پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران (2008)

براي رسيدن به توسعة پايدار وجود سرماية انساني مجرب و كارامد ضروري است. اين تشكيل سرماية انساني مستلزم اقداماتي است؛ اول اينكه سازمان بايد متولي اين امر باشد؛ دوم اينكه افراد مجرب و كارامد نقش ها و مأموريت هاي اساسي سازمان ها را بر عهده گيرند؛ سوم اينكه بودجه هاي مناسب در اختيار سازمان مربوط قرار گيرد و براي اينكه سازمان در جهت اهداف تعيين شدة خود گام هاي مناسبي بر دارد، علاوهبر رفع نيازهاي فيزيولوژيكي و رواني افراد، بايد در آنها انگيزة پيشرفت و ترقي انيز ايجاد كند در كنار اين مسئله سازمان ها امروزه شاهد تغييرات سريع و پيش بيني نشدني زيادي در محيط هستند. رقابت فزايندة جهاني، توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و تغييرات در ويژگي هاي جمعيت شناختي نيروي انساني در قلب تغييرات قرار دارد. در چنين شرايطي مديران فرصت چنداني براي كنترل كاركنان ندارند و بايد بيشترين وقت و نيروي خود را صرف شناسايي محيط داخلي و خارجي سازمان كنند و ساير وظايف روزمره را به عهدة كاركنان بگذارند. ازاينرو مهم ترين مزيت رقابتي در سازمان ها، كاركنان متعهد، برانگيخته و وظيفه شناس است. مي ير(2008) اعتقاد دارد كه نيروي انساني واجد شرايط و ماهر، عامل باارزش و سرماية بي پايان در جهت رشد و توسعة سازمان ها هستند. يكي از چالش هاي سازماني در مورد مشاغل افراد، نداشتن بينش مناسب دربارة قابليت ها و مشوق هايي است كه موفقيت بالقوة حيطه هاي شغلي را امكانپذير مي كند. در حقيقت افراد از آرزوهاي شغلي خود درك مناسبي ندارند. بي توجهي مديران به آرزوهاي شغلي، به كار اجباري در سازمان منجر مي شود، يعني مديران بدون در نظر گرفتن مهارت ها، علايق و انگيزه هاي افراد، آنها را به كار مي گمارند و اين سبب مي شود كه بين اهداف فردي و سازماني فاصله بيفتد و احتمالاً افراد در شغلشان بيرغبتي نشان دهند.

پرسشنامه استاندارد آرزوهای  شغلی كه بر پایه مدل دنزیگر و همکاران(2008) می‌باشد كه از هشت بعد شایستگی فنی- كاركردی، شایستگی مدیریتی عمومی، امنیت- ثبات، خلاقیت كارآفرینی، استقلال- خودمختاری، خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار، چالش محض و سبك زندگی تشكیل شده است. این پرسشنامه دارای 25 عبارت است و در ایران اعتبار یابی شده است.

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.