مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS)

مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری[۱] (DPS):

 اهمال کاری پدیده جدیدی نیست؛ویلیـام جیمـز  ۱۲۰ سـال پیش به پیامدهای روان شناختی اهمال کاری اشاره کرده است واســتیل  تــا ۸۰۰ ســال پــیش ازمــیلاد، منــابع مربــوط بــه اهمالکاری را یافته است. اهمال کاری یک معضـل جهـانی اسـت کـه درهمـه ی فرهنـگ هـا وجـود دارد. بـیش از ۲۰ درصـد افـراد بزرگسال در کارهای روزمره خود، اهمال کاری را تجربه می کنند(میرزایی و همکاران، ۱۳۹۲). دو نـوع اساسـی اهمـال کـاری وجـود دارد؛ اهمـالک ـاری و ۱- اهمال کاری تصـمیم گیـری رفتاری  ۲-  اهمـالکـاری رفتـاری تــأخیر در تکمیـل تکــالیف اصـلی و فرعــی و اهمالکــاری تصمیمگیـری تـأخیر عمـدی در تصـمیم گیـری در برهـه هـای زمانی خاص است (میرزایی و همکاران، ۱۳۹۲).

این مقیاس دارای پنج ماده خود گزارشی است که توسط مان[۲] (۱۹۸۲) برای سنجش تعلل ورزی در موقعیت­های تصمیم گیری ساخته شده است.

به همراه ۲ مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]. Decisional Procrastination Scale

[۲]. Mann

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *