به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

یاد آورنویسی ( Memos) در گراندد تئوری چیست؟

0

یاد آورنویسی ( Memos) در گراندد تئوری چیست؟

پژوهش کیفی یک سفر تکاملی است . پژوهشگر باید انتظار شکل گیری ایده های متفاوت و تغییر در جهت های عملکردی را داشته باشد. این تفاوت ها از طریق یادآور نویسی قابل تشخیص و اثرگذاری هستند. یادآورنویسی فرآیندی است که وقایع و افکار و تغییرات آنها را با رعایت ترتیب زمانی و با توجه به دلایل و شرایط، بدون سبک نوشتاری خاص، ثبت می کند. یادآورنویسی، ثبت یادآورهای فکورانه در مورد آن چیزی است که محقق از داده ها می آموزد. یادآورنویسی نوعی باز اندیشی است و برای انعکاس و شرح معانی منسوب به کدهای مربوط به شرکت کنندگان و پژوهشگر؛ برای روشن شدن، مرتب نمودن و گسترش ایده ها و برای ثبت نقل قول ها یا عبارات مهم، برای شناسایی روابط بین کدها و فرضیه های مربوط به یک موضوع نوشته می شوند(رزاقی و دیگران، 1394). چارماز[1] ( 2006 ) ممو را نوشتن آزاد توصیف می کند یعنی هر چه به ذهن شما می آید بدون محدودیت بنویسید.

پس بطور خلاصه : پس می توان گفت یادآورنویسی ها (مموها) مکتوبات شخصی شما هستند، یعنی محقق باید ایده ها، اندیشه و افکار خود را در جریان پژوهش باید یادداشت کند و به مرور این ایده ها  را در راستای رسیدن به تحلیل نهایی پرورش دهد.  یادآور نویسی  ( Memos ) در پژوهش های کیفی کاربرد زیادی دارند و ابزاری موثر است که می تواند به منظور غنی شدن تجربه پژوهشی، در همه روش های کیفی مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشگران مطالعات کیفی با داشتن دید جامع پیرامون یادآورنویسی می توانند به داده ها و جهانی که داده ها از بستر آن تولید شده است صادق بمانند و روایی و پایایی پژوهش خود را ارتقا دهند(رزاقی و دیگران، 1394).

منابع:

رزاقی، نغمه  و دیگران(1394). یادآور و یادآورنویسی در تحقیقات کیفی: مطالعه مروری. فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال چهارم شماره ۲ (پیاپی ۱۴، تابستان ۱۳۹۴).

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار های کیفی: Maxquda & Nvivo

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

در این سایت انواع پرسشنامه ارائه می گردد. برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.


[1] – Charmaz

Leave A Reply

Your email address will not be published.