پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006) Benet Benet

پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006) Benet Benet

اخیـراً نقـش ادراک بیماری بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری هـای مـزمن مورد توجه قرار گرفته اسـت. منظـور از ادراک بیمـاری بازنمـایی شـناختی سـازمان یافتـه بیمـار از بیمـاری خـود مـی باشـد. بـراسـاس نظریـه Levental و همکـاران بیماران رفتار و واکنش هیجانی خود نسبت به بیمـاری را بــراســاس ادراکــات خــود از ماهیــت، علــل، پیامــد،

کنترل پذیری و درمان پذیری و مدت زمان بیماری تنظیم می نمایند.

پرسشنامه ادراک بیماری توسط بردبنت، پتريه، مين و وينمن (2006) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 9 گویه می باشد، سؤال‌ها به ترتيب پي‌آمدها، طول مدت، كنترل شخصي، كنترل درمان، ماهيت، نگراني، شناخت بيماري، پاسخ عاطفي و علت بيماري را مي‌سنجند. دامنه نمرات 8 سؤال اول از 0 تا 10 است. سؤال 9 پاسخ باز بوده و سه علت عمده ابتلا به بیماری را به ترتيب مورد سؤال قرار مي‌دهد، این پرسشنامه توسط برقی ایرانی(1392) اعتباریابی شده است.

به همراه 2 مقاله پایه رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *