به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه گرایش به مواد گل پرور

0

پرسشنامه گرایش به مواد گل پرور

مصرف مواد مخدر یکی از بحث انگیزترین مسائلی است که در حـوزه علـوم اجتمـاعی )مددکاري اجتماعی، روانشناسی، مشاوره و جامعه شناسی ( نظر متخصصان را بـه خـود جلب می کند . مصرف بی رویه مواد روان گردان پدیـده اي اسـت کـه در میـان جوامـع و فرهنگ هاي گوناگون به خصوص در میان قشر نوجوان و جوان شیوع یافته است .”آمـار معتادان در ایران حاکی از آن است که 2میلیون وابسته به مواد مخدر و 6میلیـون معتـاد تفننی وجود دارد)کیوان آرا و همکاران،29:1387 ، به نقل از نوبخت 1394). ولی با توجـه بـه شـواهد بـرآورد می شود که تعداد معتادان بسیار بیشتر از این میـزان مـی باشـد . بـا مطالعـه رونـد اعتیـاد می توان دریافت که میزان معتادان تقریباًهر 12سال دوبرابرشده و سالانه 8درصدبـر جمعیت آن افزوده می شود)کیوان آرا و همکاران،30:1387 ، به نقل از نوبخت 1394). سن آغـاز مصـرف مـواد مخدر در ایران به 14تا 16سال رسیده است) باقري و همکاران، 1389، به نقل از نوبخت 1394). پس باید بیش از پیش مواظب بود. این پرسشنامه توسط محسن گلپرور(1388) تهیه و تنظیم آن و اعتبار و روایی اش ارزیابی شده است و از 54 سؤال تشکیل شده است. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است
50,000 ریال – خرید


 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.