پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)

نظریه دلبستگی، اولین بار به وسیله بالبی ( ۱۹۶۹ ) مطرح شد . او معتقد است: دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی برقرار می شود، به گونه ای که وقتی فرد با این افراد خاص تعامل می کند، احساس نشاط، شعف و امنیت کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود دارد، احساس آرامش می کند.  مفهوم « دلبستگی» منبعث از نظریه بالبی گستردگی زیادی دارد، از جمله دین و باورهای مذهبی  (کیرک پاتریک، ۲۰۰۵ ) .  کیرکپاتریک ( ۱۹۹۹ )، به عنوان یکی از نخستین نظریه پردازان در زمینه دلبستگی به خدا، معتقد است: دلبستگی به مراقب اولیه در دوران کودکی، با گذشت زمان، به شکل دلبستگی به خدا و وطن ادامه می یابد.  وی مدعی است که مؤمنان ارتباط متقابل شخصی با یک خدای محبوب، دانا و نیرومند برقرار می کنند و این ارتباطات را ارتباطات دلبستگی در نظر گرفته است (اوکوزی، ۲۰۱۰ ).  البته روابط  نزدیک و عشق و عاطفه ای که فرد با چهره دلبستگی تجربه می کند، در ارتباط با خدا نیز با میزانی از تفاوت وجود دارد (کیرک پاتریک،(.  ۱۹۹۴  رابطه بین فرد و خدا به عنوان رابطه دلبستگی درک شده، فرای محدودیت های حضور فیزیکی است )کیرک پاتریک و شیور، ۱۹۹۰).

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا توسط غباری بناب (۱۳۹۰) ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۱۶ پرسش می باشدوهدف آن بررسی ابعاددلبستگی به خدا(جوارجویی،پناهگاه امن،پایگاه امن،اعتراض به جدایی(نگرانی ازجدایی ازدلبستگی)، ادراک مثبت ازخود،ادراک مثبت ازخدا) است.

به همراه ۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.