به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر(MDBQ)

0

پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر(MDBQ)

Manchester Driving Behavior Questionnaire

حوادث رانندگي و پيامدهاي آن، به ويـژه در كـشورهاي در حـال توسعه، به عنوان يكي از مهـمتـرين علـل مـرگ و ميـر و جراحـات محسوب مي شوند. در كشور ما نيز حوادث راننـدگي عـلاوه بـر وارد كردن صدمات اقتصادي، باعث تلفـات شـديد انـساني مـي شـود. برآورد شده است كه سالانه دو ميليون نفر در سراسر جهـان بـر اثـر تـصادفات جـادهاي، جـان خـود را از دسـت مـي دهنـد. تعـداد مجروحان رانندگي در سال، بـيش از  ١٥ميليـون نفـر تخمـين زده مي شود. کشور ما نيز از اين قاعده مستثنی نیست.  يكي از وظايف مهم روان شناسان كاربردي اين است كه به منظور داشتن درك و طبقه بندي صـحيحتـر انـواع عوامـل انـساني كـه در تصادفات جادهاي نقش دارند، پـژوهشهـايي را انجـام دهنـد. نكتـه مهمي كه بايد در نظر داشت اين است كه اصطلاح خطـاي انـساني، به هيچ وجه همه علل انساني تصادفات و سوانح رانندگي را پوشـش نمي دهد. در بررسي هايي كه از عوامل انساني اين تـصادفات صـورت گرفته، اين نتيجه حاصل شده كه داشتن چهارچوب نظـري صـحيح براي تبيين سوانح، نيازمند تمايز قائل شدن بين خطاها (Errors) و تخلفات  (Violations) است(عریضی سامانی و حقایق،1388).

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) در سال ۱۹۹۰ و در ساختمان روانشناسى دانشگاه منچستر، به‌وسیله ریسون و همکارانش تنظیم و تدوین شد. این مقیاس در کشورهاى مختلف مانند انگلستان، استرالیا، چین و فنلاند اجرا و اعتباریابى شده است. این پرسشنامه شامل ۵۰ سؤال است و در یک طیف از ۰ تا ۵ درجه بندى می‌شود. پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) دارای دو عامل کلی خطاها و تخلفات است. عامل خطاها خود دارای دوزیرمقیاس لغزش‌ها یا خطاهای سهوی و اشتباهات است و عامل تخلفات نیز دارای دو زیرمقیاس تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی است؛ بنابراین این پرسشنامه در کل دارای ۴ زیرمقیاس است.

همراه  9 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.