مربوط به هر دوره زمانی را نیز بررسی کند.
مشارکت کننده ممکن است فهرستی از اطلاعات ، نظیر تعداد گونه های در دسترس ، انواع نظامهای مدیریتی، عرف ، قوانین، قواعد کار ومزایاومضرات هر نظام مدیریتی خاص را در اختیار تیم مشارکتی قرار دهد.

ازنكات مهم در اين زمينه مي توان به شناسايي معيارهاي امتياز بندي روستاييان اشاره كرد كه براي محققان اهميت بالايي دارد.
 براي مثال در خصوص امتياز بندي چوب هاي سوختي ،‌بوميان بيشترين امتياز را به چوب هايي مي دهند كه داراي سه ويژگي مهم اند:
الف) درهنگام سوختن كمتر دود مي كنند.
ب) به راحتي بشكنند يا جمع آوري آنها راحت باشد.
پ) براي مدت طولاني بسوزند وگرماي خوبي توليد كنند(Ibid.). بنابراين ،‌تعيين وشناخت معيارهاي ارزيابي هر محصول توسط روستاييان ،‌اطلاعات بيشتري را دراين خصوص آشكار خواهد ساخت كه چرا يك گونه مشخص از درختان ارزش بيشتري نسبت به ساير گونه ها دارد . چنين اطلاعاتي براي تجزيه وتحليل اقتصادي نظام هاي توليد مفيد خواهند بود.

روش هاي تجزيه وتحليل ويژه

•نقشه كشي كروكي جامعه

•مدل سازي سه بعدي مشاركتي

•تجزيه وتحليل قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها، تهديدها(SWOT)نقشه كشي كروكي جامعه
در اين تكنيك ،‌يك گروه از مردم نقشه جامعه ،‌منطقه يا ناحيه راترسيم مي كنند.در اين نقشه ،‌شركت كنندگان وضعيت جغرافيايي ،‌زيست محيطي ، مردم شناسي ،‌اجتماعي – اقتصادي ،‌كاربري اراضي ، مرزها ، منابع اصلي ومسائل ومشكلات منطقه را ترسيم مي كنند.
آن ها نقشه را روي زمين يا كاغذهاي بزرگ رسم واز علائمي استفاده مي كنند كه تمام اعضاي جامعه وتيم مشاركتي بتوانند آن را درك كنند. براي ترسيم ،‌از نقشه هاي هوايي نيز استفاده مي شود.
اين روش براي بازنگري شرايط محلي سودمند است.
همچنين نقشه، شروعي مناسب در ارزيابي هاي زيست محيطي واجتماعي است.
با توجه به اينكه فنون نقشه كشي مشاركتي با ترسيم كروكي ونقشه ها روي زمين يا كاغذ هاي بزرگ به اعضاي جامعه در نمايش فضايي مناطق مختلف كمك مي كنند، اين فرايند ومباحث پيرامون آن از بروندادهاي عملي مهمي قلمداد    مي شوند كه پس از انتقال به كاغذ يا رقومي شدن ، مي توانند اسناد وارجاعات آينده تلقي شوند(Simanowitz,1999,38).
نقشه هاي كروكي ،‌نمايش بصري سريعي از نظام منابع فراهم مي كنند كه فهم آن براي روستاييان آسان است. اين نقشه ها همچنين ابزاري رابراي تشخيص منابع توليدات فراهم مي كنند ونيز مي توانند براي دستيابي به اطلاعات بهتر از شرايط توليدات مورد بررسي ( براي مثال توليدات جنگل) ونمونه هاي مصرف آن ها درجامعه بكارروند(Ibid.,36).
براي انجام صحيح اين تكنيك ، محققان ابتدا بايد اهداف خود را از اين كارتوضيح دهند واز روستاييان خواهش كنند تا با مواد وابزارهاي محلي قابل استفاده نظير سنگ وشاخ وبرگ درختان، نقشه اي از روستاي خود وجنگل ها ومراتع حاشيه روستا روي زمين ترسيم كنند.
براي محققان بازديد از يك مكان اوليه به همراه مطلعان كليدي يراي آشنايي با تاريخچه روستا بسيار مهم است.
از طرف ديگر نشان گذاري جاده ها ، محل هاي سكونت ورودخانه ها براي كساني كه از بيرون براي كاروخدمت به روستا رفت وآمد مي كنند( نظير معلم مدرسه ودكتر خانه بهداشت)مفيد خواهد بود.
گروههاي مشاركت كننده بايد براي احترام به زنان روستا وبهره گيري از اطلاعات ذي قيمت آنها درخصوص جنگل وكشاورزي از وجود آنها نيز استفاده كنند. تعداد افراد هرگروه نقشه كشي بهتر است بيشتر از هشت نفر نباشد تا در فرايند نقشه كشي ،‌اشكالي در آرامش جامعه ايجاد نشود(Ibid.,40).
تيم مشاركتي بايد نقش تسهيل گري خود را حفظ وجامعه را از راه ادراكات خودشان وبه كمك پرسش هاي ساده باز به ترسيم نقشه تشويق كنند.
بدين منظور محقق مي تواند از مشاركت كنندگان بپرسد كه ابتدا چه مشخصه هايي از روستا (جاده ، رودخانه وجز آن) را مي خواهند ترسيم كنند و چه رنگ يا علامتي را براي نشان دادن آن در نظر گرفته اند.
مهم اينست كه اين مرحله در فضاي باز صورت گيرد . سپس روستاييان مي توانند درخصوص سايرويژگيها ي مهم به بحث بنشينند واز اين راه اطلاعات ارزشمندي درباره محيط زيست روستا فراهم آورند. اين مرحله بايد در فضايي بسته به دور از مزاحمت هاي معمول حيوانات اهلي وبا حداقل دخالت گروه تحقيق صورت گيرد.سپس نقشه كروكي جامعه از راه مقايسه باحقايق ، بررسي مي شود. در انتها نسخه اي از نقشه تكميل شده ي  گروه مشاركتي روي كاغذ ترسيم شده ودر اختيار روستاييان قرار مي گيرد(Barbara,2002,33).
يكي ديگر از كاربردهاي نقشه هاي كروكي ، بررسي ومقايسه انتظارات مردان وزنان از طريق ترسيم نقشه هاي كروكي بصورت جداگانه است.

از مهمترين مزاياي ترسيم اين نقشه ها مي توان موارد زير را برشمرد:

•باكشيدن نقشه وبحث درباره آن ،‌بازنگري جامعي از شرايط جامعه فراهم مي شود.

•ارتباطات دوجانبه ومتقابل افزايش مي يابد.

•به مردم كمك مي كند تا ارتباطات ،‌الگوها وروابط دروني را در منطقه درك كنند.

•افراد بي سواد نيز مي توانند مشاركت داشته باشند.

دومورد از معايب ونقاط ضعف اين روش را نيز به قرار زير است:

•براي كشيدن نقشه بايد اطلاعات حاصل از ساير ابزارهاي ارزيابي مشاركتي بكاررود تا از سطحي نگري وظاهر بيني جلوگيري شود.

•برخي از فرهنگ ها ممكن است در درك شكل هاي گرافيكي مشكل داشته باشند(Ibid.,34).مدل سازي سه بعدي مشاركتي
اين نوع از مدل سازي ، روشي از نقشه كشي است كه دو منبع مهم اطلاعاتي شامل 
اطلاعات جغرافيايي  و دانش بومي  جامعه را به يكديگر پيوند مي دهد. مدل سازي سه بعدي مشاركتي ، الگو ومدل برجسته اي مدرج ومستقل ايجاد مي كند كه موقعيت روستاها ،‌منابع وبخش هاي مربوط را به خوبي نمايش مي دهد.اين مدل مي تواند بصورت مدل تغيير وتوسعه مسائل مديريتي ،‌به هنگام شود.
مدل سازي سه بعدي مشاركتي شامل فرايندي چند مرحله اي است. نخستين اقدامات شامل تشخيص وتعيين منطقه مدل سازي ،‌انتخاب مشاركت كنندگان ، بدست آوردن خطوط تراز  رقومي شده منطقه( به همان شكلي كه براي نقشه هاي پايه تهيه مي شود) ودر نهايت تنظيم مقياس محورهاي عمودي وافقي است. مرحله بعد شامل سوار كردن مدل با كمك جامعه است.بدين منظور فاصله ميان هر خط تراز روي يك صفحه مقوايي ترسيم مي شود ، سپس در امتداد خط تراز برش مي خورند وهر يك از آنها روي الگوي تراز چسبانده مي شوند تا سطحي مرتفع را تشكيل بدهند. پس از اين مرحله ، مدل به شكل مناسب رنگ آميزي مي شود ودر پايان نيز علائمي از جنس كاغذ بصورت راهنماي نقشه در كنار مواردي نظير رودخانه ها ،‌جاده ها ،‌مناطق جنگلي،‌روستاها،وساير مناطق مربوطه قرار مي گيرد.
حال موقع آن رسيده كه مدل به جامعه عرضه شود. اطلاعات برگرفته شده از مدل مي تواند بصورت رقومي درآيد(GIS) ودريك پايگاه اطلاعات ذخيره شود. براي بازبيني اين مدل سيستم اطلاعات جغرافيايي مي توان از مقايسه اين اطلاعات با اطلاعات فضايي موجود نظير نقشه هاي توليد شده از تفسير عكس هاي هوايي ماهواره اي بهره گرفت (Ibid.,31).
تجزيه وتحليل قوت ها ، ضعف ها، فرصت ها ، تهديدها((SWOT
تجزيه وتحليل swotدر ابتدا ابزاري است در دست برنامه ريزان براي كمك به تصميم گيري درباره اهداف كلي در برنامه ريزي استراتژيك. اين ابزار در اين مسير به شناسايي وارزيابي قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها وتهديدهاي مبتلا به پروژه ها ، فعاليت هاي تجاري وموقعيت هاي سازماني يا فردي مي پردازد(ISU,2006).
تجزيه وتحليل swotدر ابتدا بصورت ابزار برنامه ريزي در برنامه ريزي مقدماتي فعاليت هاي تجاري بكارگرفته شد ، اما بعدها موسسات ملي ، علمي وآموزشي وساير سازمان ها وموسسات آن را بصورت بسيار رايج در نخستين گام فرايند  برنامه ريزي بكارگرفتند.
اين ابزار مي تواند درخصوص گسترش وتوسعه خدمات وبرنامه ريزي جديد، ارزيابي ارزش اين خدمات ، برنامه ها ، پروژه ها و ايده هاي جديد وساير موقعيت ها يي مفيد باشد كه نياز به تصميم گيري وتصميم سازي  دارند(Wikipedia.org).
اين تكنيك همچنين ابزار قدرتمندي براي ارزيابي موضوعات در مداخلات ويژه وارائه خدمات نوين است وبراساس جلسات سازمان يافته توفان انديشه براي دستيابي گروه به درك از عوامل مثبت (قوت ها) ، عوامل استراتژيك منفي( ضعف ها) ، امكان بهبودي ( فرصت ها) ومحدوديت ها ( تهديدها) درارتباط با موضوع مورد بحث پايه گذاري شده است(Ingles et., 1999,36). بنابراين دراين روش فرانگري سازماني يا فردي در زمينه محيط دروني وبيروني مدنظر قرارگرفته است(Wikipedia.org).
تجزيه وتحليل swotقسمتي ازمدل سياست گذاري هاروارد است كه بصورت بخشي از دوره سياست گذاري تجاري در مدرسه هاروارد از حدود دهه 1920ميلادي تاكنون تدريس مي شود.
دردهه 1960، تحقيقات دانشگاه استنفرد كه رابرت استيوارت و آلبرت هامفري آن را بر اساس داده هاي 500 موسسه تجاري صورت دادند ،‌به سوي اين روش جديد هدايت شد(Policastro,2001,12).
قوت ها
ويژگي هايي كه گروه رادر دستيابي به اهداف ياري مي رسانند.اين ويژگي ها احتمالا داراي يك اثر مثبت در دستيابي مطلوب به اهداف خواهند بود ، بنابراين تدابير گروه بايد در جهت تقويت اين ويژگي ها طراحي شود.
ضعف ها
ويژگي هايي كه در راه رسيدن به اهداف ،‌مضرند واحتمالا در اين راه اثرات منفي خواهند داشت . بنابراين تدابير گروه بايد در جهت تضعيف ياكاهش اثرات منفي اين دسته از عوامل طراحي شود.
فرصت ها
وضعيت هايي از محيط  پيرامون كه مي توانند به دليل اثرات مثبت احتمالي ،‌گروه را در دستيابي به اهداف ياري رسانند. بنابراين ،‌اين دسته از عوامل در كنار قوت هاي موجود مي توانند دستيابي به اهداف را سرعت بخشند.
تهديدها
وضعيت هايي از محيط پيرامون كه مي توانند در راه دستيابي به اهداف بر سر راه گروه باشند .بنابراين تدابير گروه بايد در جهت تبديل اين عوامل بازدارنده به فرصت ها وعوامل جلوبرنده باشد(Wilson,2000,1).
براي اجراي اين تكنيك ، ماتريسي چهارستوني روي تخته يا فيليپ چارت طراحي شده وچهار طبقه مورد ارزيابي براي شركت كنندگان توضيح داده مي شود.
مطلوب است كه براي چهارگروه ، پرسش هايي كليدي طرح واز شركت كنندگان درخواست شود پاسخ مورد نظر خود را ارائه كنند. موضوع مربوط به هرگروه در سمت بالاي ستون ماتريس يادداشت مي شود(Ibid.,37).
تسهيل گر ،‌جريان توفان انديشه رابا پرسيدن پرسشي كليدي درباره نقاط قوت (فعاليت ) موضوع مورد ارزيابي آغاز وپاسخ هاي افراد گروه را درستون مربوط به ماتريس ،‌از بالا به پايين يادداشت مي كند. وقتي تمام ديدگاهها درباره نقاط قوت ابراز شد، گروه همچنين نقاط ضعف ،‌فرصت ها وتهديدها را مشخص مي كند.
در هر لحظه ، شركت كنندگان ممكن است ديدگاههاي متفاوت يا اظهارات متناقضي رابيان كنند، در اين مراحل   تسهيل گر مي تواند پرسش هاي بيش تري مطرح كند تا بحث رابيشتر بشكافد. البته توافق بين اعضاي گروه بر سر يك موضوع ضروري نيست . دراين مسير ، ديدگاههاي متفاوت ومتناقض در ستون هاي مشابه فهرست مي شوند.
روشن است كه در اين موارد بايد اطلاعات زيادي جمع آوري شود تا نتايج معتبرتري بدست آيد. در چنين مواقعي   مي توان اين كار را در روزهاي مختلف ادامه داد.

اين تكنيك داراي نقاط قوتي به شرح زير است:

•اين تكنيك تاكيد چشمگيري برابعادگوناگون (مثبت ومنفي) مسئله دارد،‌بنابراين افراد را درجهت ادامه گفتگوها كمك ونيز آن ها رابراي فهميدن ديدگاههاي ديگران تشويق مي كند.

•تجزيه وتحليل swot  وسيله خوبي براي بحث درباره موضوعات جزئي بصورت گروهي است وافراد گروه رابراي بحث هاي بيروني نيز آماده مي كند.

•تجزيه وتحليل swot مي تواند خلاقيت گروه را تشويق كند.

•نقاط قوت وضعف موجب مي شوند كه تعيين پاسخ ها وتفسيرآنها آسان باشد.

ازنقاط ضعف اين تكنيك مي توان به موارد زير اشاره كرد:

•حساسيت ها واختلاف نظرها ممكن است در طول بحث افزايش يابد.

•بعضي از اعضاي گروه ممكن است براي مسلط شدن به بحث تلاش كنند.

•تسهيل گران بايد مهارت هاي تجزيه وتحليل مناسبي داشته باشند(Ibid.,38-42).

منبع

ازكيا،مصطفي(1387)،« رهيافت ها وروش هاي تحقيق كيفي در توسعه روستايي»(فصل ششم)،تهران:نشرني

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی (Qualitative research) شامل گردآوری و تحلیل داده‌های غیرعددی برای شناخت مفاهیم، دیدگاه‌ها و تجارب مختلف است. منظور از داده‌های غیرعددی مواردی مانند متن، صوت، تصویر یا ویدیو است. تحقیقات کیفی بر منابع دسته اول برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها، اتکا دارند.

تحقیق کیفی حوزه‌ای از روش پژوهش (تحقیق) است که ویژگی مشترک انواع مختلف آن تحلیل داده‌های بدون ساختار می‌باشد. روش‌های تحقیق را از منظر نوع داده‌های تحقیق می‌توان به روش تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی تقسیم بندی کرد. در روش تحقیق کیفی هدف شناسایی، طبقه بندی و استخراج مفاهیم براساس مطالعه متون یا مبتنی بر دیدگاه خبرگان است. بنابراین ابزارهای اصلی گردآوری داده‌ها در روش تحقیق کیفی مصاحبه یا مطالعات کتابخانه‌ای است. بسته به نوع تحقیق باید از ابزارهای مناسب استفاده کرد.

تحلیل کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. پژوهشگر کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.

طرح پژوهش کیفی

به زعم دی‌مایرز (ترجمه حیدرزاده و مریخی، ۱۴۰۰) طرح پژوهش کیفی یک الگوی ساختارمند است که با تعیین فلسفه پژوهش آغاز می‌شود. همچنانکه ساندرز (۲۰۰۹) نیز در الگوی شش‌لایه‌ای که با عنوان پیاز پژوهش شناخته می‌شود نخستین لایه هر پژوهشی را تعیین فلسفه پژوهش می‌داند.

فلسفه پژوهش می‌تواند مبتنی بر عقل‌گرایی، اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی یا انتقادی باشد. البته دی‌مایرز از عقل‌گرایی صرف‌نظر کرده است و عمده تمرکز او بر سه رویکرد دیگر است. همچنین باید این مساله روشن شود که همیشه پژوهش‌های کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری نیست. پژوهش کیفی می‌تواند با روش اثبات‌گرایی یا انتقادگرایی صورت گیرد. پژوهشگر پیش از هرچیزی باید فلسفه پژوهشی خود را روشن کند و چگونگی معرفت‌شناختی خود را تبیین نماید.

طرح پژوهش کیفی

طرح پژوهش کیفی (دی‌مایرز، ۱۴۰۰ : ۵۳)

پس از آنکه شیوه شناخت و دستیابی به معرفت پیرامون پدیده مورد بررسی، تعیین شد باید نوع پژوهش مشخص شود. پژوهش می‌تواند با هدف بنیادی، کاربردی یا کاربردی-توسعه‌ای صورت گیرد. در یک پژوهش کیفی اگر هدف دستیابی به تازه‌هایی در علم و معرفت باشد در دسته پژوهش‌های بنیادی قرار می‌گیرد. اگر هدف پاسخ به یک مساله باشد پژوهش کاربردی خواهد بود و اگر به توسعه یک رویکرد، نظریه یا مدل کمک کند در دسته پژوهش‌های کاربردی-توسعه‌ای قرار خواهد گرفت.

انواع روش تحقیق کیفی

روش‌های متعددی برای تحقیقات کیفی ارائه شده است. عمده ترین این روش‌ها عبارتند از:

 • هرمنوتیک (زندشناسی): شناخت ریشه‌ها و مفاهیم متن بویژه متون دینی
 • تحلیل مضمون (تم) و تحلیل محتوا: کدگذاری و شناخت مقوله‌های زیربنایی متن مصاحبه یا نوشتار
 • روش داده‌بنیاد (گراندد تئوری): نظریه‌پردازی پیرامون پدیده محوری مطالعه
 • پدیدارشناسی: شناخت پدیده براساس مصاحبه ژرف و تجربه زیسته افراد
 • مرور سیستماتیک، فرامطالعه، فراترکیب و فراتحلیل: روش‌های مبتنی بر تحقیق کتابخانه‌ای
 • آینده‌پژوهی: سناریونویسی و ترسیم آینده محتمل

روش‌های کیفی بیشتر براساس ابزار گردآوری داده‌ها قابل دسته‌بندی هستند. ابزار گردآوری داده‌ها در این روش‌ها شامل مصاحبه یا مطالعات کتابخانه‌ای است. براساس یک قانون نانوشته پژوهشگران ایرانی برای تحلیل مصاحبه از روش تحلیل محتوایی، مضمون یا گرانددتئوری استفاده می‌کنند. برای تحلیل کیفی کتاب‌ها و مقاله‌ها نیز از فراترکیب، فراتحلیل و مرور نظام‌مند بهره می‌گیرند.

انواع روش تحقیق کیفی

انواع روش تحقیق کیفی

نکته: تحلیل محتوایی Content analysis و تحلیل مضمون Thematic analysis با یکدیگر تفاوت دارند. در ترجمه فارسی گاهی به جای تحلیل مضمون از واژه تحلیل تِم (Theme) استفاده می‌شود. در تحلیل محتوایی هم برای کدگذاری و هم برای تفسیر داده‌ها از رویکردهای توصیفی و آمارهای کمی استفاده می‌شود. به همین خاطر حتی روش تحلیل محتوای کمی نیز مطرح گردیده است. اما در تحلیل مضمون کاملاً بر توصیف کیفی و جزئی‌نگرانه تمرکز می‌شود.

نکته بسیار مهم: بسیاری از پژوهشگران از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روشی بهتر و قوی‌تر به جای تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده می‌کنند. این برداشت کاملاً اشتباه است. این روش تنها ابزاری نظام‌مند برای نظریه‌پردازی است و مدل پارادایمی نباید این شبهه را ایجاد کند که برای مدلسازی می‌توان از گراندد تئوری استفاده کرد.

تعریف روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی تلاشی است جهت توصیف غیرکمی از موقعیت‌ها، حوادث و گروه‌های کوچک اجتماعی با توجه به جزئیات و همچنین سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انشان‌ها در موقعیت‌های طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث می‌بخشند. روش تحقیق کیفی بر این فرض استوار است که کنش متقابل اجتماعی کلیتی درهم‌تنیده از روابطی را تشکیل می‌دهد که بوسیله استقرا قابل درک است.

آنسلم استراس معتقد است منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است که یافته‌هایی را به‌دست می‌دهند که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا هرگونه کمّی کردن کسب نشده‌اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق دربارهٔ زندگی افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنین دربارهٔ کارکرد سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشد.

مراحل تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه

 • تعیین نوع مصاحبه (ساختارمند، نیم ساخت یافته یا بدون ساختار)
 • طراحی پروتکل مصاحبه
 • ثبت مصاحبه
 • کدگذاری مصاحبه
 • شناسایی، تلخیص و پالایش شاخص ها
 • غربالگری و پالایش شاخص ها
 • تهیه فهرست نهایی شاخص ها

ابزار گردآوری داده در تحقیقات کیفی

در یک تحقیق کیفی معمولاً از سه روش مشاهده، مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی استفاده می‌شود. است. منظور از مشاهده در تحقیق کیفی، ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا افراد از راه حواس و یا سایر راه‌های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می‌باشد. در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند.

بدین صورت که پژوهشگر بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می‌تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده‌های ( درمانگاهی بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی ،دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری‌ها و… ) موجود است اقدام کند. ولی مهمترین ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیقات کمی مصاحبه است که پژوهشگران باید با انواع مصاحبه آشنا باشند.

تحلیل کیفی مصاحبه‌های دانشجویان دوره دکتری مدیریت توسط پارس مدیر انجام می‌شود.

محاسبه حجم نمونه و روش نمونه‌گیری در تحقیقات کیفی

نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. جامعه آماری در مطالعات کیفی که با استفاده از مصاحبه انجام می‌شود شامل مدیران و خبرگان حوزه مورد مطالعه است. نخستین قدم برای محاسبه حجم نمونه تعریف خبره براساس مشخصات دقیق خبرگان است. باید تعریفی جامع و مانع از خبرگان ارائه دهید.

منظور از تعریف جامع آن است که باید براساس این تعریف کلیه افراد واجد شرایط را شامل شود.

منظور از تعریف مانع آن است که باید براساس این تعریف کلیه افراد فقاید شرایط را شامل نشود.

برای مثال در یک مطالعه فرضی در زمینه در این مطالعه خبره فردی است که

الف) مدرک تحصیلی در زمینه مدیریت بازاریابی داشته باشد.

ب) حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد.

ج) حداقل پانزده سال سابقه کاری داشته باشد.

د) حداقل سابقه پنج سال مدیریت داشته باشد.

اگر موضوع مورد مطالعه خیلی کلی و عمومی است برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده کنید. اگر موضوع مورد مطالعه در یک سازمان خاص یا یک حوزه مشخص است برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده کنید.

روش‌شناسی کیفی

پاره‌ای اوقات، پژوهشگر می‌خواهد که نگاه عمیق تری به یک فرد، موقعیت، یا سلسله‌ای از حوادث معین داشته باشد. به جای پرسیدن سوالاتی از قبیل «مردم در این باره چه فکر می‌کنند؟» (آن گونه که در تحقیق زمینه یابی مرسوم است) یا «اگر من این کار را بکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» (آنچنان که در تحقیق آزمایشی متداول است)، پژوهشگر می‌پرسد: «این افراد چگونه عمل می‌کنند؟» یا «چگونه حوادث اتفاق می‌افتند» یا «چگونه مردم به تصویر کشیده می‌شوند» (توصیف می‌شوند). برای پاسخ به سوالاتی از این قبیل، پژوهشگران شماری از روش‌های پژوهشی را تحت عنوان «تحقیق کیفی» به کار می‌برند.

در این مطالعه گام‌های لازم در تحقیق کیفی مورد بحث قرار گرفته است. آن دسته از پژوهش هایی که کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت‌ها یا موارد را بررسی می‌کنند، غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش‌ها از روش‌های مورد بحث پژوهشگران کمی متفاوت است و در آن تاکید بیشتری بر توصیف جامع می‌باشد. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. انواع مختلفی از روش‌های کیفی وجود دارد، اما تعداد معینی از شکل‌های آن عمومی هستند و این روش‌ها بیشتر معرف تحقیق کیفی می‌باشند.

نرم‌افزارهای تحقیق کیفی

معروفترین نرم‌افزارهای تحقیق کیفی عبارتند از:

 • نرم‌افزار انویوو (Nvivo)
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

نرم‌افزار مکس‌کیودا (Maxqda)

 • نرم‌افزار اطلس تی (Atlas.ti)

نرم‌افزار مکس کیودا به جهت سازگاری با زبان فارسی انتخاب بهتری است و محیطی ساده و کاربردی دارد. برای مطالعه مبتنی بر روش تحقیق کیفی می‌توان از تحلیل محتوایی، تحلیل تم (مضمون) و گراندد تئوری (تحقیق زمینه بنیان) یا تاکسونومی استفاده کرد.

خلاصه و جمع‌بندی

منظور از پژوهش کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته‌هایی را به دست می‌دهد که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های کمی کسب شده‌اند. بعضی داده‌ها ممکن است به شیوه آماری کمی شده باشند، اما تجزیه و تحلیل به شکل کیفی باشد. این روش پژوهش اغلب از تبیین استقرایی بهره می‌جوید. روش پژوهش کیفی، اغلب به رو شهایی گفته م یشود که به منظور به دست آوردن داد ههای ذهنی به‌کار می‌رود.

در مجموع پژوهش کیفی به سوی درک دنیای طبیعی گرایش پیدا می‌کند و ماهیت آن کاملاً تفسیری است. مقصود آن تأکید رابطه علی از طریق ابطال فرضیه مبتنی بر نبودن رابطه نیست؛ برعکس پژوهش کیفی تفسیرهای چند وجهی تجربه آدمی و رابطه تکرار شونده درون نظام‌های اجتماعی و فرهنگی را تشخیص می‌دهد.

دانلود کتاب روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

مقاله نویسی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مقاله و پایان نامه نویسی پیشرفته

روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی شامل مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک است. از آنجایی که روش تحقیق کیفی به دنبال مطالعه کلی، مفهومی و تفسیر رفتار انسان‌ها به گونه‌ای طبیعی است که بدون دخالت و دخل و تصرف ممورت می‌گیرد، روش آن باید به صورت نرم و انعطاف‌پذیر صورت گیرد.

در روش‌های کیفی، بر خلاف روش‌های کمی که با پرسشنامه و پیمایش انجام می‌گیرد، پژوهشگر در ارتباط مستقیم با موضوع می‌باشد. فرایندی است که برای اکتشاف، توصیف و تبیین صورت می‌گیرد. در اینجا ابتدا روش‌های گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی که عمدتا شاهده، مصاحبه و مطالعه اسنادی است، طرح و سپس هریک از این روش‌ها توضیح داده می‌شود. ابزارهای گردآوری اطلاعات در تحقیقات کیفی اهمیت بالایی در دستیابی به نتایج دارند.

ابزارهای گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مهم‌ترین ابزارهای گردآوری داده در یک پژوهش کیفی عبارتند از:

 • مشاهده
 • مصاحبه
 • اسناد و مدارک

بدون تردید مصاحبه یکی از شیوه‌های اصلی برای گردآوری داده‌ها در یک پژوهش کیفی است. این شیوه بسیار منعطف است و تقریبا در هر جایی می‌تواند استفاده شود و توانایی دستیابی به اطلاعات ژرفی را فراهم می‌آورد. با این وجود نباید مصاحبه را تنها ابزار گردآوری داده در یک پژوهش کیفی درنظر گرفت. مشاهده نیز برای دستیابی به اطلاعات دست اول و همچنین گسترش دانش و بینش پژوهشگر از پدیده مورد بررسی بسیار کارآمد است. ضمن آنکه مطالعات اسناد و مقاله‌ها نیز در همین زمره قرار می‌گیرد.

مشاهده

از روش‌های مهم گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی، مشاهده در تحقیق کیفی است. مشاهده به دو شیوه انجام می‌گیرد:

 • مشاهده آشکار
 • مشاهده پنهان

در مشاهده آشکار، ممکن است پژوهشگر خود نیز جزو جامعه و نمونه آماری باشد که «مشاهده همراه با مشارکت» نام دارد. اما اگر پژوهشگر در بیرون نظاره‌گر رفتار نگران باشد،  «مشاهده بدون مشارکت» نام دارد. در مشاهده همراه با مشارکت، پژوهشگر به عنوان یک کنش‌گر فعال وارد میدان پژوهش می‌شود و با سایر کنشگران وارد تعامل می‌شود. در مشاهده بدون مشارکت، پژوهشگر از مداخله در میدان اجتناب کرده و تنها جریان رویدادها را پی‌جویی می‌کند.

مصاحبه

یک روش پرکابرد دیگر؛ استفاده از انواع مصاحبه در تحقیق کیفی است. از آنجایی که مصاحبه، عام‌ترین روش گردآوری اطلاعات در تحقیق کیفی است. بیشتر این پژوهش‌ها را مطلاعه «روش‌های تحقیق مصاحبه‌ای» نامیده‌اند. مصاحبه را «گفت‌وگو یا گفت‌وشنود هدفمند» گویند بدین معنی که پژوهشگر با هدف کسب اطلاعات درباره موضوعی خاص با مصاحبه شنونده صحبت می‌کنند. این کار ممکن است به ظاهر ساده به نظر رسد، اما در اصل بسیار پیچیده و دارای تنوع فراوان است.

مصاحبه شیوه‌ای است که هدف آن گردآوری توصیف‌هایی پیرامون جهان واقعی زندگی مصاحبه‌شونده با توجه به تفسیر معنای توصیفی پدیده است. هدف اصلی این روش نگاه به موضوع پژوهش از منظر مصاحبه‌شونده و درک چرایی و چگونگی پدیده است. کانون مصاحبه مانند روش‌های قوم‌شناسی گاه بسیار گسترده است. گاهی نیز بسیار جزئی و ریزبنانه و در یک مورد بسیار خاص باید به مصاحبه با افراد ذی‌صلاح پرداخت.

چگونگی انجام مصاحبه و تصمیم‌گیری در این باره، بیش از آنچه که از مطالعه مشون به دست آمده از تجربیات عملی در شرایط ملموس قابل حصول است. از سوی دیگر، پژوهشگر برای در رفتار افراد و ارائه تحلیل مناسب از آن، باید ابتدا تعریف مصاحبه شنوندگان را از مقولات مختلف و شرایطی که در آن قرار دارند، بشناسند. این کار از طریق مصاحبه‌های عمیق تا حد زیادی امکان پذیر است.

مطالعه اسناد و مدارک

مطالعات اسناد و مدارک و تحقیق کتابخانه‌ای ابزار مناسبی برای گردآوری داده‌ها در تحقیق کیفی است. در این روش، استفاده از اسناد و مدارک را می‌توان به عنوان یک روش مکمل و با به نوعی استراتژی مکمل سایر روش‌ها به کاریرد. اسماء شامل یادداشت ها، نامه ها، گزارش‌های موردی اظهار نظرها، دفترچه‌های خاطرات و مانند آن اطلاق می‌شود. مطالعه اسناد و مدارک برای بررسی پیشینه پژوهش بویژه در روش فراترکیب و روش کیفی فراتحلیل کاربرد زیادی دارد.

روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. پژوهش‌هایی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز پژوهشگران ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، پژوهشگر باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه‌، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌‌برداری یا جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند‌.

جمع‌بندی بحث گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

پژوهشگران در پژوهش‌های کیفی باید به آگاهی و شناختی ژرف از پدیده مورد مطالعه دست پیدا کنند. پیشنهاد می‌شود در چنین شرایطی ابتدا مشاهده در دستور کار پژوهشگر قرار گیرد. از طریق مشاهده است که پژوهشگر می‌تواند پدیده را به شیوه‌ای ملموس ادراک کند. اگر امکان مشاهده وجود نداشت مصاحبه با افراد با تجربه می‌تواند اطلاعات دست اولی را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. انواع گوناگونی از مصاحبه وجود دارد که بسته به نوع مطالعه باید یکی را انتخاب کرد. در نهایت نیز نباید از اهمیت اسناد و مقاله‌های موجود برای گردآوری داده‌ها غافل شد.

فهرست منابع

دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (۱۳۹۳). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.

حبیبی، آرش؛ جلال‌نیا، راحله. (۱۴۰۱). کتاب روش پدیدارشناسی. تهران: انتشارات نارون.

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزارانویوNvivo (جهت توضیحات بیشتروسفارش کلیک نمایید)

اصول اخلاقی در نگارش مقالات علمی و پژوهشی و مقالات ISI

اصول اخلاقی در نگارش مقالات علمی و پژوهشی و مقالات ISI

قبل از نوشتن و ارائه دادن یک مقاله علمی به ژورنال و در حقیقت قبل از شروع تحقیق، محقق باید اصول اخلاقی (Ethics) پایه برای تولید علم و نشر آن بداند. بعضی از این شیوه ها ممکن است واضح باشند یا نباشند بنابراین در این بخش، به آن پرداخته خواهد شد. دانشجویان فارغ التحصیل و دیگرانی که به دنبال اطلاعات بیشتر در اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی هستند می توانند از مرجع زیر که شامل موارد راهنمایی و مطالعه موردی می باشد، استفاده نمایند.
On Being a Scientist: Responsible Conduct in Research (Committee on Science. Engineering and Public Policy, 1995)

اعتبار و صحت

تحقیقاتی که در ژورنال ها گزارش می شوند باید به درستی انجام شده باشند و تا حد ممکن واضح و مهم باشند. هنوز هم مواردی وجود دارند که نویسنده بدون آنکه هیچ تحقیقی انجام دهد به آسانی بتواند داده های موجود در مقاله را به صورت جعلی به وجود آورد. واضح است چنین روشی غیر اخلاقی می باشد. این موارد می تواند پیگیری قانونی داشته باشد و در مقالات علمی جایگاهی ندارد.
دیگر شیوه های رایج تر امروزی عبارتند از : انحراف کم یا زیاد از واقعیت داده ها، حذف بعضی از داده های دور از انتظار از گزارش مطالعات، آماده کردن شکل ها به صورتی که بر روی آنها تغییر انجام شود، یا برعکس آن یعنی یکسان سازی نتایج می باشد. اگر شک در داده های مطالعاتی خود دارید بهتر است برای راهنمایی به دنبال دانشمندان با تجربه ی رشته ی خود بروید و بتواند در تحلیل داده ها و مشکلات آن به شما کمک کند.
به تحقیقاتی که به تجزیه و تحلیل آماری نیاز دارند، به یک گزارش شامل استفاده ی صحیح از دستورالعمل های آماری نیاز می باشد. بنابراین اگر در نتایج مشکوک هستید با چند استاد آمار مشورت کنید. بهتر است در زمانی که هنوز در حال طراحی اولیه تحقیق هستید در مورد جمع آوری داده های مناسب و همچنین نحوه آنالیز داده ها از آنها کمک بگیرید. از سوی دیگر زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی در نوشتن مقاله هم باعث اتلاف منابع و زمان گردد.

اصالت (Originality)

همچنین، اصالت به معنای پرهیز از (تقسیم علم ) می باشد. تقسیم علم را می توان انتشار چندین مقاله به جای یک مقاله دانست. دانشجو و محقق خوب، به یکپارچگی و صحت تحقیق خود احترام می گذارند و برای منتشر کردن، آنها را بی اندازه تقسیم نمی کند. دانشگاه های باکیفیت برای ارتقای اعضای هیئت علمی و درخواست بورس دانشجویان و همچنین کمیته های خوب کاریابی به کیفیت مقالات چاپ شده نگاه می کنند و تعداد مقالات ملاک مهمی برای آنها نمی باشد. هیچ گاه با تکه تکه کردن یک مقاله خوب و با کیفیت پایین چاپ کردن آنها، فریب نخورید.

کسب اعتبار

یک دانشمند خوب کار خود را بر روی کارهای دیگر می سازد ولی هیچ گاه با استفاده از کار دیگران به نام خود، اعتبار کسب نمی کند. اگر در مقاله ی شما ایده ها و اطلاعاتی وجود دارد که از آن شما نیست، حتما منبع آن را ذکر کنید. همچنین اگر از گفتار دیگران استفاده کرده اید یادتان باشد که حتما آنها را در علامت نقل قول بگذارید (یا اگر نقل قول بسیار طولانی می باشد آن را برجسته کنید) و یک مرجع را ذکر نمایید. در غیر این صورت شما مرتکب سرقت ادبی (Plagiarism) شده اید. برای جلوگیری از سرقت های ادبی غیر عمدی هنگامی کار دیگران استفاده یا چاپ یا دانلود می کنید مطمئن باشید که شامل اطلاعات در مورد منابع آن هم باشد تا آنها را ذکر کنید.
اگر مطمئن نیستید که برای یک سری از گفتارها از علامت نقل قول استفاده کرده اید آن را انجام دهید. اگر در جایی علامت نقل قول لازم نباشد یک ویرایشگر در ژورنال می تواند به آسانی آن را حذف کند. اگر نقل قول در جایی که لازم است وجود نداشته باشد شاید در حقیقت ویرایشگر نتوانسته باشد آنها را پیدا کند. (تا هنگامی که شاید خواننده ی دوم آن را بیابد) یا ممکن است به این حقیقت شک داشته باشد و از این رو درخواستی را برایتان می فرستد که نیازمند صرف وقت برای تحقیق می باشد. هوشیار باشید و بنابراین خود را از خجالت کشیدن و کارهای اضافه دور نگه دارید.
در این بخش سایت هایی جهت بررسی میزان همپوشانی یا Plagiarism مقاله خود با سایر تحقیقات معرفی شده است:

http://smallseotools.com/plagiarism-checker
http://plagiarisma.net
http://www.duplichecker.com
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://plagiarism-detect.com /

همچنین مطمئن باشید که اسم خود را در ابتدای مقاله به صورت کامل آورده باشید. باید به یاد داشته باشید که در بخش سپاسگزاری مقاله باید از منابعی که از آنها کمک گرفته اید و یا از حامیان خود نامی به میان آورید.

تدابیر اخلاقی در برابر انسان ها و حیوانات استفاده شده در تحقیق (نمونه های پژوهش)

اگر تحقیق شما شامل مضامین انسانی و حیوانی باشد، ژورنالی که مقاله ی خود را به آن ارسال می کنید، احتمالا به اسنادی نیاز دارد تا با اصول اخلاقی رفتار کند. قبل از اینکه مطالعه ی خود را آغاز کنید مطمئن باشید که تمامی چیزهای مورد نیاز را با توجه به تحقیقات انسانی و حیوانی به دست آورید. (هر کشور دستورالعمل  خاص خود را دارد) سپس در مقاله ی خود با توجه به این مسائل توضیحاتی را آماده کنید. برای راهنمایی بیشتر دستورالعمل های نویسندگان را در ژورنالی که قصد دارید مقاله خود را به آنجا ارسال کنید، ببینید. یا از نمونه مقاله های شبیه تحقیقتان که در ژورنال مورد نظر چاپ شده است استفاده کنید. اگر شک دارید، می توانید با دفاتر ناشر ژورنال تماس بگیرید.

انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای مختلف کمی . کیفی انجاک می گیرد. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
روش های تماس:
:  09143444846 ، ایتا، واتساپ – تلگرام، پیام کوتاه
کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

مقاله خود را به کجا ارسال کنیم؟

مقاله خود را به کجا ارسال کنیم؟

اغلب نویسندگان ابتدا مقاله را نوشته سپس تصمیم می گیرند که آنها را کجا باید منتشر کنند. بهتر است تصمیم در ابتدا گرفته شود، یعنی قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید تصمیم بگیرید. بدین طریق، مقاله می تواند به راحتی و سریع تر به مخاطبان انتقال داده شود (برای مثال خواننده ی ژورنال علمی عمومی، یا ژورنال تخصصی در زمینه ی تحقیق شخصی خودتان). بدین گونه شما می توانید در ابتدا مقاله خود را در راستای نیازهای ژورنال ISI و غیره مورد نظر فراهم آورید تا دیگر نیاز به اصلاح مجدد ندارید. البته اگر ژورنال انتخاب اول شما مقاله تان را قبول نکرد شاید مقاله شما برای ارسال در ژورنال بعدی، نیاز به اصلاح داشته باشد.
مهم ترین تصمیم، انتخاب ژورنال خوب است. انتخاب دقیق مجله ISI به شما در بدست آوردن مخاطبین سودمند، بدست آوردن نظرات و انتقادهای مناسب، و جلوگیری از مشکلات دیگر، کمک خواهد کرد. تصمیم گیری در انتخاب جایی که مقاله مورد نظر را ارسال می کنیم، مهم است چرا که تصمیم گیری نادرست انتشار بعضی مقالات را به تعویق می اندازد و باعث تاخیر در دریافت نقطه نظرات داوران و سردبیران ژورنال می شود. به خاطر داشته باشید که مقاله در ژورنال نامناسب به خاک سپرده می شود. اگر شما مقاله خود را با یک تصمیم ضعیف به مجله ی نامناسب ارسال کنید، یکی از سه مورد زیر اتفاق خواهد افتاد.
اول: مقاله شما ممکن است بسیار ساده به شما بازگردانده شود با این توضیح که ( این مقاله برای این ژورنال مناسب نیست). بنابراین، با توجه به اینکه اغلب این گونه اظهار نظرها بعد از خواندن مقاله انجام خواهد شد بعد از هفته ها یا ماه ها و به تاخیر افتادن چاپ مقاله، جمله (این مقاله برای این ژورنال مناسب نیست) شما را خوشحال نخواهد کرد.
دوم: اگر یک ژورنال در ناحیه مرزی مطالعات علمی شما باشد، ممکن است نظرات ضعیف و یا نادرستی را دریافت کنید. زیرا ممکن است داوران و سردبیر ژورنال فقط به طور مبهم در حوزه ی اختصاصی شما آشنایی داشته باشند. شما ممکن است در صورت عدم پذیرش مقاله تان بسیار ناراحت شوید، در صورتی که ممکن است مقاله شما در یک ژورنال درست مورد پذیرش قرار بگیرد. یا شما با اظهار نظر داوران موافق نیستید و بدانید اصلاح مجدد مقاله تان هیچ پیشرفتی در آن نخواهد داشت یا اگر مقاله شما واقعا کاستی داشته باشد، شما نخواهید توانست انتقاداتی سازنده که از جانب سردبیران یک ژورنال خوب انتظار دارید را دریافت کنید.
سوم: حتی اگر مقاله ISI شما پذیرفته و منتشر شود شادی زود گذر خواهد بود اگر بعدا دریابید که کارتان واقعا ناشناخته مانده است. چرا که در انتشاراتی چاپ شده است که تعداد خوانندگان آن و توجه آنها به نوشته ی شما کم می باشد.
در مورد خوانندگان مقاله خود فکر کنید. اگر برای مثال شما یک مطالعه اساسی را در علم فیزیک گزارش می دهید، باید تلاش کنید تا مقاله شما در یک ژورنال معتبر بین المللی منتشر شود. از طرف دیگر فرض کنید مطالعه شما به بیماری های گرمسیری که فقط در آمریکای لاتین وجود دارد، مرتبط است آنگاه چاپ مقاله شما در ژورنال Nature. نیز سودمند نخواهد بود زیرا چاپ مقاله در این ژورنال سبب می گردد تا مقاله ی شما به دست مخابان و خوانندگان اصلی خود نرسیده، از چشم آنها پنهان بماند. شما بهتر است مقاله خود را به زبان اسپانیایی و در یک ژورنال مناسب در آمریکای لاتین به چاپ برسانید.
برای انتخاب ژورنال ها باید توجه داشته باشید که چه ژورنال هایی ISI ی به حوزه کاری شما مناسبتر است و کارهایی همانند کار شما را منتشر می کنند. ژورنال هایی که شما در متن مقاله تان آنها را به عنوان مرجع نام برده اید و اغلب به آنها توجه داشته اید. از همکارانتان درخواست کنید پیشنهاداتی از سایت ناشران معتبر و معروف را به شما بدهند. برای کمک می توانید ببینید که یک ژورنال حتی الامکان باید چه شرایطی داشته باشد. در ژورنال ها یا وب سایت های آنها در مورد هدف و محدوده (Scope) موضوعات قابل چاپ آنها توضیح داده شده است. به بعضی از شماره های اخیر ژورنال نگاه کنید تا ببینید که آیا آن ژورنال مورد نظر، تحقیقاتی همانند تحقیقات شما را منتشر می کند و یا نه؟ اگر در این مورد تردید داشتید، قبل از ارسال مقاله می توانید موضوع مقاله تان را با مختصری توضیحات به سردبیر ژورنال ایمیل زده و با او در رابطه با ارسال مقاله تان و محدوده نشر ژورنال مشورت کنید.

اعتبار (Prestige) ، دسترسی (Access) ، و ضریب تاثیر (Impact Factor)

اگر چندین ژورنال به نظر مناسب برسند، آیا مهم است که کدام را انتخاب کنید. شاید این زیاد مهم نباشد اما این گونه نیست. این موضوع اعتبار نویسنده می باشد. ممکن است که این قضیه موجب پیشرفت کاری شما بشود (پیشنهاد کار، ارتقای علمی، گرنت، تبلیغات و غیره).
بهتر است که یک استاد باتجربه قدیمی در کمیته ی اعضای هیئت علمی یا پانل کمیته گرنت بنشیند تا فاکتورهای کیفی مقالات را معین کند. مقاله ای که ژورنال های نامناسب چاپ می شوند به آسانی با مقاله ای که در ژورنال معتبر به چاپ رسیده است برابری کند.
در حقیقت استاد با تجربه ممکن است برای درخواست بورس تحصیلی دانشجویی، که دارای یک یا دو مقاله منتشر در ژورنال های معتبر می باشد تحت تاثیر قرار بگیرد در مقایسه با 10 مقاله یا بیشتر در ژورنال های سطح پایین.
چگونه در مورد تفاوت ها صحبت کنیم؟ این کار راحتی نیست و البته درجه بندی های زیادی وجود دارد. بنابراین به طور کلی شما می توانید قضاوت معقول با مقداری تحقیق و جستجوی داده ها داشته باشید. مطمئنا شما می دانید که اخیرا مقالات مهم در زمینه ی تحقیقی شما چاپ رسیده اند، پس سعی کنید کارتان را در این خصوص متمرکز کنید تا دریابید این مقالات در کدام ژورنال ها منتشر شده اند. اگر بیشتر مقالات در زمینه کاریتان در ژورنال های A، B و C منتشر شده اند، احتمالا شما باید انتخاب خود را محدود به این ژورنال ها بکنید. اگر پس از بررسی دریابید که ژورنال های D، E و F در زمینه ی تخصصی شما مقالات کمتری منتشر ساخته اند، آنگاه می توانید هر یک از آنها را ازانتخاب اول خود حذف کنید، حتی اگر محدوده کاری شما قرار گرفته باشند.
پس از آن شما می توانید از بین ژورنال های A، B و C یکی را انتخاب کنید. فرض کنید که ژورنال A یک ژورنال جدید و جذاب می باشد که توسط یک ناشر تجاری چاپ می شود و هیچ جامعه یا سازمانی از آنها حمایت نمی کند، ژورنال B یک ژورنال قدیمی شناخته شده ی کوچک می باشد که توسط بیمارستان یا موزه معروفی منتشر می شود و ژورنال C، ژورنال بزرگی است که توسط جامعه علمی معتبری در رشته ی مورد نظر شما منتشر می شود.
بر طبق یک قاعده کلی (اگرچه استثنایی نیز وجود دارد) ژورنال C (ژورنال اجتماعی) احتمالا معتبرترین آنهاست و گردش کار و رواج بسیار زیادی دارد. (که بیشتر از جهت کیفیت فاکتورها و یا اینکه ژورنال اجتماعی حداقل برای اعضای جامعه که عضو آن هستند ارزان تر از بقیه است) با انتشار در چنین ژورنالی مقاله ی شما احتمالا بهترین شانس را برای تاثیر گذاری بر پژوهشگران زمینه ی  تخصصی شما خواهد داشت.
ژورنال B ممکن است به همان میزان معتبر باشد اما ممکن است کمتر رواج داشته باشد که یک امتیاز منفی است. از طرف دیگر ممکن است بیشتر ظرفیت ژورنال به مقاله های داخلی موسسه اختصاص داده شده باشد که این قضیه پذیرش مقاله شما را سخت تر خواهد کرد.
ژورنال A (ژورنال بازرگانی) البته به دلیل رواج بسیار اندک خود معایب متعددی دارد (چرا که به علت سود قابل انتظار ناشر نسبتا قیمت بالایی دارد) بنابراین ممکن است انتشار در بعضی از این ژورنال ها موجب محدود شدن گسترش و پخش مقاله شما شود.
در فرستادن مقاله به ژورنال های جدید احتیاط کنید. مخصوصا آنهایی که توسط هیچ جامعه ی علمی حمایت نمی شود. این ژورنال ها ممکن است رواج بسیاری کمی داشته باشند و یا ممکن است قبل از اینکه مقاله شما در جامعه ی علمی معروف شود ژورنال در لیست سیاه (Black List) قرار گیرد. از انتشار مقاله در ژورنال هایی که صرفا الکترونیکی می باشند نیز پرهیز کنید مگر اینکه بدانید کسانی که کار شما را برای هدفی مانند ترفیع  علمی رسیدگی می کنند، آن ژورنالهای آنلاین را همانند ژورنالهای چاپی هستند ارزیابی می کنند. از طرف دیگر از انتشار در ژورنال های که فقط نسخه چاپی دارند نیز خودداری کنید. چون امروزه دانشمندان انتظار دارند علوم مهم به صورت آنلاین  در دسترس آنها باشد. بدین وسیله مقاله شما بیشتر دیده می شود.
با رشد انتشار آنلاین ژورنال ها، آیتم های دیگری نیز می توانند اهمیت یابند. به عنوان مثال می توان به دسترسی آزاد به مقالات ژورنال ها اشاره کرد. قابلیتی که اجازه می دهد خوانندگان، مقالات مورد علاقه اشان را به صورت آنلاین و رایگان دانلود کرده و استفاده کنند. پس یکی دیگر از ملاحظات این است که به اصطلاح ژورنال قابل دسترسی باشد تا سریعا برای تمام خوانندگان متن کامل مقاله در دسترس باشد. در چنین ژورنال هایی معمولا نویسندگان قبل از چاپ مقاله هزینه ای پرداخت می کنند، این بها معمولا از پول گرنت پرداخت می شود. هنگامی که نویسنده به خصوص کسانی که در کشورهای در حال توسعه هستند نمی توانند از عهده ی پرداخت آن برآیند، ممکن است ژورنال مورد نظر آن قیمت ها را کم کرده یا از دریافت بهای آن چشم پوشی کنند.
ابزار مناسب برای تخمین اعتبار نسبی ژورنال ها در هر زمینه های علمی مشخص را می توانید در پایگاه الکترونیکی Journal Citation Report JCR (مجلات ISI دارای ضریب تاثیر)که معمولا در سایت کتابخانه های علمی و معتبر دانشگاه ها در دسترس است، جستجو کنید. با این پایگاه شما می توانید مشخص کنید که کدام ژورنال ها در موضوعات معین بیشتر ارجاع داده شده اند و به اصطلاح ضریب تاثیر ژورنال را- که تعداد مقالات ارجاع داده شده به تعداد مقالات چاپ شده در بازه زمانی مشخص می باشد، بدین مفهوم است که به مقالات منتشر شده در سال های 2010 و 2011 به طور میانگین، سه بار در سال 2012 ارجاع داده شده است.
ضریب تاثیر یک ژورنال در سال 2012 به روش زیر محاسبه می شود.
M: تعداد دفعاتی که مقالات منتشر شده در سال 2010 و 2011 توسط ژورنال های نمایه شده در سال 2012 مورد استناد (ارجاع) قرار گرفته اند.
N: تعداد مقاله های قابل ارجاع آن نشریه (چاپ شده) در سال های 2010 و 2011
M/N=ضریب تاثیر سال 2012
به این ترتیب میانگین فراوانی استناد به یک مقاله در مجله مورد نظر محاسبه می گردد. به عبارت دیگر و در یک نمای ساده، ضریب تاثیر بیان گر آن است که به طور متوسط، هر مقاله منتشر شده در یک مجله چند بار مورد ارجاع قرار گرفته است. (در یک بازه زمانی دو ساله)
ضریب تاثیر، مباتی قانع کننده ای برای داوری بر سر برتری ژورنال ها می باشد. اگر در زمینه ی مطالعاتی مشخص شده و بازه زمانی مشخص، نسبت مقاله ها ارجاع به چاپ شده (ضریب تاثیر) در ژورنال A، دو بار به نسبت مقاله های ارجاع شده به چاپ شده در ژورنال B باشد، دلایل کمی برای این سوال وجود دارد که چرا محققان ژورنال A را بسیار مهم تر از ژورنال B در نظر می گیرند. در موسسات آموزشی و پژوهشی بسیاری از کشورها، مقاله های اعضای موسسه را با توجه به ضریب تاثیر ژورنال هایی که اعضا مقالاتشان را در آنها چاپ کرده اند، به عنوان معیار قابل توجهی برای ارتقا و ارزیابی آنها بررسی می نمایند.

سایر فاکتورها در انتخاب ژورنال مناسب

در انتخاب یک ژورنال فاکتورهای دیگری نیز در نظر گرفته شود. یکی از این فاکتورهای مهم، سرعت انتشار می باشد. زمان سپری شده بین پذیرش تا انتشار، تناوب چاپ آن ژورنال را مشخص می کند. برای مثال تاخیر در انتشار یک ژورنال ماهیانه همیشه کوتاه تر از یک ژورنال فصلی (دوره سه ماهه) است. به فرض مساوی بودن مدت زمان بررسی مقاله توسط داوران تاثیر اضافی برای یک ژورنال فصلی به دو یا سه ماه خواهد رسید و از آنجایی که تاخیر زمانی انتشار که شامل مدت زمان برای بررسی داوران مقاله در حدود چهار تا هفت ماه می رسد، در نتیجه مدت زمان ارسال تا چاپ مقاله در این ژورنال ها به حدود ده ماه می رساند. پس به خاطر داشته باشید که بسیاری از ژورنال ها که ماهنامه، دو ماه یک بار یا حتی سه ماه یک بار چاپ می شوند حجم کارهای عقب مانده نیز دارند. گاهی اوقات می توانید با همکاران یا اساتید در رابطه با تجربه ی آنها در مورد ژورنال هایی که شما انتخاب کرده اید، مشورت کنید.
با بررسی مقالات چاپ شده ژورنال ها تا حدودی شما می توانید مدت زمان ارسال تا چاپ توسط ژورنال را بسنجید. امروزه تعداد ژورنال هایی که انتشار مقالات را به صورت آنلاین قبل از چاپ انجام می دهند افزایش یافته است. اینکه آیا یک مقاله قبل از چاپ شدن به صورت آنلاین منتشر می شود یا خیر؟ می تواند با ارزش باشد.
حتی در این عصر الکترونیکی کیفیت چاپ می تواند مهم باشد برای مثال اگر شما به دنبال چاپ یک مقاله ای هستید که عکس اصلی ترین شواهد آن است، باید به دنبال ژورنال های با کیفیت چاپ باشید. در رشته زیست شناسی ژورنال هایی که توسط انتشارات ذیل چاپ می شوند بر کیفیت بالای آنها به طور ویژه توسط ناشر تاکید شده است.
American Society for Microbiology
The Rockefeller University Press
اگر کیفیت چاپ مقاله برایتان مهم می باشد، شما می توانید در شاخه و زمینه مورد مطالعاتی خودتان ژورنال های با کیفیت چاپی خوب را جستجو کنید.
در نهایت هم پذیرش مقاله مهم می باشد. به طور واضح همه ی مقاله ها به مقدار کافی مهم نیستند و به مقدار کافی کیفیت بالایی ندارند تا بتوانند در ژورنال Science یا Nature چاپ شوند. چرا که بیشتر مقالات چاپ شده در این ژورنال ها بین رشته ای و زیر مجموعه آنها می باشد. حتی در زمینه تخصصی، بعضی مقالات به اندازه کافی هستند که برای انتشار درصدر لیست ژورنال قرار بگیرند. در اولویت ارسال مقاله مهم ترین هدف، انتخاب ژورنال معتبر و با کیفیتی است که مقاله ی شما توانایی و شانس پذیرش و انتشار در آن را داشته باشد. شاید برای پیدا کردن این ژورنال، بهتر است نگاهی دوباره به ژورنال هایی که انتخاب کرده اید بیندازید و همکاران و اساتیدتان مشورت کنید. شما باید ژورنالی را انتخاب کنید که اولا با موضوع مقاله شما مرتبط باشد و ثانیا دارای کیفیت بالا و مخاطبان مناسب باشد و البته دیگر فاکتورهایی که می تواند شما را در چاپ مقاله تان در اسرع وقت (بدون تاخیر) کمک کند و همچنین به وسیله ی افرادی که دوست دارید  خوانده شود مورد توجه قرار دهید.

استفاده از دستورالعمل برای نویسندگان (Instructions for authors)

در توجه به اینکه مقاله تان را کجا می خواهید ارسال کنید، شما باید به دستورالعمل برای نویسندگان که توسط آن ژورنال ارائه می شود توجه کنید. این کار را بهتر است حتی قبل از نوشتن مقاله انجام دهید. این دستورالعمل هم در سایت ژورنال و هم در مقاله هایی که اخیرا توسط ژورنال چاپ شده اند، قابل مشاهده است. همچنین دستورالعمل بیش از 3500 ژورنال پزشکی را می توانید به دستورالعمل برای نویسندگان در Health Science به وب سایت (mulford.meduohio.edu/instr) مراجعه کنید.
قبل از اینکه شروع به نوشتن مقاله کنید تمام دستورالعمل برای نویسنده ژورنال مورد نظر را مطالعه نمایید. در بین سوالات پیش آمده در این دستورالعمل ها ممکن است سوالات زیر راببینید:
آیا ممکن است یک ژورنال شامل بیش از یک گروه مقاله تحقیقی باشد؟ اگر چنین است چه گروه هایی برای مقاله شما مناسب تر است؟
حداکثر تعداد صفحات و کلمات مقاله چقدر است؟ چکیده مقاله چه مقدار باید باشد؟
آیا ژورنال قالبی برای مقالات دارد؟ اگر چنین است چگونه می توان به آن دست پیدا کرد؟
مقاله شامل چه بخش هایی باید داشته باشد؟ برای هر بخش چه راهنمایی هایی شده است؟
در یک مقاله چه مقدار شکل و جدول می توان استفاده کرد؟ چه فرمتی برای شکل ها و جدول ها باید رعایت کرد؟
مراجع باید چه فرمتی داشته باشند؟ آیا محدودیتی برای تعداد مرجع ها وجود دارد؟
در چه فرمت الکترونیکی باید مقالات آماده شوند؟ آیا شکل ها و جدول ها باید درون متن قرار بگیرند یا اینکه در آخر بیایند؟ یا اینکه به صورت یک فابل جداگانه ارسال شوند؟ آیا از سیستم آنلاین جهت ارسال مقاله استفاده می شود؟
برای به خاطر نگه داشتن مطالب ذکر شده، زیر آنها خط بکشید، یا روش های دیگری برای یادداشت آنها در نظر بگیرید. سپس از دستورالعمل نویسندگان برای آماده کردن مقاله خود استفاده کنید. برای حفظ زمان، از ابتدای کار از دستورالعمل ها پیروی کنید. اگر مقاله با توجه به دستورالعمل های ژورنال تکمیل نگردد، سردبیر ژورنال مقاله شما را قبل از  ارسال به داوران به شما برمی گرداند که همین مورد نیز باعث از دست دادن زمان خواهد شد.
همچنین با دقت به بررسی برخی از مقالاتی که اخیرا توسط ژورنال مورد نظر شما چاپ شده اند، بپردازید. به جنبه ها و روش های ویراستاری مقالات مانند سبک نقل قول های و ارجاع، نحوه سرفصل و زیر مجموعه ها، طراحی و فرمت جدول ها و شکل ها و عناوین آنها دقت ویژه ای داشته باشید.
قبل از ارسال مقاله تان، دستورالعمل نویسنده را دوباره مرورکنید و اطمینان حاصل کنید که از آنها پیروی کرده اید. با پیروی کردن از دستورالعمل ها از زمانی که چک نویس های مقاله خود را شروع به نوشتن می کنید، فرایند انتشار مقاله خود را راحت و آسان کنید.

انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای مختلف کمی . کیفی انجاک می گیرد. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
روش های تماس:
:  09143444846 ، ایتا، واتساپ – تلگرام، پیام کوتاه
کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد

تحلیل داده های آماری

چگونه پاورپونت جلسه دفاعیه پایان نامه را آماده و در جلسه دفاعیه خوب باشیم؟

نکاتی برای تهیه و ارائه پاورپوینت جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دارای اصول و قواعد خاصی است و تهیه و ارائه پاورپوینت برای جلسه دفاعیه از پایان نامه یکی از این اصول به شمار می رود. در متن پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، کل پایان نامه باید بصورت خلاصه وار تهیه و ارائه شود. این خلاصه سازی باید بگونه ای در پاورپوینت گنجانده شود که اگر شخص دیگری به مطالعه پاورپویینت پایان نامه بپردازد می تواند در عرض چند دقیقه به کلیت پایان نامه انجام شده را متوجه شود. در این بخش قصد داریم دانشجویان را با نکات، اصول و قواعد آماده سازی پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد، نحوه آماده سازی پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه دکتری آشنا نماییم.

چگونه برای جلسه دفاع پاورپوینت آماده کنیم؟

نحوه ارائه پاورپوینت پایان نامه برای جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد در زیر به تفصیل و مرحله به مرحله تشریح شده است. توجه به نکات آماده سازی پاورپوینت پایان نامه ضروری است.

۱- مرحله پیش از طراحی پاورپوینت پایان نامه
در این مرحله دانشجو باید فصل 1 تا 5 پایان نامه را خلاصه نماید. بیشترین تاکید باید روی فصول 3 و 4 که همان روش تحقیق و نتایج است باشد. اگر قبلا از پروپوزال خود دفاع کرده اید و پاورپوینت دفاع از پروپوزال را آماده کرده اید می توانید از آن نیز استفاده کنید و آنرا تکمیل نمایید

۲- مرحله انتخاب تم و فرمت پاورپوینت پایان نامه
طرح تم و فرمت انتخاب شده برای پاورپوینت بسیار مهم است. برای طراحی اسلایدهای پاورپوینت پایان نامه از پس زمینه‌ خیلی ساده مثلا رنگ سفید و یا رنگ های روشن استفاده نمایید و استفاده از پس زمینه‌های رنگارنگ به هیچ وجه توصیه نمی شود. برای فونت پاورپوینت پایان نامه از فونتی بهره بگیرید که خوانا باشد. مثلا B Nazanin، B Mitra
معمولاً هر دانشجو بین 20 الی ۳۰ دقیقه فرصت دفاع از پایان نامه خود را دارد و ضروی است تعداد اسلایدهای پاورپوینت دفاع از پایان نامه بر اساس این زمان مطابق با نظر استاد رهنما در نظر گرفته شود. این تعداد می تواند بین 25 تا 40 اسلاید باشد
دانشجویان محترم توجه داشته باشند که برای ارائه پاورپوینت پایان نامه، اسلایدهای اماده شده نباید پر از نوشته باشد که مخاطبین و داورهای پایان نامه از روی آن روخوانی کنند بلکه باید تعداد خطور هر اسلاید بین 3 الی 9 خط و هر خط حداکثر 7 کلمه باشد. نکات مهم را در هر اسلاید به صورت برجسته و یا با رنگ قرمز نشان دهید. اگر بتوانید از جداول و نمودارها به جای نوشته استفاده کنید عالی خواهد بود.
در برخی از مواقع مشاهده می شود که دانشجو مطالب پایان نامه را در اسلاید پاورپوینت دفاع کپی پیست کرده و در جلسه شروع به روخوانی می کند. این نوع دفاع از پایان نامه از ضعیف ترین دفاع هایی است که می تواند از پایان نامه رخ دهد.
برای تهیه اسلایدهای پاورپوینت دفاع از پایان نامه، اسلایدها را شماره گذاری نمایید زیرا اگر برای داور سوالی پیش آمد در بخش پرسش و پاسخ داوران، داور قادر به ارجاع به آن اسلاید باشد.

۳- صفحه عنوان (شناسنامه گزارش) در پاورپوینت پایان نامه
صفحه اول اسلاید (شناسنامه گزارش) شامل عنوان تصویب شده، نام اساتید راهنما، استاد مشاور، نام دانشجو و تاریخ دفاع از پایان نامه است.

4- اسلاید مقدمه در پاورپوینت پایان نامه
مقدمه شامل توضیحات ابتدایی برای ورود به بحث دفاع از پایان نامه است. برای ارایه آن در اسلاید پاورپوینت پایان نامه می توانید از مقدمه فصل یک پایان نامه استفاده کنید.

5- بیان مساله در پاورپوینت جلسه دفاع از پایان نامه
در بیان مساله می توانید با کمی خلاقیت از نمودارها برای سوالات پژوهش و بیان دغدغه های پژوهش خود بهره بگیرید. برخی از مواقع در جلسات دفاع مشاهده می شود که دانشجو بخش بیان مساله را از روی پایان نامه کپی کرده و روخوانی می کند که کاری اشتباه است. برای این اسلاید می توانید از بیان مساله فصل 1 پایان نامه بهره بگیرید.

6- ضرورت و اهمیت تحقیق در پاورپوینت پایان نامه
در اسلاید ضروت پژوهش در پاروپوینت پایان نامه با استفاده از بخش ضرورت و اهمیت تحقیق پایان نامه تلاش کنید به صورت مختصر و با استفاده از جداول، اشکال و نمودارها به سوالات زیر پاسخ دهید
الف) تحقیق مورد نظر چه تاثیری بر زمینه مورد مطالعه شما دارد؟
ب) از نقطه نظر کاربردی، تحقیق موردنظر چه تاثیری خواهد داشت؟
ج) سایر ضرورت های تحقیق مورد نظر را برشمارید؟

7- اهداف اصلی و فرعی در پاورپوینت پایان نامه
از اهداف پژوهش در فصل يك پایان نامه از یک الی دو اسلايد می توانید استفاده کنید.

8- فرضيه يا سؤالات پاورپوینت جلسه دفاع از پایان نامه
برای فرضیه ها می توانید از فرضيه ها يا سؤالات فصل يك بهره بگیرید.

9- پایه‌های تئوریکی (نظری) در پاورپوینت پایان نامه
برای این بخش می توانید یک اسلاید را به پایه های نظری و فلسفی که تحقیق تان به آن نزدیک است و مدل تان را روی آن بنا کرده اید اختصاص دهید و تشریح کنید که این فلسفه و نظریه به چه نحوی به پژوهش شما ارتباط دارد. دقت نمایید که این اسلاید ضروری نیست زیرا برخی از پایان نامه ها ممکن است پایه نظری نداشته باشند.

10- چارچوب مفهومی تحقیق (بیان شکاف تحقیق) در پاورپوینت پایان نامه
در این بخش می توانید به مهمترین قسمت ها از ادبیات تحقیق اشاره کنید. ادبیات تحقیق را می توانید در یک جدول با تمامی جزییات بیان نمایید و نیازی به ارایه این بخش از متن و پاراگراف استفاده کنید. همچنین می توانید تحقیقات پیشینی که از روش آنالیز شما نیز بهره گرفته اند را ذکر کنید زیرا روش تحقیق پایان نامه شما را تقویت می کنند.

11- متدولوژی تحقیق (روش شناسی تحقیق) در پاورپوینت پایان نامه
در این بخش دانشجو باید به نوع روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، ویژگی های جمعیت شناختی، روایایی و پایایی ابزار تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، روش تحلیل داده ها اشاره دقیق نماید زیرا عمده سوالات داوران از این بخش است.

12- یافته‌ها، نتایج در پاورپوینت پایان نامه
به تمامی یافته هایی که در فصل 4 پایان نامه بدان دست یافته اید بسیار مهم هستند. اما همانگونه که میدانید برخی از یافته ها مهم تر هستند و این یافته ها در حقیقت پاسخ به فرضیات و سوالات شما هستند. در این بخش بهتر است نظر استاد راهنما و استاد مشاور را برای انتخاب جداول مهم تر مشورت نمایید. این بخش قطعا به اسلایدهای بیشتری نیاز خواهد داشت.

13- بحث و نتیجه‌گیری در پاورپوینت پایان نامه
در این بخش می توانید از فصل 5 پایان نامه بهره بگیرید و به سوالات زیر در اسلایدهای متعدد پاسخ دهید.
از تحقیقی که انجام داده اید چه آموختید؟
ارتباط نتایج تحقیق با چارچوب مفهومی و ادبیات تحقیق را بیان نمایید (همسو با نتایج ادبیات و غیر همسویی با ذکر دلیل)
بیان نقاط ضعف، قوت و محدودیت‌های تحقیق

14- کاربردها و پیشنهادات در پاورپوینت پایان نامه
در این بخش می توانید پیشنهادهای برخواسته از تحقیق و پیشنهادات آتی را به سایر پژوهشگران در قالب دو اسلاید بیان نمایید.

15- رفرنس ها و منابع در پاورپوینت پایان نامه
در این اسلاید شما تنها مجاز به رفرنس دهی به منابعی هستید که در اسلایدها به آنها اشاره کرده اید.

16- تشکر و قدردانی (سپاسگزاری) در پاورپوینت پایان نامه
در این اسلاید می توانید از اساتید راهنما، اساتید مشاور، از هیئت داوری حاضر در جلسه تشکر و قدردانی نمایید.

17- مقاله یا مقالات استخراج شده از پایان نامه در صورت لزوم
اگر مقاله یا مقالاتی از پایان نامه خود استخراج کرده اید و پذیرش شده است و یا حتی مقالات ثابمیت شده به مجلات و یا مقاله under work دارید را حتما ذکر کنید چرا که روی نقطه نظر داورها نسبت به پایان نامه شما تاثیر خواهد داشت.

اقدامات لازم و ضروی برای جلسه دفاع از پایان نامه

1- قبل از دفاع پایان نامه، حتما چندین بار پاروپوینت را برای خود تمرین کنید و زمانبدی را چک کنید. پس از این تمرین میتوانید نقاط ضعف قوت خود را شناسایی کنید.
2-از سالم بودن تجهیزات سالن ارایه اطمینان حاصل کنید و اسلایدهای خود را روی سیستم مورد نظر و تجهیزات آن را چک کنید
3- شمرده، بدون عجله و با صدای ملایم سخن بگویید و ارتباط و هماهنگی بین بیان و اسلایدها را برقرار نمایید.
4- ارتباط چشمی با داوران و حضار شرکت کننده را برقرار نمایید و اعتماد به نفس داشته باشید.
5- با گشاده رویی و خوش رویی سخنرانی کنید.
6- به سوالات داوران به دقت گوش دهید و به روشنی و محترمانه به سوالات داوران پاسخ دهید.
7- از داوران، حضار به شکل خوب و در زمان مقرر پذیرایی نمایید.

برگرفته از پایگاه امین آرتیکل

انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای مختلف کمی . کیفی انجاک می گیرد. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

تحلیل داده های آماری

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای وکیل

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای وکیل

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای وکیل

دراین مطلب قصد داریم به شما نحوه نوشتن رزومه برای وکیل را آموزش دهیم . در ادامه با ما همراه باشید.

وکیل کیست ؟

وکیل هم معنی لغت نایب است که از سمت فردی دیگر که به او موکل می گویند برای انجام برخی از کارها اختیار می یابد . تعهد و یا عهد نامه ای که به سبب آن موکل این اختیارات را به وکیل می سپارد می نماید، قرارداد وکالت گفته می شود.برخی امور بر اساس قانون و برخی امور ذاتاً و بر اساس طبیعت امکان سپردن به وکیل وجود ندارد ، همین طور امکان دارد فرد به سبب قرارداد حق گزینش وکیل در کاری را از خود گرفته باشد. بنابراین هر فرد قادر است به جز در موارد ذکر شده اعمال امور مد نظر خود را به وکیل بسپارد و وکیل هم قادر است در چهارچوب اختیاراتی که موکل به او واگذار کرده است قدم بردارد.

وظایف وکیل چیست ؟

الزامی است وکیل غبطه موکل خود را حفظ نماید. به این معنی که در اجرای مورد وکالت باید آن چیزی که عرفاً، قانوناً و عقلاً مورد نیاز است را مراعات نماید . مثلا در صورتی که به وکیل اختیار تام داده باشیم ، در این صورت هم متعهد به حدود قانونی،عرفی و اخلاقی است. براساس گزارشات اورژانس وکالت در اصفهان الزامی است وکیل براساس قانون حساب دوره وکالت خود را به موکل عرضه کند. به این معنی که همه کارهایی را که از سمت موکل خود اعمال کرده است به موکل گزارش دهد. در صورتی که مبلغی را دریافت کند و یا تعهدی داده است جزء این اقدامات برای موکل به حساب می آید و او امانت دار موکل است مثلا در صورتی که مالی را که از طرف موکل گرفته باشد به موکل ارائه کند و و در صورتی که این وجه را به سود خود تصرف کند جرم خیانت در امانت را انجام داده است.

بازار کار وکالت

بازار کار شغل وکالت می تواند خوب یا بد باشد و اینطور نیست که وکلای قدیمی دارای بازار کار خوب و وکلای جدید دارای بازار کار بدی باشند بلکه در بین وکلای جدید، اگر شخصی، مهارت های خود را افزایش دهد و دارای ذهنی روشن باشد می تواند راه ۳۰ ساله را ۲ ساله و حتی کمتر طی کند. باید این واقعیت را بپذیرید که شما با قبولی در آزمون وکالت، فقط صلاحیت ورود به دوره کارآموزی را پیدا کرده اید بنابراین اگر بعد از قبولی هیچ موفقیتی در شغل تان به دست نمی آورید نباید تعجب کنید چراکه موفقیت در شغل وکالت نیاز به کسب مهارت های لازم و تمرین و پشتکار دارد.

ترازوی حقوقی

محتوای رزومه وکیل

بسته به شاخه ای که قصد دارید در آن فعالیت کنید، همه بخش ها و محتوای رزومه وکیل را باید متناسب با آن تنظیم کنید و در صورت امکان رزومه را برای هر فرصت شغلی به صورت اختصاصی تنظیم کنید. نمونه رزومه وکیل می تواند به عنوان مرجعی برای عملکرد صحیح و اصولی باشد. در ادامه آنچه که لازم است در رزومه خود عنوان کنید را مشاهده می کنید.

پروفایل یا خلاصه رزومه:

وکلا باید در استفاده از کلمات و لغات عالی باشند و این مهارت در خلاصه رزومه قابل رویت خواهد بود. پس این فرصت را از دست ندهید و مهارت بیان خود را نشان دهید. اینجا جایی است که شما می توانید کارفرماها را با شخصیت حرفه ای و دستاوردهای خود تحت تاثیر قرار دهید. وکلا استادان بحث و مجاب کردن هستند بنابراین از این استعداد خود بهره ببرید و تصویر حرفه ای خود را به روشی قانع کننده عرضه کنید. در رابطه با اشتیاق خود به عدالت صحبت کنید و اقدامات موفقی که برای تحقق عدالت در مسیر شغلی خود انجام داده اید را بیان کنید. از کلمات کلیدی و اختصاصی این شاخه استفاده کنید و بهترین پروفایل شخصی را برای خود تنظیم کنید.

نمونه خلاصه رزومه وکالت

وکیل با تجربه، با انگیزه و فداکار در راه عدالت. توانمند و سازمان یافته در سخنرانی های عمومی. ارائه سابقه اثبات شده از دستیابی به نتایج مطلوب برای موکلان. توانمند در آماده سازی موکل برای محاکمه، بررسی اسناد و ارائه موثر پرونده ها در دادگاه. یک رهبر قوی که تحت فشار خوب کار می کند و پیچیدگی های سیستم حقوقی را به درستی درک می کند…

مهارت و توانمندی ها در رزومه وکلا:

وکلا علاوه بر اینکه یک پل ارتباطی خوب هستند لازم است به انواع مهارت های بین فردی مجهز باشند. شما با مشتریانی کار می کنید که به هر دلیلی ممکن است تحت فشار باشند از این رو نه تنها باید آرامش خود را حفظ کنید، بلکه لازم است بتوانید آنچه که موکلان نیاز دارند را تفسیر کنید و جنبه های پیچیده قانون را به روشی روشن و قابل درک توضیح دهید. همچنین لازم است به مهارت های سخت زمینه کاری خود مسلط باشید و قوانین هر حوزه را بدانید.

مهمترین مهارت های مورد نیاز وکلا شامل موارد زیر است:

این ها مثال هایی از مهارت های عمومی هستند که در کنار مهارت های تخصصی باید به آن ها مسلط باشید.

 1. حل مسئله
 2. قرائت انتقادی
 3. نوشتاری قانع کننده و روشن
 4. انعطاف پذیری در لحن و سبک ارتباطی
 5. تحقیق و جستجو
 6. حفظ آرامش در شرایط فشار

سوابق کاری در رزومه کاری وکیل:

قبلا مهارت های خود را لیست کرده اید و شخصیت حرفه ای خود را ترسیم کرده اید. اکنون وقت آن است که ویژگی های خاص خود را در کار بیان کنید. همانطور که باید در دادخواهی ها و دفاعیه های خود حداکثر دقت را داشته باشید، برای روایت داستان حرفه خود هم باید نهایت دقت را بکار ببرید. لیست سوابق کاری شما باید به ترتیب معکوس زمانی و از جدیدترین سوابق نوشته شود. در هر بخش باید مواردی از موفقیت ها، دستاوردها و متدهای خاصتان برای نتیجه گیری و حل پرونده را بازگو کنید. از افعال قوی، اسم ها و صفت های قدرتمند استفاده کنید اما تا حد ممکن با ساختارهای دستوری ساده. توضیح اینکه به چه نوع پرونده هایی رسیدگی کرده اید، چه تعداد موکل داشته اید و چه نتایج مطلوبی کسب کرده اید رزومه وکیل را از یک رزومه خوب به یک رزومه عالی تبدیل می کند. حتی می توانید استخدام کنندگان را با یک شرح مختصر و اقدام محور در مورد پرونده های خود و نحوه حل آن ها تحت تاثیر قرار دهید. اگر سابقه ای در زمینه وکالت ندارید و تازه فارغ التحصیل شده اید، می توانید در بخش سوابق کاری رزومه وکیل از پرونده ها و پروژه های دوران تحصیلی خود بگویید و بیشتر بر مهارت ها و سوابق تحصیلی تمرکز کنید.

سوابق تحصیلی:

وکالت یکی از مشاغلی است که برای کار کردن به صورت قانونی در آن نیاز به تحصیلات دانشگاهی در این رشته و پروانه وکالت دارید. پس لازم است بخش تحصیلات رزومه وکالت را با دقت بنویسید. از آخرین تحصیلات دانشگاهی شروع کنید و همه دستاوردها و افتخارات تحصیلی را بیان کنید. اگر در یک دانشکده معتبر و با معدل بالا دوران تحصیلی خود را گذرانده اید حتماً آن را در رزومه ذکر کنید.

قالب، فرمت و فونت رزومه وکالت:

طرح رزومه شما تقریباً به اندازه بیانات رزومه مهم است. اینجا اولین فرصتی است که شما می توانید در آن خود را معرفی کنید پس به قالب رزومه خوب فکر کنید. به عنوان وکیل با مشتریانی سر و کار دارید که باید با دیدن رفتار، منش و ظاهر شما به شما اعتماد کنند و در جلسه دادگاه در برابر قاضی حاضر خواهید شد بنابراین ظاهر شما مهم است. همین امر در رزومه وکیل هم صدق می کند. استخدام کنندگان در زمان بررسی رزومه به دنبال نقاط مثبت برای تایید و نقاط منفی برای رد رزومه هستند، با یک طراحی بد این بهانه را بدست آن ها ندهید. رزومه را خوانا تنظیم کنید، استفاده از فونت های فانتزی یا رنگ روشن کار را خراب می کند. رزومه را بدون هیچ خطایی بنویسید و آن را با فرمت PDF ذخیره و ارسال کنید. استفاده از قالب های آماده رزومه سازهای آنلاین این فرصت را برای شما فراهم می کند تا به سرعت و با اطمینان رزومه خود را در یک قالب حرفه ای تنظیم کنید.

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای خبرنگار

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای خبرنگار

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برای خبرنگار

دراین مطلب قصد داریم به شما نحوه نوشتن رزومه برای خبرنگار را آموزش دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

خبرنگار کیست؟

یک خبرنگار خوب در تهیه و نگارش خبر باید به نکات ذیل توجه کند:

 1. ساده نویسی با رعایت ظرافت های هنر و فن (خبرنگار باید خود را به جای خواننده قرار دهد).
 2. مسئولیت پذیر (با مطالعه وکسب تجربه).
 3. سرعت (باید سریع فکر کرد و با قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و انشا مطلوب، مطالب را انعکاس داد).
 4. توجه به جزئیات خبر و اجتناب از حدس و گمان (تشکیل جلسه مهم نیست، آنچه در جلسه می گذرد).
 5. مخاطب شناسی و توجه به نیاز مخاطبین (خبرنگار خوب آن است که بداند مطلب را برای چه کسی می نویسد) انتقال صحیح به خوانندگان.
 6. استفاده صحیح از منابع خبری.
 7. تهیه اخبار جالب از موضوعات عادی.
 8. رعایت طبقه بندی اخبار و حریم شخصی افراد.
 9. سرحالی و زنده دلی، زرنگی، سماجت، روکردن حقیقت و مو از ماست درآوردن و با انگیزه بودن از خصوصیات خبرنگار حرفه ای است
 10. سعی و تلاش خبرنگار باید براین پایه استوار باشد و تیتر را طوری انتخاب کند که ضمن هماهنگی با پاراگراف اول خبر، خواننده را به خواندن لید ترغیب کند نه اینکه او را از خواندن خبر باز دارد. انتخاب تیتر و لید مبهم، خواننده را به خواندن خبر جذب نمی کند.
 11. خبرنگار، خبر را چنان می نویسد که بتوان خبر را از آخر و معمولا در پایان هر پاراگراف کوتاه کرد.
 12. خبرنگار باید خبر یک رویداد را به همان صورتی که روی داده است به مخاطبان خود گزارش دهد، انتشار نادرست یا مطالبی که با قصد و منظور خاصی تنظیم شده، باعث سلب اعتماد مردم از آن وسیله ارتباطی شده، آنها را به سوی منابع خبری دیگر هدایت می کند
 13. اساس کار خبرنویسی؛ ساده نویسی است. خبرنگاری که نتواند مطلب ساده و قابل فهم بنویسد بهتر است به دنبال شغل دیگری برود.

وظایف خبرنگار

تهیه ی خبر جامع، صحیح و شفاف یکی از بارزترین وظایف خبرنگاران می باشد. که باعث اعتبار رسانه وخود آن ها در نزد مخاطب می شود. این سه اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که در سرتاسر جهان برای دنیای خبرنگاران از اصول بنیادی می باشد، و محور های مهم سنجش عملکرد خبرنگاران بر پایه ارائه همین وظایف می باشد.خبرنگارام موظف به کشف حقیقت خبر هستند اما انان نمی تواننند حقیقت یک خبر را تضمین نمایند. یک خبرنگار باید از موثق بودن خبر اطمینان حاصل نماید و خبر را از منابع موثق تهیه نمایدیک خبرنگار طبق قوانین مطبوعات حق جستجو مبتنی بر قوانین را دارد اما این حکمی برای استبداد و خودروی آنان صادر نمی کند آنان هموراه باید قوانین را رعایت نمایند و از تجاوز در حقوق اشخاص وسازمان ها به حکم خبرنگار بودن دوری نمایندیک خبرنگار حق قضاوت کردن در رابطه با خبر را ندارد و آنان باید بیطرفی خود را در پخش خبر حفظ نمایند و از موقعیت خود در جهت تبلیغ ویا نفی فردی ویا گروهی استفاده ننمایند. نظریه بیطرفی براساس نظر برخی کارشناسان نمی تواند موثر باشد چرا که انان معتقد هستند در هر صورت خبرنگاران به دلیل عقاید شخصی و یا رسانه ای که برا یآن کار می کنند نمی توانند بی طرف باشند خبرنگاران نباید اطلاعات به دست آمده در اثر تحقیقاتی که در رابطه با موضوعی انجام می دهند و یه زعم ان اطلاعات محرمانه ای در رابطه باسایر موارد به دست آورده اند را در اختیار افراد دیگر قرار دهند خبرنگاران در صورت پخش اخبار غلط باید سریع تر ان را تصحیح کرده وبه اشتباه خود اعتراف نمایند چرا که در صورت عدم این کار با مرور زمان به شهرت و اعتبار رسانه و خود ضربه وارد می نمایند واعتماد مخاطبان را از دست خواهید داد.

میکروفون در دست خبرنگار

چگونگی نوشتن رزومه کاری خبرنگاران

ممکن است گاهی برای برند سازی شخصی تصمیم به ساخت رزومه کاری بگیرید و هدف تان کاریابی نباشد. اما معمولاً افراد برای تغییر شغل یا رهایی از بیکاری نیاز به نوشتن رزومه کاری پیدا می کنند. فارغ از این که هدف شما از رزومه نویسی چیست، باید رزومه تان چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا کاملاً جذاب و حرفه ای باشد. رزومه نویسی تشابه زیادی با روزنامه نگاری دارد؟ همانطور که تیتر و تصویر صفحه اول روزنامه مخاطب را راغب به خواندن متن می کند؛ رزومه شما نیز باید با ظاهر زیبا و چشم گیر خود مخاطب را تشویق به خواندن متن رزومه نماید. دقیقاً مانند روزنامه، در رزومه نیز نیمه بالایی صفحه اول رزومه مهم ترین و ارزشمند ترین قسمت آن است. پس باید همچون یک روزنامه که مهم ترین و جذاب ترین ها را در نیم صفحه اول خود جای می دهد، نیمه بالایی رزومه نیز با مهم ترین اطلاعات شما پُر شود.
اما چه اطلاعاتی را باید در رزومه بنویسیم؟ نحوه چینش این اطلاعات و اولویت بندی آن ها چگونه است؟

بخش های اصلی یک رزومه کاری

یک رزومه کاری در هر شرایط حتماً بخش های زیر را شامل می شود:

 • اطلاعات فردی
 • اطلاعات تماس
 • توصیف خلاصه
 • سوابق تحصیلی
 • سوابق شغلی
 • مهارت ها و توانایی ها
 • گواهینامه ها

بخش های دیگری نیز هم چون پروژه ها، تحقیقات و مقالات و افتخارات نیز در فرم رزومه ساز قرار دارد که در بخش انتهایی مقاله نکات مربوط به این بخش ها را نیز خواهیم گفت.

 • اطلاعات فردی: این بخش از فرم رزومه شامل تصویر شخصی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت خدمت سربازی آقایان است. اگر رزومه انگلیسی می سازید، برای قرار دادن اطلاعات شخصی با احتیاط رفتار کنید و حتماً راجع به قوانین کشور مقصد به خوبی تحقیق کنید؛ چرا که در برخی کشور ها قراردادن عکس (که خود حاوی اطلاعات شخصی مانند جنسیت، سن، نژاد و گاهی مذهب) و همین طور نوشتن اطلاعات شخصی ممنوع است.اما اگر رزومه فارسی می سازید، حتماً این موارد را در رزومه تان بنویسید؛ برای کارفرمای ایرانی این اطلاعات مهم هستند.
 1. تذکر: در بخش اطلاعات فردی فرم رزومه ساز سایت باید عنوان رزومه را نیز بنویسید. منظور از عنوان رزومه همان عنوان شغلی تان است. به هیچ وجه کلمات عمومی مانند کاری، رزومه کاری، رزومه را در بخش عنوان رزومه ننویسید.
 2. تذکر: اگر تصمیم دارید از قالب رزومه عکس دار استفاده کنید، به هیچ وجه از کارت های شناسایی خود یا عکس پرسنلی خود عکس نگیرید و از یک فایل تصویری با کیفیت استفاده کنید. استفاده از عکس بی کیفیت و نامناسب اثر ضد تبلیغ برای رزومه تان خواهد داشت.
 • اطلاعات تماس: اطلاعات تماس شما اطلاعات حساسی هستند. پس اگر تصمیم می گیرید تمامی اطلاعات تماش خود از قبیل شماره همراه، تلفن ثابت، آدرس محل سکونت و ایمیل خود را در رزومه بنویسید، حتماً در استفاده از رزومه تان کمال دقت را به خرج دهید و بدانید که رزومه تان را برای چه شخصی یا شرکتی ارسال می کنید.

آدرس ایمیل: حتماً از یک آدرس ایمیل حرفه ای استفاده کنید. ایمیل حرفه ای به نحوی باید به شما مرتبط باشد. به عنوان مثال باید ترکیبی از نام کامل یا مخفف نام شما و یک عدد معنادار مانند تاریخ تولدتان باشد. در بخش زیر چند نمونه ایمیل حرفه ای و غیر حرفه ای را برای شما قرار داده ایم.

✘ آدرس ایمیل غیر حرفه ای

 1. journalist021@gmail.com
 2. news_king@gmail.com
 3. news_tehran@gmail.com
 4. queen.1380@gmail.com

✔ آدرس ایمیل حرفه ای

 • N.Khalili@gmail.com
 • Nader.Kh.1980@gmail.com
 • N.K@gmail.com
 • Nader.Khalili@gmail.com

آدرس محل سکونت: اگر تمایلی به نوشتن آدرس خود در رزومه ندارید، حتی المقدور استان و شهر محل سکونت خود را مشخص کنید. این اطلاعات برای شرکت استخدام کننده مهم بوده و باید در رزومه کاری تان این موارد را یادداشت نمایید.

 • توصیف خلاصه:اگر می خواهید مدیر خبرگزاری، مجله و هر مجموعه ای که رزومه تان به دستش رسیده است، حتماً آن را بخواند، باید یک خلاصه رزومه عالی بنویسید. این قسمت یکی از مهم ترین بخش های رزومه است که باید در نیمه بالایی صفحه اول نوشته شود و در نوشتن آن باید از مهم ترین مهارت ها، سوابق و دستاوردهای خود بهره بگیرید. دربخش پایین چند نمونه توصیف خلاصه برای شغل های خبری آماده کرده ایم:
 1. مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله خبری کار نیوز و خبرنگار حرفه ای با 15 سال سابقه حرفه ای خبرنگاری در حوزه مطبوعات و خبرگزاری و صدا و سیما و مشاور تبلیغاتی و آگهی های تجاری
 2. خبرنگار و عکاس تبلیغاتی و خبری با 10 سال سابقه کاری در زمینه عکاسی خبری، تهیه گزارش خبری و تولید محتوا در باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری ایسنا و ایرنا
 3. خبرنگار، مترجم ، اپراتور خبر، چپ چین و گزارشگر ورزشی با بیش از 11 سال سابقه کار تخصصی در حوزه خبری
 • سوابق تحصیلی: سوابق تحصیلی بسته به شغلی که انتخاب می کنید، درصد اهمیت متفاوتی دارد. اما در رزومه کاری نیازی نیست که خیلی جزیی و مفصل درباره سوابق تحصیلی تان صحبت کنید و ذکر رشته ، مقطع و دانشگاه کافی است. در نوشتن این قسمت حتماً اولویت بندی را رعایت کنید و از بالاترین مدرک شروع به نوشتن کنید.
 • سوابق کاری: اگر در شغل خبرنگاری و روزنامه نگاری سابقه کاری زیادی دارید، لزومی ندارد که همه این اطلاعات را در رزومه بنویسید. خصوصیت رزومه کاری اختصار آن است. پس به 3-5 مورد از سوابق شغلی خود بسنده کنید و مهم ترین آن ها را در رزومه کاری خود بنویسید. نکته آخر این که ترتیب معکوس را در نوشتن سابقه کاری در نظر بگیرید. یعنی از بین این 5 شغل، آن که جدیدتر بوده است، بالاتر از بقیه نوشته می شود و تا انتها به همین روش عمل می کنید.
 • مهارت ها: جذاب ترین بخش رزومه برای مدیران، بخش مهارت ها است. حتماً در این بخش مهارت های نرم و سخت خود را به طور کامل بنویسید و به هیچ وجه در این قسمت از رزومه تواضع به خرج ندهید و هیچ توانایی خود را دست کم نگیرید و آن را در این قسمت بنویسید. در بخش زیر فهرستی از مهارت های سخت و نرم یک خبرنگار را برای شما جمع آوری کرده ایم:

مهارت های سخت

 1. تدریس سواد رسانه ای
 2. تیم سازی و رهبری
 3. تبلیغ چند رسانه ای
 4. عکاسی
 5. تدوین
 6. تهیه گزارش خبری

مهارت های نرم

 1. کارگروهی
 2. قدرت مذاکره
 3. فن بیان
 4. تصمیم گیری
 5. NETWORKING SKILLS
 6. تعامل و ارتباط
 • گواهینامه ها: نوشتن گواهینامه در رزومه، می تواند به آن اعتبار بیشتری ببخشد. این قسمت از رزومه با بخش مهارت ها هم پوشانی دارد و اگر گواهینامه ای برای یک مهارت خاص دارید، هیچ ایرادی ندارد که هم دربخش مهارت ها و هم دربخش گواهینامه ها آن را قید کنید.
 • پروژه ها و تحقیقات: نکته ای که می توان درباره بخش پروژه ها گفت، نوشتن سوابق فریلنسینگ خود در این بخش است. اگر سوابق کاری خود را نوشته اید و می خواهید کارهایی که به عنوان فریلنسر، انجام داده اید را در رزومه تان بنویسید، می توانید از قسمت پروژه ها کمک بگیرید. اگر مقاله تخصصی، کتاب تالیفی یا ترجمه دارید، می توانید آن را در بخش تحقیقات رزومه کاری خود بنویسید.
 • برگرفته از: ساعد نیوز
 • برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
 • .نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosنرم افزار کیفی: Maxqudaتعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
 • روش های تماس:Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام
 • کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می شود
پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برق کار

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برق کار

آموزش نوشتن رزومه حرفه ای برق کار

در این مطلب قصد داریم به شما نحوه نوشتن رزومه برای برق کار را ارائه دهیم . در ادامه مطلب با ما همراه باشید…

برقکار

برقکاری انجام تمام امور مربوط به برق است که بیشتر مربوط به سیم کشی ساختمان و ادارات و …. است . برق کار سیم کشی های الکتریکی به ساختمان ها و تجهیزات مورد نیاز ان را سر رشته داشته و متخصص در این زمینه می باشد .

خود برق کار به دو بخش تقسیم میشود :

 1. برق کار عمومی
 2. برق کار صنعتی

همانگونه که از اسمش پیداست برق کار عمومی بیشتر در حوزه سیم کشی و برق ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری فعالیت می کند . اما برق کار صنعتی بیشتر در حوزه برق صنعتی که مخصوص به سیستم کارخانه ها و سیم کشی ان هاست فعالیت دارد . متخصصان برقکاری در زمینه های مختلفی از برق کشی ساختمان ها تا انجام تمام امور مربوط به برق فعالیت دارند . این شخص ، باید تمام اصول اولیه کار و ایمنی را بداند تا در طول انجام کار به مشکلی برنخورد . درستی انجام کار در این حوزه بسیار مهم است و باید فرد از دقت بالایی برخودار باشد .

تیر برق و برقکار

فعالیت های برق کار :

 • طراحی سیستم های برقی و روشنایی
 • مورد بررسی قرار دادن سیستم های الکتریکی
 • سیم کشی انواع اعلام ها
 • نصب و راه اندازی انواع مدار های دزدگیر ها و دوربین های مداربسته
 • سیم کشی انواع تابلو برق
 • تعمیرات مخصوص به موتورهای الکتریکی
 • راه اندازی و سیم کشی مدار ها
 • راه اندازی انواع دستگاه های حفاظتی

شغل برقکاری در حوزه خود بسیار سخت و خطرناک می باشد . یک برقکار خوب باید بسیار دقیق و منظم بوده و به جزئیات توجه زیادی داشته باشد . علاوه بر ان ، باید به دستورالعمل های کاری موجود و مسایل ایمنی اگاهی کامل داشته باشد . مساله ایمنی در این شغل بسیار مهم و حیاتی بوده و برق کار باید با اصول و دستورالعمل های ایمنی به خوبی اشنا باشد و در حین کار از لباس و کفش مناسب استفاده کند . هر برقکاری باید تمام اصول مربوطه به انجام کار را بداند و انجام دهد تا مشکلات احتمالی ان بوجود نیاید .

برقکار

نحوه نوشتن رزومه برق کار

یک برق کار باید در آزمایش تشخیصی و نصب سیستم الکتریکی مهارت داشته باشد. وی باید در مورد قوانین ملی الکتریکی و از قوانین سازگار با مقررات مطلع باشد. در رأس مسئولیت های آن ها، وظیفه اطمینان از این است که دستورالعمل های ایمنی رعایت می شوند و سیستم های الکتریکی با کدهای مربوطه هم کاری می کنند. برقکاران باید مهارت های عالی مدیریت پروژه داشته و بتوانند تحت فشار کار کنند. آن ها باید قادر به کار مستقل و نیز در محیط های تیمی باشند. همچنین برقکاران باید به جزئیات توجه داشته باشند، زیرا بیشتر کار آن ها نیازمند دقت بسیار زیاد می باشد. رزومه یک برقکار موفق باید مهارت های مکانیکی و سازمانی برتر و همچنین درک قوی از استانداردهای ایمنی را مشخص کند. با استفاده از یکی از رزومه های بررسی شده، و دنبال کردن این نکات مفید در مورد ایجاد رزومه، در مسیر یافتن شغلی که به دنبال آن هستید، موفق خواهید بود.

نمونه خلاصه شرح حال

بزرگ ترین موفقیت ها و ویژگی های خود را در اینجا ذکر کنید. به یاد داشته باشید که از افعال استمراری قدرتمند و اطلاعات خاص شغلی استفاده نمایید. برقکاران باید بتوانند با ارائه خدمات فوق العاده، با هدف فراهم کردن کار و امنیت عالی، مشتریان را از آغاز تا پایان خشنود کنند. برجسته کردن ویژگی های کلیدی خود که به طور موثر شرایط و دستاوردهای شما را به نمایش می گذارند برای این شغل مهم و حیاتی می باشد. برقکار با شور و اشتیاق فوق العاده و با تجربه فراوان در تأسیسات مسکونی، تجاری و صنعتی. دارای مهارت در کار با مشتریان برای ارائه خدمات ارتباطی یکپارچه و خدمات سطح بالا. ماهر در عیب یابی و اجرای تست های تشخیصی، برای اطمینان از اینکه تمام سیستم ها با قوانین و مقررات مربوطه منطبق می شوند. تجربه بسیار زیاد در نصب و حفظ سیم کشی، کنترل و سیستم های روشنایی هم در محیط های مسکونی و هم تجاری. داشتن رهبری، فداکاری و بیش از پنج سال تجربه ارائه خدمات برتر به مشتریان.

نمونه جملات سابقه شغلی

تمام موقعیت های مربوط به برق کاری یا موقعیت هایی که وظایف و مهارت های لازم را برای موقعیت برقکار لازم دارند را فهرست کنید. به یاد داشته باشید که از افعال استمراری قوی استفاده کنید و به دستاوردهای خاص شغلی که اثبات می کند شما یک متقاضی ایده آل هستید، اشاره نمایید.

 • ارتباط با مشتریانی که طرح ها و نمودارهای فنی را با توجه به نیازها و خواسته های خود ایجاد می کنند.
 • شناسایی مشکلات الکتریکی با انواع دستگاه های تست و حل مشکلات آن.
 • پیروی از مقررات ساختمان ایالتی و محلی براساس کد ملی برق در تمام زمان ها.
 • تعویض یا تعمیر سیم کشی، فیکسچر، سیستم ها، و تجهیزات با استفاده از جایگزینی مناسب تجهیزات.
 • همکاری موفق با متخصصان و معماران در طول پروژه ها.
 • بررسی اجزای الکتریکی مانند ترانسفورماتورها و مدارشکن برای اطمینان از اینکه تمام سیستم ها به آرامی و به طور ایمن در حال کار کردن می باشند.

نمونه بخش سابقه تحصیلی

تمام مدارک و گواهی ها را در اینجا فهرست کنید. هر گونه افتخار و امتیاز نیز باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد. اگر مدرکی بالاتر از مدرک کارشناسی داشته باشید، ممکن است احتیاجی به ذکر کردن مدرک دبیرستان نباشد.

 • 1392-1388، کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه علوم و تحقیقات
 • 1394-1392، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت، دانشگاه تهران

نمونه بخش مهارت

رزومه برقکار حرفه ای، مانند این مثال، شامل تعدادی از مهارت های تاثیرگذار خواهد بود که کارفرما و یا مشتری به دنبال آن هستند. برای اینکه به عنوان متقاضی مناسب در نظر گرفته شوید باید خود را به عنوان فردی بسیار توانا و حساس به جزئیات معرفی نمایید که مهارت های مکانیکی و دانش الکتریکی بالایی دارد. دقت کنید که مهارت های خاص شغلی را در بر داشته باشید.

مقاله نویسی

مراحل مقاله نویسی

مراحل مقاله نویسی

گام اول: انتخاب موضوع

اولین گام نوشتن یک مقاله خوب لازم است تا موضوع و عنوانی مناسب داشته باشید، عنوان شما باید دارای کلمات کلیدی پژوهش شما باشد، دغدغه شما برای انجام پژوهش را به خوبی نشان دهد و به خوبی محتوای مقاله را در چند کلمه نشان دهد.

نکات انتخاب موضوع مقاله

 • از خودتان بپرسید که آیا این موضوع و تحقیقاتی که برای آن انجام می‌دهید، کارایی لازم را برای رفع برخی مشکلات جامعه خواهد داشت؟ و آیا مخاطبانتان از نتایج زحمات شما بهره لازم را می‌برند؟
 • در انتخاب موضوع نیازسنجی کنید و به دنبال موضعاتی باشید که جدید و موردنیاز جوامع علمی و حتی بین رشته ای باشد، بنابراین ضروری است به‌دقت نیازهای همه حوزه‌ها را در علم یا رشته خود تحلیل کنید.
 • از کنار موضوعات به‌ظاهر ساده، عبور نکنید و آن‌ها را از زوایای مختلف بررسی نمائید.
 • شما میتوانید به مقالات قدیمی نگاه تازه تری داشته باشید، موضعات قدیمی را به چالش بکشید و پژوهش های جدید انجام دهید.
 • وجود ابهام در کارهای تحقیقاتی امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین موضوعی را انتخاب کنید که در نهایت ابهام را رفع و مشکلی را حل کند.
 • کلمات کلیدی مورد نظر خود را در سایت هایی همچون Scopus یا Sciencedirect جستجو کنید تا موضوعات مشابه را پیدا کنید و از آن ها الهام بگیرید.

مرحله دوم: چکیده

چکیده یکی از مهمترین بخش های یک مقاله خوب استن و در واقع میتواند شناسه کار شما باشد، نبابراین باید ساختار درستی داشته باشد معمولا ساختار چکیده به شکل زیر است:

در یک جمله انگیزه و بیان مسئله داشته باشید و پس از آن هدف خود را از انجام پژوهش را در یک جمله بیان کنید. سپس در دو جمله، روش/رویه و در نهایت راهکارهای خود را بیان کنید. در یک جمله نیز آنچه که از این مقاله به دست آوردید را بیان کنید و در نهایت نتیجه گیری خود را بیان کنید. به طور کلی یک چکیده باید 250 کلمه باشد، اما این تعداد در ساختار پلتفرم های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

پس از بخش چکیده شما کلمات کلیدی را مشاهده خواهید کرد که معمولا کلماتی که به مخاطب نشان میدهد که در این مقاله به چه مفاهیم پایه ای پرداخته شده است.

مرحله سوم: نوشتن مقدمه

یک مقدمه خوب دو وظیفه اصلی را برعهده دارد: 1- ایجاد انگیزه در مخاطب برای مطالعه ادامه مقاله 2- ایجاد یکی بینش و نگرش برای درباره هر آن چیزی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

یک مقدمه خوب با یک پاراگراف جذاب آغاز میشود، شما باید به دنبال جملاتبی برای جذب مخاطب باشید، بنابراین بهتر است مسئله، حقیقت و یا حتی یک پرسش را در پاراگراف اول مطرح کنید. در این پاراگراف نقل قول، کلیشه و تعاریف را استفاده نکنید.

در پاراگراف دوم بهتر است مخاطب را به سمت مبانی نظری سوق دهید. شما در این مرحله ایده های کلی مقاله را با یک بیان ساده شرح دهید. و از سوالات کلیدی مربوط به مقاله خودتان استاده کنید و به آن ها پاسخ های کوتاه دهید.

در پاراگراف سوم باید فرضیه را بیان کنید. نظریه مهم‌ترین بخش یک کار پژوهشی را تشکیل می‌دهد که باید عبارت‌هایی در خصوص آن نوشته شود؛ زیرا کل پروژه قرار است حول محور این جملات بچرخد. جملاتی که وظیفه بیان فرضیه را برعهده دارند، خلاصه‌ای از ادعای اصلی تحقیق را به مخاطب القاء می‌کنند.

نکات مهم نوشتن مقدمه

 • استفاده از اطلاعات زمینه ای را محدود کنید ولی از موضوع اصلی نیز دور نشوید.
 • از ابهام و گزافه گویی بپرهیزید و مقدمه طولانی ننویسید.
 • نقشه راهی برای مخاطب بسازید تا به راحتی فرایند کار شما را بشناسد.
 • در مورد اصطلاحات کلیدی مرتبط با موضوع خود توضیح دهید، اما مواظب کلیشه گویی و تعمیم پذیری باشید که مقدمه شما را بی کیفیت خواهد کرد.

مرحله چهارم: روش تحقیق

توجه کنید که در فرمت برخی ژورنال‌های فارسی این بخش را تحت عنوان مواد و روش‌ها و در برخی ژورنال‌های انگلیسی Materials and Methods و یا Methodology نامیده‌اند؛ اما در همه ژورنال‌ها، در این بخش باید توضیح داده شود که از چه روش‌ها و آزمایش‌هایی استفاده شده و دلیل منطقی شما برای انتخاب این روش چیست.

این بخش را بهتر است با معرفی جامعه مورد مطالعه آغاز کنید. سپس به طور جامع شرح دهید که چه کسانی و با چه تعداد و با چه ویژگی‌هایی برای نمونه گیری انتخاب شده اند. نحوه تهیه مواد آزمایشی و یا شیوه نمونه‌گیری، نحوه اندازه‌گیری‌ها، ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها (مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و غیره) و محاسبات انجام شده در بخش بعدی توضیح داده می‌شود.

روش تحلیل داده های آماری خود را شرح دهید و در نهایت اگر آژمایش حیوانی و یا انسانی داشتهاید نکات اخلاقی مطرح را بیان کنید.

مرحله پنجم: یافته ها و نتایج

یافته ها مهم ترین بخش از مقاله می باشد که بیشتر مورد توجه داوران مجله و محققینی است که با هدف انجام یک پژوهش مشابه، به مقاله شما مراجعه می کنند.

ساختار این بخش به شرح زیر است:

1- هدف پژوهش و تحقیق فعلی را مشخص کنید.

2- روش به کار برده شده در مقاله را بازگو کنید یا توسعه دهید.

3- توصیفی کلی از نتایج ارائه دهید.

4- از مخاطب دعوت کنید تا نگاهی به نتایج بیندازد.

5- گزارشی از نتایج کلیدی و ویژه ارائه کنید.

6- آن نتایج را با نتایج حاصل از دیگر پژوهش ها مقایسه کنید

7- آن نتایج را با پیش بینی هایتان از مدل مقایسه کنید.

8- مشکلان موجود در نتایج را بیان کنید

9- مفاهیم و استنباط های ممکن از نتایج را ارائه کنید.

مرحله ششم: نوشتن نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی باید هنگام نوشتن مطالعه در نظر گرفته شود. در این بخش ، نویسنده باید بتواند نتیجه کلی تحقیق ، اهمیت آن و تفسیر آن از نتایج بدست آمده را به خواننده متن ارائه دهد.

همچنین می توانید نتایج خود را پاراگراف به پاراگراف بنویسید. جمله اول این بخش معمولاً کل کار را معرفی می کند و درنهایت به راهکار و هدف اصلی مقاله ختم میشود.

مرحله هفتم: نوشتن منابع

در این بخش ، نویسنده باید لیستی از تمام منابعی را که هنگام نوشتن مقاله ذکر کرده آماده کند و در انتهای مقاله خود قرار دهد. استفاده از هرگونه داده ، تصویر ، نمودار و غیره از دیگر مقالات علمی ، بدون ذکر نام وی در فهرست منابع ، نوعی دزدی ادبی محسوب می شود.

فرمت نگارش منابع درون متنی و پایانی با استفاده از ژورنال انتخابی شما ممکن است متفاوت باشد، بنابراین در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید.

سعی کند از منابع معتبر استفاده کنید و حداقل 25 منبع داشته باشید و ترجیحا از منابع جدید استفاده کنید تا اعتبار پژوهشتان بالا رود