بایگانی

pm96

روشهاي اجراي پروژهتاكيد بر اجراي قراردادهاي   EPC

pm95

 بازاریابی و مدیریت بازار

pm94

 بازاریابی

pm93

بازاريابي صنعتي

pm92

بازار شناسی  و مسائل بازار

pm90

برنامه ریزی حمل و نقل

pm89

Pm89- هوش تجاری

pm88

برنامه ریزی منابع سازمانERP  

pm87

 نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها

pm86

مقدمه اي بر مديريت دانش