Q2-پرسشنامه اوقات فراغت

پرسشنامه اوقات فراغت (۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )