به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقایسه تحقیقات بنیادی و کاربردی

0

مقایسه تحقیقات بنیادی و کاربردی

در جدول زیر دو نوع تحقیق بنیادی و کاربردی با هم مقایسه شده اند.

جنبهتحقیق بنیادیتحقیق کاربردی
اولویتعلمیعملی
مخاطبانپژوهشگران دیگرغیر محققان ( کسانی که عملاً کار می کنند یا ناظران)
ارزیابی توسطپژوهشگران همتاغیر محققان ( کسانی که عملاً کار می کنند یا ناظران)
آزاد بودن محققبالاپایین – متوسط
دقت تحقیقبسیار بالامتغیر است- در حد متوسط
بیشترین اولویت بهتأیید واقعیتربط به موضوع
هدفخلق دانش جدیدحل یک مسئله عملی
نشانه موفقیت تحقیقچاپ مقاله  و تاثیر آن بر جامعه علمیکاربرد مستقیم در حل یک مشکل و نگرانی

منبع:

W. Lawrence Neuman.(2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition. Edinburgh Gate,  Harlow ,Essex CM20 2JE. www.pearsoned.co.uk

ترجمه: در وب سایت rava20.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.