پرسشنامه استاندارد, پرسشنامه روان شناسی, پرسشنامه های مدیریتی

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظرشدهMarital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R) 

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده 

Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R)

یکی از اصلی ترین نهادهای جامعه، خانواده است و اساس شکلگیری و رشد، رابطه زوجین است که لازمه تقویت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوجین با یکدیگر است. سنگ بناي خانواده، ازدواج است. ازدواج، نیازمند همکاري، همدلی، وحدت، علاقه، مهربانی، بردباري و مسئولی تپذیري است. همچنین، خانواده سنگ بناي جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی، رشد و تعالی یکایک اعضاي جامعه نقش بنیادین دارد. افزون برآن، نقش خانواده در توسعه اجتماعی غیرقابل چشم پوشی است. اگر جامعه اي از خانواده هاي سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعاي سلامتی کند. خانواده هایی که در آن ها زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی، احساس رضایت می کنند، کارکرد مناسب تري داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. داشتن صمیمیت و رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است. ازاینرو، ازدواج و زندگی زناشویی مستلزم سطح پایداري از صمیمیت زوجین است و احساس رضایت از ازدواج، نقش مهمی در میزان کارکردهاي بهنجار خانواده ایفا می کند. ارتباط نامؤثر موجب فاصله بینفردي عمیق و درنهایت ، کاهش ارتباط میشود که در همه جنبه هاي زندگی و همه بخشهاي جامعه تجربه میشود. عدم استفاده از مهارتهاي لازم براي شروع و ادامه زندگی زناشویی لذتبخش میتواند به تعارضات زناشویی، تنهایی، بیماري جسمی، فشار روانی، احساس عدم صلاحیت، نارضایتی شغلی، مشکلات خانوادگی، نارضایتی جنسی و حتی مرگ منجر شود. در طول رشد رابطه ازدواج، گاهی ممکن است بسیاري عوامل دست به دست یکدیگر داده و با هم ترکیب شوند و زمینه هاي ایجاد بسیاري از مشکلات در زوجین را فراهم سازند که درنهایت به تعارض بینجامد (نریمانی و حبی ،1398).

 اين پرسشنامه يك ابزار 54 سوالی است كه برای سنجیدن تعارض های زن و شوهری بر مبنای تجربیات بالینی ساخته شده است. اين پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشويی را می سنجد كه عبارتند از كاهش همكاری، كاهش رابطه جنسی، افزايش واكن شهای هیجانی، افزايش جلب حمايت فرزندان، افزايش رابطه فردی با خويشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگی با خويشاوندان همسر و دوستان، جدا كردن امور مالی از يكديگر و كاهش ارتباط موثر()ثنایی و همکاران، 1387) .  مشاوران و ساير متخصصان بالینی می توانند از اين پرسشنامه برای سنجیدن تعارضهای زن و شوهری و ابعاد آن استفاده كنند.

همراه  2مقاله رایگان

80,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.