پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

رفتار شهروندی سازمانی، ابتدا در سال ۱۹۷۸ توسط کان و کاتزبه عنواند”رفتار فرانقشی” تعریف شد، اما تحقیقات اصلی درباره این مفهوم از ۲۴ سال قب لدآغاز شد؛ یعنی از زمانی که ارگان و بت من، آن را با این نام (رفتار شهروندی سازمانی)  معرفی کردند.رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتارهای بصیرتی و اختیاری، که به اثربخشی سازمان کمک می کند ولی صریحاً از جانب سازمان پاداشی دریافت نمی کند ( ۱۹۸۸(Organ . نمونه هایی از رفتارهای شهروندی عبارتند از کمک به همکاران، کمک به پیشبرد سازمان فراتـر از کـار خـویش، داوطلب شدن برای فعالیت های خـارج از شـغل (۷۷۶( Organ& Ryan,1995,p. . ایـن رفتارهـا در تعریف اولیه اورگان ( ۱۹۸۸  (از OCB نیز طبقه بنی شده اند، که طی آن کارکنان این رفتارهـا را بـه مثال یک “سرباز خوب” به نمایش می گذارند. شـهروندان خـوب از نظـر بولینـو و ترنلـی ( ۲۰۰۳)  شامل مجموعه ای از رفتارهای کارکنان از قبیل انجام وظایف اضافی، همکاری داوطلبانه با دیگـران در انجام کار، پیروی از قوانین سازمانی، حتی در مواقعی کـه هـیچکس مراقـب نباشـد، کمـک بـه ارتقای تصویر بیرونی سازمان، احراز نگرش مثبت نسبت به سازمان و تحمل شرایط ناگوار محـیط می باشد  (Korkmaz & Arpaci, 2009, p.2432). این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است.

به همراه ۱۴ مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *