پایان نامه

‍ ساختار مقالات توصيفي( مروری):

‍ ساختار مقالات توصيفي( مروری)

اصول به كارگرفته شده در پژوهش‏هاي توصيفي باتوجه به روش‏هاي به كارگرفته شده، با اصول پژوهش‏هاي ميداني، مقداري متفاوت است.

هر چند اين اصول ممكن است با توجه به موضوع‏هاي مختلف تحقيقي و رشته‏ هاي مختلف، تغيير نمايد، ساختار كلي‏اي كه تقريبا همه پژوهش‏هاي توصيفي بايد در قالب آن درآيند، به شرح زير است.

✅مقدمه

آنچه در مقدمه يك مقاله تحقيق كتابخانه‏اي قرارمي‏گيرد – همانند تحقيفات ميداني – كلياتي است كه محقق بايد قبل از شروع بحث، آن را براي خواننده روشن نمايد؛ مانند تعريف و بيان مسئله تحقيق، تبيين ضرورت انجام آن و اهدافي كه اين تحقيق به دنبال دارد.

همچنين محقق بايد خلاصه‏ اي از سابقه بحث را – كه به طور مستقيم مرتبط با موضوع است – بيان كند و در نهايت توضيح دهد كه اين مقاله به دنبال كشف يا به دست ‏آوردن چه مسئله‏ اي است؛ به عبارتي، مجهولات يا سؤال‏ هاي مورد نظر چيست كه اين مقاله درصدد بيان آنهااست.

✅طرح بحث (متن)

در اين بخش، مؤلف وارد اصل مسئله مي ‏شود. در اينجا بايد با توجه به موضوعي كه مقاله در پي تحقيق آن است، عناوين فرعي‏ تر از هم متمايز گردند.

محقق در تبيين اين قسمت از بحث، بايد اصول مهم قواعد محتوايي مقاله را مورد توجه قراردهد و سعي كند آنها را مراعات نمايد؛ اصولي مانند: منطقي و مستدل بودن، منظم و منسجم ‏بودن، تناسب بحث با عنوان اصلي، ارتباط منطقي بين عناوين فرعي‏ تر در مسئله، خلاقيت و نوآوري در محتوا، اجتناب از كلي ‏گويي، مستندبودن بحث به نظريه ‏هاي علمي و ديني، جلوگيري از حاشيه‏ روي افراطي كه به انحراف بحث از مسير اصلي مي‏ انجامد و موجب خستگي خواننده مي‏ شود و همچنين پرهيز از خلاصه ‏گويي و موجزگويي تفريطي كه به ابهام در فهم مي ‏انجامد، رعايت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از استناددادن به صورت افراطي، توجه‏ داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اينها.

✅نتيجه ‏گيري

در اين قسمت محقق بايد به نتيجه معقول، منطقي و مستدل برسد.

نداشتن تعصب و سوگيري غيرمنصفانه در نتيجه‏ گيري، ارتباط ‏دادن نتايج با مباحث مطرح شده در پيشينه، ارائه راهبردها و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده، مشخص ‏كردن نقش نتايج در پيشبرد علوم بنيادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق بايد به آنهاتوجه داشته باشد.

تحلیل داده های آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *