پایان نامه و روش تحقیق, پروپوزال نویسی

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

پایان نامه نویسی

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکتهای بیمه

حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی………..

بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بیمه

جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..

آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه موردی………..

حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه،

مدیریت ریسک های شرکت های بیمه،

توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه،

جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه،

نقش IT در شرکت های بیمه،

جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه،

نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه،

ساختارهای سازمانی در شرکت های بیمه،

استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه،

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه،

سرمایه های فکری در صنعت بیمه،

مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه،

آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی

بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و

مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی

بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران

بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای بیمه‌ای

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..

بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی بازاریابان بیمه

 

طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه موردی………..بازاریابان بیمه عمر

بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمه‌ای

و …

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی ‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب

تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی ، مطالعه موردی………..‌

علاوه بر این : بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌

همچنین: ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی…..

ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی……….. شرکتهای بیمه ای)

و … ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر

ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه پاسارگاد

ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردی………..

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردی………..

بررسی روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شرکتهای بیمه‌ای، مطالعه موردی بیمه عمر پاسارگاد

بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر ، مطالعه موردی………..

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان، مطالعه موردی………..

ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردی………..بازاربابان بیمه عمر‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر

بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه موردی……….. بیمه عمر

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه


برگرفته از : ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور اینجا کلیک کنید.

و تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.