پرسشنامه سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست

پرسشنامه سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنـده ایـن نیـرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بهکار می برند.

در سالهای اخیر با مطالعاتی که بر روی فرهنگ و سازگاری انسان با مبانی فرهنگی انجام گردیده است این نتیجهگیری بهدست میآید که برخی از افراد در سازمانها بهنحو موثرتری میتوانند با فرهنگ خودی و سایر فرهنگهای موجود در سازمان یا جامعه سازگار شوند و بهنحو مؤثرتری تنوعات فرهنگی را در محیط کاری مورد پذیرش قرار دهند.فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد برای ایجاد و نگهـداری ارتباط مثبت با محیط کاریشان در تلاش هستند. به زعم دیویس و لافکوایست افراد نیازهایشان را به محیط کار میآورند و محیط کار نیز نیازهایی برای آنها فراهم میکند. برای تداوم کار فـرد و ۴ محیط کار میباید به میزانی از تطابق برسند (زونکر ،۲۰۰۶.( سازگاری فرایندی در حال رشـد و تحول و پویاست. شامل توازن بین آنچه افراد می خواهند و آنچه جامعهشان میپذیرد. بهعبارت دیگر سازگاری یک فرایند دوسویه است. از یک طرف فرد بهصورت موثر با اجتماع تمـاس برقـرار میکند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک میبیند که فرد از طریق آنها تواناییهای بالقوه خویش را واقعیت میبخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و  سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید ( کپل و نیوکا،۱۹۹۷).

سازگاری شغلی عبارت است از اجرای درست وظایف و مسئولیت های شغلی در سطح محلی و ملی در یک فرهنگ خاص.   سازش شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل موردنظر پس از اشتغال سازش شغلی ترکیب مجموعهای از عوامل روانی و غیرروانی است. برای نمونه، عواملی مانند ارتباط متقابل با سایرین، دید مثبت نسبت به شغل، درآمد کافی و ارزش گذاری به کار سبب می شود که فرد با شغلش سازگار شود و به آن ادامه بدهد ) حسنی و بدلیان ، ۱۳۹۲). این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه است.

به همراه ۴ مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *