به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996) اصلاحیه بهرام و همکاران (1391)

0

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه بهرام و همکاران (1391)

خودپنداره ساختاري چند بعدي شامل بسیاري از ویژگی ها، شایستگی ها و نقش هایی است کت

افراد از آن ها برخوردارند یا آنها را ایفا می کنند. برای مثال خودپنداره شامل بسیاري از زیرخودها یا حوزه ها مثل خود تحصیلی، خود خانوادگی، خود احساسی (هیجانی)، خود اجتماعی و خود بدنی است. خودپندارۀ بدنی ادراک فرد از خود تعریف شده است که از طریق تجربه و تفسیر او از محیط در ارتباط با بدن خود شکل می گیرد(بهرام و همکاران، 1391).

خود پنداره بدني يك واسطه مهم در پيامدهاي ورزش است. پژوهش اخير ثابت كرده است كه خودپنداره بدني براي بالا بردن سطوح فعاليت بدني و رشد مهارتي مرتبط با انواع ورزش فراتر از چيزي كه بوسيله اندازه‌گيري‌هاي قبلي مهارت و فعاليت توصيف مي‌شود‌، ارتباط دارد. خودپنداره بدني يك زمينه محتاطانه برگرفته از مدل خودپنداره سلسله مرتبه‌اي و چندبعدي شاولس    هابنر و استانتون(1976) ارائه مي‌دهد. پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ,Marsh,1996) براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني توسط مارش (1996) ايجاد شد كه بوسيله 9 مؤلفه اختصاصي و 2 مؤلفه كلي خود پنداره بدني را اندازه‌گيري مي‌كند. اين ابزار از نظر روان سنجي قوي است.  فرم اصلی آن 70 عبارت است ولی فرم ها کوتاه دیگری نیز از آن موجود است در اینجا فرم کوتاه 36 عبارتی ارائه می شود که توسط بهرام و همکاران (1391) در جامعه ایرانی اعتبار سنجی شده است.

 این پرسشنامه 10 عامل اختصاصي براي خودپنداره بدني را می سنجد که عبارتند از  ميزان چربي بدن،  قدرت بدنی ،  هماهنگي،  صلاحیت ورزشی (ورزش) ،  فعالیت بدنی (عمل )  ،  عزت نفس کلی،  انعطاف‌پذيري، سلامتي،  ظاهر بدنی،  استقامت (دوام)

همراه  4 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.