مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل[۱]

نشخوار  فکری، واژه عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکراری، چرخان، خود متمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که نقش اساسی در افسردگی دار ند . نشخوار فکری بیانگر افکاری است که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرک های محیطی فوری و ضروری این افکار باز هم پدیدار می شوند . واتکینز و همکارا نش (۲۰۰۵ ) ) نشخوارفکری را افکار مربوط به احساس غم می دادند و از آن تحت عنوان نشخوار فکری غم یاد می کنند (آذرگون و همکاران، ۱۳۸۸). مقیاس نشخوار ذهنی- تامل دارای ۲۴ گویه است .

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Rumination- Reflection Scale