فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNES- B)

در بافت روابط میان فردی نگرانی افراد از ارزیابی نامناسب دیگران از آنها ـ به عنوان یک عامل بازدارنـده درون فـردی ـ و بازتاب آن در گستره ای از پدیده های اجتمـاعی ـ روانـ شناختی مانند همرنگـی، رفتـار حمایـت کننـده اجتمـاعی، ابـراز خـود، اســــنادهای خودیــــاری دهنــــده، اضــــطراب اجتمــــاعی، خودناتوان سـازی، تغییـر نگـرش و اطاعـت اجتمـاعی درخـور ، توجه است  (اسچلنکر[۱]، ۱۹۸۰ ).

ترس از ارزیابی منفی، با متغیرهای روان‌شناختی مختلفی در ارتباط است. هسته مرکزی اضطراب اجتماعی در مدلی رفتاری شناختی، ترس از ارزیابی منفی معرفی شده است. رکتور، کوکوفسکی و رایدر اعلام داشته‌اند که ترس از ارزیابی منفی، نتیجه نگرانی از ایجاد ناراحتی برای دیگران است. مگی و همکاران نتیجه گرفتند که ترس از ایجاد ناراحتی برای دیگران به‌واسطه ترس از ارزیابی منفی دیگران در اضطراب اجتماعی تأثیرگذار است. ویکز اضطراب ناشی از بهبود عملکرد را به دلیل جلب توجه افراد گروه و به دنبال آن برانگیخته شدن احساسات و رفتارهای رقابت‌جویانه می‌داند که این ویژگی‌ها رابطه تنگاتنگی با کمال‌گرایی دارد. طی دهه اخیر، سازه کمال‌گرایی توجه زیادی را به خود جلب نموده است و مؤلفان و پژوهشگران به بحث‌های نظری و عملی متنوعی درباره آن پرداخته‌اند. یک عبارت کلیدی برای الگوهای شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی این است که اضطراب اجتماعی، به‌طور جزئی پاسخی به ارزیابی متقی ادراک‌شده از شمت و سوی دیگران است. ساختار ترس از ارزیابی منفی شامل احساس دلهره و نگرانی در مورد ارزیابی‌های دیگران، نگرانی ناشی از این ارزیابی‌های منفی و انتظار و توقعی است که دیگران در مورد یک نفر فقط به‌طور منفی قضاوت خواهند کرد، می‌باشد.

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES) با نام لاتین Brief Fear of Negative Evaluation Scale توسط لری در سال ۱۹۸۳ با ۱۲ پرسش طراحی شد که  بــرای اندازه گیری ترس از ارزیابی منفـی از سـوی دیگـران، بـه مثابـه ملاک در تشخیص فوبیـای اجتمـاعی و اخـتلال هـای دیگـر و هـمچنـین در بررسـی رفتـار اجتمـاعی بـه کـار بـرده مـی شـود.

به همراه  ۳مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Schlenker