پرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ) پکران

پرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ) پکران

لذت منبعث از یادگیری، خستگی ناشی از آموزش های کلاسی و ناکامی ها و عصبانیت های ناشی از تکالیف دشوار، نمونه هایی از فعالیت هایی مرتبط با هیجان های پیشرفت هستند . بنابراین می توان به لحاظ موضوعی دو نوع متفاوت از هیجان پیشرفت را برشمرد؛ هیجان های فعالیتی، که به فعالیت مرتبط با پیشرفت جاری وابسته است و هیجان های پیامدی، که به نتایج این فعالیت ها بستگی دارد، هیجانهای پیشرفت را می توان مانند سایر هیجانهای عمومی تر،به عنوان وقایعی موقتی درموقعیتی ویژه و در زمانی معین ،تعریف کرد؛ برای مثال هیجان هایپیشرفت حالت)اضطرابامتحان که پیش از امتحان تجربه می شود. به دیگر سخن، می توان آن ها را به عنوان هیجان های عادی و تکراری که نوعاً توسط شخص و در رابطه با فعالیت هاو نتایج پیشرفت تجربه شدهاند،تعریف کرد ) پکران ،الیوت و می یر،.( ۲۰۰۶  این پرسشنامه دارای ۱۵۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف (لذت از کلاس درس، امیدواری در کلاس، غرور در کلاس، خشم در کلاس، اضطراب مربوط به کلاس، شرم نسبت به کلاس، ناامیدی مربوط به کلاس، خستگی نسبت به کلاس، لذت از یادگیری، امید به یادگیری، غرور مربوط به یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت به یادگیری، خستگی از یادگیری) می باشد.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.