پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

 پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

پیشرفت سریع فنّاوری اطلاعات و تأثیرگذاری شگرف آن در حوزههای یادگیری و ترکیب آن با نظریه ای به نام رشته جدید و میانای های تعلیم و تربیت، حوزه «یادگیری الکترونیکی» را پدیـد آورده است، حوزهای که ضمن تقریـب دیـدگاههـای دانشـمندان علـوم تربیتـی بـا اندیشـمندان فنّاوری اطلاعات و رایانه، زمینهی مناسبی را برای بهبود کیفیت محـیط هـای آموز شـی از طریـق بهره ها و توانمندی برداری از مزایای فنّاوری و نیز تطبیق آن با ویژگی های یادگیرنده پدیدآورده است.

روند استفاده از یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار یادگیری و یا آموزشی به سـرعت در حال گسترش است به طوری که در گزارش کنسرسیوم اسلون[۱] در سال ۲۰۰۴ رشدی در حـدود ۲۰درصد ارائه شده  و در سالهای اخیر این تغییرات به گونه ای است که گفته می شود یادگیری  الکترونیکی در حال به وجود آوردن یک انقلاب در حوزه یادگیری و آموزش مـی باشـد (لیاو[۲]و همکاران ، ۲۰۰۷) .  گریسون و اندرسون[۳] بـر ایـن نکتـه اذعـان دارنـد کـه یـادگیری الکترونیکـی ناگزیر تمامی روش های آموزش و یادگیری را در قرن بیست و یکم تغییر خواهد داد (عطاران، ۱۳۸۶). یادگیری الکترونیکی آموزش را دگرگون خواهد کرد و این دگرگونی غایت آموزش بوده و فراتر از ارائه مؤثر یا سرگرم نمودن – که یکی از روشهای رویکرد سـنتی بود- م باشدی . کسانی که به طور جـدی خواهـان بـالا بـردن سـطح آمـوزش و یـادگیری هسـتند نمی توانند یادگیری الکترونیکی را نادیده بگیرند (عبادی، ۱۳۸۳). نگرش معلمان و استادان در رابطه با تأثیر یادگیری الکترونیکی در استفاده بهینه از این روش ها بسیار مهم است، بنابراین وجود ابزاری استاندارد که این نگرش را به طور کامل و جامع بسنجد ضروری است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد به کارگیری یادگیری الکترونیکی، احساس رضایتمندی از نظام، آموزشهای چندرسانه ای) است.

   این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۳ مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه  ها اینجا بر روی  پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

[۱] – Sloan

[۲] – Liaw

[۳] – Garrison & Anderson

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *