پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساس غربت

احساس. غربت وضعیت پیچیده شناختی، انگیزشی و هیجانی خاص، با اشتغالات فراوان ذهنی در مورد محیط قبلی و تمایل بازگشت به سمت آن است که معمولا با خلق افسرده نشانه  های مختلف روان تنی تجربه می شود . احساس ‌غربت ‌به ‌عنوان ‌پریشانی ‌یا ‌اختالل‌ عملکردی،‌ناشی‌از‌جدایی‌واقعی‌یا‌ شده‌‌بینی‌پیش های ‌دل‌ از ‌خانه ‌و ‌موضوع بستگی، ‌از ‌قبیل ‌والدین ‌تعریف‌می شود‌ (تاربر‌و‌والتون،  (۲۰۰۷‌. نیجهاف و‌ اینگلس((۲۰۰۷٫ احساس ‌غربت ‌را ‌به ‌عنوان‌ حالت‌هیجانی‌منفی‌که ‌با ‌افکار ‌تکراری ‌در ‌رابطه‌ با‌خانه،‌از ‌دست‌دادن‌دوستان،‌تمایل به ‌بازگشت‌ به ‌محیط ‌قبلی ‌و ‌شکایت های ‌جسمانی ‌مشخص‌ میشود، ‌تعریف ‌می کنند. ‌ این آزمون دارای ۳۶ عبارت است.

به همراه ۸ مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.