q1

پرسشنامه مدیریت زمان

این پرسشنامه یک ابزار ۴۸ سئوالی با مقیاس لیکرت ۴ درجه ای است که برای اندازه گیری مهارتهای مربوط به مدیریت زمان ساخته شده است . این پرسشنامه که مخصوص سنجش مهارتهای فردی مدیریت زمان کارکنان می باشد ؛ توسط عزیزی مقدم (۱۳۸۵) ساخته شده است ، وی در تحقیقی آن را بر روی دبیران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد اجرا کرده است . این پرسشنامه تا کنون در چندین تحقیق و پایان نامه داخلی مورد استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی آن بالا گزارش شده است . ابعادی این پرسشنامه در جدول ذیل آمده است.

مهارت نظم و انضباط شخصی
مهارت استفاده از اوقات فراغت
مهارت هدف گذاری
مهارت برنامه ریزی و اولویت بندی
اجتناب از امروز و فردا کردن
مهارت دقت و تمرکز
مهارت تفویض اختیار
مهارت نه گفتن
مهارت تلفن زدن

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

70,000 ریال – خرید