فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30):

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز  (MCQ-30):

این مقیاس خود گزارشی ۳۰ سوالی، که توسط ولز در سال ۱۹۹۷ به منظور سنجش چند عنصر فراشناختی خصیصه ای، که برخی از آن ها نقش محوری در مدل فراشناختی اختلال روان شناختی دارند، طراحی شده است.

پرسشنامه فراشناخت یک مقیاس سی سوالی خودگزارشی است که حیطه های فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگانه اندازه گیری می کند: الف( باورهای مثبت درباره نگرانی مانند “نگرانی به من کمک می کند تا با مسائل مقابله کنم. ب) باورهای منفی درباره ی نگرانی که با کنترل ناپذیری و خطر مرتبط هستند. برای مثال، “وقتی نگرانیم شروع می شود، نمی توانم جلوی آن را بگیرم. “، ج) اطمینان شناختی ضعیف برای مثال، “حافظه ی ضعیفی دارم.”، د( لزوم کنترل افکار برای مثال، “ناتوانی در  کنترل افکارم، نشانه ضعف من است.” ، ذ( خودآگاهی شناختی، بهرای مثال، “به نحوه ی کارکرد ذهنی توجه زیادی دارم.” (ولز ، ۲۰۰۰). این مقیاس بر پایه مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخشی (ولز و متیو ، ۱۹۹۶) درباره اختالالت هیجانی و الگوی فراشناختی اختالل اضطراب منتشر و ساخته شده است(ولز، ۲۰۰۰؛ به نقل از محمد خانی و فرجاد، ۱۳۸۸).

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۳ مقاله مربوطه به آن و به صورت رایگان وجود دارد .

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *