۱۰ روش برای خشنود ساختن خودتان

۱-  دست از انجام کارهایی که تمایلی به انجامشان ندارید بردارید
۲- رک و صریح حرف بزنید
۳-  تلاش برای راضی نگه داشتن همه را متوقف کنید
۴- منظور واقعی خود را بیان کنید
۵-  به غرایز خود اعتماد کنید
۶-  هرگز خودتان را تحقیر نکنید
۷-  الهامات خود را دنبال کنید
۸- از نه گفتن بیم نداشته باشید
۹-  از بله گفتن بیم نداشته باشید
۱۰- با خودتان مهربان باشید