به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

صد نکته در پایان نامه نویسی: گردآوري و تحليل داده ها

0

گردآوري و تحلیل داده هاي پژوهشي بخشي حیاتي و بنیادي در همة انواع تحقیقات علمي است. به بیان ديگر، در تمام پژوهش ها داده هايي گردآوري شــده و به شکلي تنظیم، خلاصه سازي، توصیف، مقايســه و درنهايت تحلیل و تفسیر مي شوند. فقط نوع داده هاي گردآوري شده و چگونگي تحلیل آنها متفاوت اســت. گاه داده ها كمي و آماري و گاه كیفي و تفســیري اند. گاه از دل طرح ها و محیط هاي آزمايشــگاهي استخراج مي شوند، و گاه در محیط واقعي و طبیعي به دست مي آيند. ابزار گردآوري نیز بسیار متنوع است. مثلا در حوزه هاي علوم اجتماعي و انســاني معمولا مشــاهده، مصاحبه، پرسشنامه، اســناد و مدارك تاريخي، گروه هاي كانوني و موارد مشابه از اصلي ترين ابزارها محسوب مي شوند. درمقابل علوم پايه و انواع رشته هاي مهندسي ابزارهاي خاص خود را دارند. به هر حال، دادۀ موردنظر هرچه باشد و به هر شکل كه گردآوري شود، بايد در گردآوري و تحلیل آن اصول پايه رعايت شود. مهمترين گام هايي كه بايد در اين مرحله برداشته شود، در جدولشمارۀ  زیرآمده است.

نکات مربوط به گردآوري و تحلیل داده ها

كليدتوضيحات
تناسب روش با اهداف اولیهآيا روش پژوهش با رويکرد و هدف اولیه هم خواني دارد؟
تناسب روششناسي با پرسش هاآيا روششناسي مورداستفاده با نوع پرسش ها تناسب دارد؟
روايي و پايايي ابزار پژوهشآيا از روايي و پايايي ابزار مورداستفاده اطمینان داريد؟
معرفي جامعة پژوهشآيا جامعة پژوهش و ويژگي هاي آن به خوبي توصیف شده است؟
انتخاب روش نمونه گیريآيا روش نمونه گیري با پرسش هاي پژوهش متناسب است؟
حجم و كیفیت داده هاآيا حجم و كیفیت داده هاي گردآمده براي تحلیل مناسب است؟
پرهیز از سوگیري در تحلیلآيا در گردآوري و تحلیل داده ها از سوگیري پرهیز شده است؟
كاهش اثر عوامل خطاآيا تأثیر عوامل خطا در گردآوري و تحلیل به حداقل رسیده است؟
قانع كنندگي پاسخ هاي حاصلآيا داده هاي گردآوري شده پاسخگوي پرسش هاي پژوهش است؟
رعايت اخلاق پژوهشآيا در گردآوري داده ها اصول اخلاق پژوهش رعايت شده است؟

منبع:
منصوريان،يزدان .(1389). صد نکته در پایان نامه نویسي. اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی . تیر 1389. صص 78 تا 93 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.