به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پایان نامه رشته مامایی

0

موضوعات پایان نامه رشته مامایی

موضوعات پایان نامه رشته مامایی
موضوعات پایان نامه رشته مامایی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مامایی

لیست موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مامایی

بررسی تاثیر آموزش شیردهی، ضمن اجرای هم اتاقی مادر و نوزاد،

بر میزان شیردهی در دوران نوزادی در نخست زایان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..

بررسی عوامل موثر بر عدم کفایت شیر مادر تا ۶هفته پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..

بررسی عوارض زودرس ناشی از زایمان واژینال بعد از سزارین قبلی در زنان و ارتباط این عوارض با برخی از مشخصات باروری آنان، در مراجعین به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ….. در ۵ سال گذشته.

 بررسی و مقایسه نتایج حاصل از بارداری در نخست حامله های سنین مختلف مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزش شهر ……

بررسی شیوع و شدت سندروم پیش از قاعدگی در دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر ……

 بررسی ارتباط میان اضافه وزن مادر در دوران بارداری و وزن نوزاد به هنگام تولد در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شهر …..

 بررسی میزان عملکرد ماماهای شاغل در ارتباط با آماده کردن زنان نخست حامله جهت شیردهی در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..

 بررسی نگرش زنان باردار نسبت به نقش مادری و ارتباط آن با بروز و مدت زمان تهوع و استفراغ در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر ……

 بررسی میزان و نوع روشهای جلوگیری از بارداری در زنان زیر ۲۰ سال مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی شهر …..

بررسی تاثیر اکسی توسین در ایجاد عوارض در زنان نخست زای مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای به دانشگاه علوم پزشکی …..

بررسی مشخصات فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به مول هیداتیفورم مراجعه کننده به زایشگاه حمایت مادران شهر …..

بررسی عوامل مستعد کننده پره اکلامپسی در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی استان …..

بررسی و مقایسه اثر کاربردی و عوارض آنواع آی. یو.. دی های ایرانی و خارجی در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای تنظیم خانواده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..

بررسی نگرش دختران در حال ازدواج نسبت به تغذیه شیرخوار با شیر مادر در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..

بررسی تاثیر الگوی شیردهی بر وقوع آبستنی ناخواسته در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..

بررسی تاثیر استفاده از فشار قله رحم در ایجاد عوارض در زنان از بدو ورود به اطاق زایمان تا زمان ترخیص در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی…..

 بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پارگی زودرس پرده های جنینی در مراجعین به بیمارستان …..۱۳۷۲٫

 بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی در مورد مراقبتهای دوران بارداری حین و پس از زایمان زنان مبتلا به ایدز در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاههای وابسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..

بررسی مقایسه ای تاثیر تخلیه خون جفت از بند ناف و تزریق اکسی توسین داخل ورید نافی بر طول مرحله سوم زایمان در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..

بررسی و مقایسه نتایج حاصل از ترمیم اپی زیاتومی با نخ کات گوت کرومیک (بیولوژیک) و نخ راپیدواکریل (سنتتیک) در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

 بررسی ارتباط بین طول مراحل زایمانی و نمره آپکار نوزاد زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی ساری.

بررسی مشخصات فردی- بارداری و زایمان مادرانی که دارای کودک عقب مانده ذهنی هستند در مراکز توانبخشی شهر …..

 بررسی عوامل مستعد کننده در پیدایش سیستوسل و رکتوسل و افتادگی رحم در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های علوم پزشکی ایران در شهر …..

بررسی تاثیر وضعیت اشتغال مادر بر نتیجه حاملگی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر …..

بررسی دلایل استفاده و عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان روستاهای منطقه …..

بررسی و مقایسه میزان آگاهی و نگرش زنان داوطلب بستن لوله های رحم و زنان استفاده کننده از سایر روشهای پیشگیری از بارداری در مورد عمل عقیم سازی زنان در مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر …..

بررسی مشخصات زنان با حاملگی طولانی در شهر …..

بررسی دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره به مراکز ژنتیک شهر …..

بررسی میزان رضایت مادران از مراقبتهای مامایی دریافت شده در طول بستری در اطاق درد و زایمان بیمارستانهای آموزشی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..

بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان مامایی در سالهای مختلف تحصیلی نسبت به حرفه مامایی دردانشگاههای علوم پزشکی شهر …..

بررسی مقایسه ای میزان اضطراب و اعتماد به خود مادر در مورد مراقبت از کودک زیر یکسال در زنان نخست حامله نوجوان و جوان مراجعه کننده به درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی ارتباط بین میزان تنیدگی شغلی و میزان افسردگی ماماهای شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهران …..

بررسی تاثیر آموزش تغذیه نوزادان کم وزن به مادران بر اضافه وزن نوزادان آنان در طول دوران نوزادی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران …..

 بررسی و مقایسه نوع و نحوه استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری در زنان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه های بهداشت روستایی شهرستان …..

بررسی سن شروع قاعدگی و ارتباط آن با وزن، قد و فعالیتهای فیزیکی دانش آموزان مدارس شهر …..

بررسی تاثیر سقط بر سرانجام بارداری بعدی در مراجعین به اطاق زایمان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر عوامل خطرزای دوران بارداری بر زایمان زودرس در مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..

بررسی تغییرات رفتار فرزند اول بعد از تولد فرزند دوم مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..

بررسی مقایسه ای تغییرات قاعدگی در زنان استفاده کننده از دو روش بستن لوله های رحمی و مصرف قرص های پیشگیری از باروری در مراجعین به خانه های بهداشت روستایی بخش …..

بررسی و مقایسه دلایل مردان در انتخاب روش وازکتومی و یا انتخاب روش توبکتومی توسط همسرانشان به عنوان روش پیشگیری از باروری در زوجین مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر …..

بررسی میزان رضایت ماماهای شاغل در اتاقهای درد و زایمان از عوامل مختلف شغلی و ارتباط ان با مشخصات آنان در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..

بررسی رشد و تکامل کودکان ۱۵ ماهه ای که تداوم تغذیه با شیر مادر داشته اند در مراجعین به مراکز بهداشت و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران …..

 بررسی دلائل عدم انجام ماموگرافی غربالگری در پرستاران و ماماهای شاغل در مراکز درمانی شهرستان های منتخب استان …..

بررسی آگاهی و نگرش و آمادگی به عمل ماماهای شاغل در مورد مامایی جامعه نگر در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر ……

بررسی مشخصات فردی- خانوادگی و اجتماعی اقتصادی زنان استفاده کننده از روش بستن لوله های رحمی و مقایسه این مشخصات در زنان پشیمان و غیر پشیمان شهرستان …..

بررسی و مقایسه عوارض گذاشتن آی. یو. دی تسی مسی ۳۸۰ آ که در فاصله ۶ هفته پس از زایمان و بعد از ۶هفته گذاشته می شود در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قدس شهر …..

 بررسی ارتباط ناهنجاریهای مادرزادی در کودکان ۱۲-۰ سال با ازذواج خویشاوندی والدین در شهر ایلام در سال…..

بررسی و شاخصهای رشد جسمی کودکان تو پای ساکن شهر و روستاهای خرم آباد سال …..

بررسی ارتباط شرکت در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج با چگونگی پیشگیری از بارداری و زمان وقوع اولیه حاملگی در خانمهای زیر ۲۰ سال شهرستان …..

بررسی و مقایسه طول مدت شیردهی مادران شاغل و غیرشاغل دارای کودک شیرخوار شهر …..

بررسی مقایسه ای بهبود زخم پرینه در اپی زیاتومی و پارگیهای پرینه در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان …..

بررسی ارتباط بین طول مرحله اول و دوم زایمان با وزن نوزاد در هنگام تولد در زنان نخست زای در بیمارستان…..

بررسی تاثیر بازدید منزل بعد از زایمان بر تداوم شیردهی و وزن گیری شیرخوار در شهرستان …..

بررسی مقایسه ای میزان افسردگی زنان با بارداری ناخواسته و خواسته در مراجعین به مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی …..

بررسی مقایسه ای کفایت حاصل از تهیه اسمیر دهانه رحم با اسپاجولاوسیتوبرس + اسپاچولا در زنان مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…..

بررسی عوامل تنیدگی آور در اتاق زایمان ودرجه تنش زایی این عوامل از نظر مادران نخست زای مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی …..

بررسی مقایسه ای میزان دقت تخمین وزن جنین توسط دو روش کلینیکی و سونوگرافی در مادران مراجعه کننده به زایشگاه …..

بررسی و مقایسه دانش، نگرش و آمادگی به عمل زنان باردار شهری و روستایی در مورد زایمان در منزل در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی ارتباط فاصله تولد، ترتیب تولد وسن مادر با وزن هنگام تولد نوزاد به تفکیک جنس در مراجعین به زایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی …..

مطالعه مقایسه ای میزان دقت سونوگرافی در سنین مختلف حاملگی و قانون نیکل برای تخمین تاریخ زایمان در زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی …..

بررسی تاثیر آموزش مراقبتهای دوران بارداری به رابطین بهداشت بر انتقال دانش آنان به زنان باردار شهرستان …..

بررسی و مقایسه مشخصات فردی و خانوادگی زنان شاغل راضی و ناراضی از روابط جنسی در زندگی زناشویی در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..

بررسی ارتباط سن شروع یائسگی با شاخص توده بدنی تاریخچه قاعدگی و تولید مثل در زنان شمال شهر …..

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر کاهش شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر اراک سال ۱۳۷۴٫

بررسی نقش رژیم غذایی، روش شتلز و مخلوط رژیم غذایی و روش شتلز در انتخاب جنسیت جنین انسان در زنان شهر …..

بررسی مقایسه ای الگوی شیردهی مادران کودکان دختر و پسر ۱۲-۱۱ ماهه مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی شهر …..

 ارزشیابی نحوه تهیه پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر استریپ پرده های جنینی بر نتایج حاصل از القاء زایمان در بیمارستان …..

بررسی تاثیر موسیقی بر شدت درد مرحله اول زایمان در زنان نخست حامله بستری در یکی از زایشگاههای شهر …..

بررسی تاثیر پیریدوکسین (ویتامینB6) در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان…..

بررسی تاثیر ژل لیدوکائین ۲% بر شدت درد ناحیه پرینه در مرحله دوم زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای منتخب شهر …..

بررسی مقایسه ای تاثیر تزریق اکسی توسین و نرمال سالین داخل ورید بند ناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان …..

 بررسی ارتباط بین شاخص توده بندی و الگوی خونریزی قاعدگی در مصرف کنندگان نورپلانت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..

بررسی و مقایسه مشخصات فردی و خانوادگی و اجتماعی زوجین نابارور با انتخاب روشهای مختلف سازگاری با ناباروری که حداقل یک سال از آخرین مراجعه آنها به مراکز ناباروری وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..

بررسی تاثیر تماس بلافاصله پس از زایمان بین مادر و نوزاد بر رفتارهای دلبستگی زنان نخست زا در زمان شیردادن قبل از ترخیص، یک ماه، سه ماه پس از تولد در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر …..

بررسی آگاهی نگرش و عملکرد مادران بستری در بخش زایمان در مورد هم اتاقی مادر و نوزاد در یکی از مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی …..

 بررسی تاثیر عدم تجویز آنتی بیوتیک بر بروز عفونت محل اپی زیاتومی در مادران نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه …..

بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مورد مشاوره در ارائه خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر آموزش بر نحوه انجام معاینه پستان توسط بهورزان برای زنان مراجعه کننده به خانه های بهداشت روستاهای…..

بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از دومین حاملگی در زنان باردار زیر ۲۰ سال و بالای ۲۰ سال مراجعه کننده به بیمارستان…..

بررسی تاثیر عدم تزریق عضلانی اکسی توسین بر میزان خونریزی بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…..

بررسی مشخصات زنان با حاملگی ناخواسته و ارتباط ناخواسته بودن حاملگی با انجام واکسیناسیون، تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر میزان اضافه وزن کودک تا ۶-۵ ماهگی بعد از تولد در زایمانهای انجام شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر …..

مطالعه آگاهی، نگرش و آمادگی به عمل ماماها در مورد روش های هورمونی پیشگیری اورژانسی از بارداری در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..

بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان، و عوامل مستعد کننده آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به بیمارستان شرکت …..

بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش زنان یائسه با رفتارهای بهداشتی آنان در مورد یائسگی در شهرستان …..

بررسی ارتباط افسردگی با سقط خودبخودی در زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه عللوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی ارتباط زایمان زودرس خودبخودی با الگوی وزن گیری سه ماهه دوم و سوم بارداری در زنان نخست زای مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر بازدید منزل در مراقبت از خود در شش هفته اول پس از زایمان در زنان نخست زای ساکن در محدوده …..

بررسی عملکرد کارکنان شاغل در واحدهای بهداشت کودک در مورد پایش رشد کودکان زیر ۶ سال در مراکز بهداشتی وابسته به مرکز بهداشت …..

بررسی ارتباط نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد روابط جنسی دوران بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی …..

بررسی عوامل مستعد کننده در ابتلاء زنان به سرطان پستان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..

بررسی و مقایسه شیوه زندگی، تیپ شخصیتی، شاخص توده بدنی و وضعیت تاهل و باروری در دانشجویان مبتلا و غیرمتلا به دیسمنوره اولیه در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی میزان موفقیت درمان و عوامل مرتبط با آن در زنان با مشکل ازدواج به وصال نرسیده مراجعه کننده به کلینیک اختلالات جنسی شهر …..

بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش ماماها در مورد مراقبتهای بهداشتی دوران یائسگی در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر حمایت مداوم در طی لیبر بر طول مراحل زایمان، نسبت سزارین، استفاده از اکسی توسین و نمره آپگار نوزاد در زنان نخست حامله مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی ارتباط بین طول مراحل زایمان، نوع زایمان، وزن و نمره آپگار نوزاد و چاق بودن زنان در مراجعین به یکی از بیمارستان شهر …..

بررسی تاثیر ماساژ پرینه بر اپی زیاتومی و پارگیهای پرینه در زنان نخست زا در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر شدت کمردرد ناشی از بارداری و درمان آن در زنان نخست حامله مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی …..

بررسی مقایسه ای وضعیت دوران بارداری و نتایج حاملگی در زنان روزه دار و غیر روزه دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی مقایسه ای نسبت ابتلا به سندروم پیش از قاعدگی و شدت آن در دانشجویان تربیت بدنی و سایر دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر …..

بررسی تاثیر مانور برانت آندریوس به همراه استفاده از اکسی توسین بر مقدار خونریزی در مراحل سوم و چهارم و طول مدت مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر لمس جنین بر رفتارهای دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان …..

بررسی تاثیر پیریدوکسین بر شدت سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..

بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری بر سرانجام حاملگی زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..


 ارزیابی اثرات توسعه مناطق نفتی بر محیط زیست دریایی خلیج فارس- مطالعه موردی جزیره سیری

توسعه GIS به منظور ارزیابی زیست محیطی آثار توسعه به صورت خودکار

 بررسی پویایی شناسی جمعیت قوچ و میش ارمنی منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انگوران استان زنجان

  مدلسازی آلاینده های هوا به کمک نرم افزار CDM (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان             

بررسی میزان خوراکوری تالابها جهت مدیریت و برنامه ریزی تالابهای غنی شده با کاربرد نمایشی مدل PAMOLARE مطالعه موردی تالاب انزلی

بررسی روابط بوم شناختی سه گونه از پرندگان کنار آبزی شامل خرچنگ خوار، صدف خوار و گیلانشاه با ارگانیسم های بستر در منطقه هندیجان

برگرفته از ساعد نیوز

آموزش پیشرفته sPSS
موضوعات پایان نامه رشته زبان شناسی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosمطالب مرتبط

چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایاننامه داشته باشیم؟

انواع پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین

10 روش ساده برای افزایش تعداد ارجاعات مقاله

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

Leave A Reply

Your email address will not be published.