مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی (کالکوئیت)

مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی  (کالکوئیت)

    Four-factor Organizational Justice Scale 

در تمام پژوهش های عدالت سازمانی از آغاز تا کنون این مجادله مطرح بوده است که عدالت یک سازه یک، دو، سه یا چهار عاملی است)کوهن، کاراش و اسپکتور، ۲۰۰۱ ؛ کالکوئیت، ( ۲۰۰۱ . گرینبرگ  ۱۹۹۰ ) ) تاکید می کند که تمام تحقیقات قبلی در زمینه عدالت یک مشکل عمده دارند و آن این که همه آن ها برای سنجش عدالت تنها از یک گویه که خاص آن تحقیق طراحی شده است و نم ی توان روایی سازه آن را بررسی کرد، استفاده کرده اند. لیند و تیلر ( ۱۹۸۸ ) نیز اشاره می کنند که توجه چندانی به ثبات اندازه گیری سازه عدالت سازمانی در مطالعات مختلف نشده است . اما برای فهم تاثیر عدالت سازمانی باید ابزار استانداردی داشت که ابعاد مختلف عدالت را با در نظر گرفتن تفاو ت های بین آنها اندازه گیری کنند . علیرغم اهمیت نظری و عملی شناخت ساختار عاملی عدالت و اندازه گیری معتبر آن، تا سالهای اخیر به آن توجه نشده بود.

 کالکوئیت ( ۲۰۰۱ ) با هدف رفع نارسایی هایی که ذکر شده ، به ساخت و تدوین ابزاری ۲۰ ماده ای برای اندازه گیری چهار بعد عدالت همت گماشت .وی با استفاده از مطالعات قبلی ماده ها یا سؤالاتی را برای هریک از مولفه های عدالت سازمانی تهیه کرد و با انجام دو مطالعه ویژگی های روان سنجی آن را بررسی کرد . در مطالعه اول چهار پیامد شامل رضایت از پیامد، ارزشیابی رهبر، متابعت از قوانین و عزت نفس جمعی مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی شد که عدالت توزیعی با رضایت از پیامد، عدالت رویه ای با متابعت از قوانین، عدالت اطلاعاتی با ارزشیابی رهبر و عدالت اطلاعاتی با عزت نفس جمعی رابطه مثبت دارند . در این مطالعه که ۳۰۱دانشجوی سال های آخر کارشناسی مدیریت شرکت داشتند،ابتدا با تحلیل عامل تأییدی روی مؤلفه های عدالت سازمانی، چهار ساختار عاملی متفاوت را بررسی کرد و با یکدیگر مورد مقایسه قرار دا د . مدل اول یک مدل یک عاملی بود که در آن همه ماده های تهیه شده برای سنجش عدالت، نشانگر عامل عدالت سازمانی کلی در نظر گرفته شدند . عامل دوم یک مدل دو عاملی با عدالت توزیعی به عنوان یک عامل و عدالت رویه ای به عنوان عامل دیگر بود که در آن ماده های عدالت اطلاعاتی و بین فردی در قالب عدالت رویه ای بر رسی شدند . مدل سوم یک مدل سه عاملی با عوامل عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی بود که ماده های عدالت بین فردی و اطلاعاتی در قالب عدالت تعاملی بررسی شدند . مدل چهارم نیز یک مدل چهار عاملی شامل عدالت توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی بود. بررسی مدل های فوق نشا ن داد که از بین چهار مدل مفروض فوق، مدل چهار عاملی قویترین و مدل یک عاملی ضعیف ترین برازش را با داده ها داشتند . علاوه بر این، مطابق با انتظار عدالت توزیعی با رضایت از پیامد، عدالت رویه ای با متابعت از قوانین، عدالت بین فردی با ارزشیابی رهبر و عدالت اطلاعاتی با عزت نفس جمعی رابطه مثبت نشان دادند . علاوه بر این، برازش نیکوی مدل ساختاری همراه با معنی داری آماری مسیرهای آن، (مدل شامل مسیرهایی از هر یک از ماده های عدالت سازمانی به مؤلفه مربوط به آن بود ) حاکی از اعتبار پیش بین کافی مدل چهار عاملی است.

وی در مطالعه دوم، چهار متغیر پیامد دیگر شامل ابزاری بودن، تعهد به تیم کاری، رفتار یاری رسانی، و عزت نفس جمعی، متناسب با کارکنان صنایع تولیدی انتخاب کر د.

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *