سایر محصولات

در اینجا محصولاتی به غیر از پرسشنامه ها در قالب برگه های جداگانه ای ارائه شده است. این محصولات شامل:

1- مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

2- موضوعات عمومی

3- انواع پاور پونت

4- انواع قرار داد ، توافق نامه و نامه های اداری

 و …. می باشد