دانلود رایگان پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004)

 دانلود رایگان پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004)

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﻴﻦ و اﻳﻔـﺎي ﻧﻘــﺶ ﻫــﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺧــﺎص در ﻻﻳــﻪ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، در ﮔﺮوه ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ارادي و ﻏﻴـ   ﺮ ارادي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ آن ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ    ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺸـﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷـﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، داراي ﻫﻮﻳﺖ اي ﺟﻤﻌﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ اﻧـﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴـﻲ، ﺷـﻐﻠﻲ، ﻧﻘﺸـﻲ، ﻗـﻮﻣﻲ و      در اﻳـﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫـﻲ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻓـﺮاد را ﻗـﺎدر ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺷـﺒﻜﻪ اي از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗـﺪاوم ﺑﺨﺸــﻨﺪ. ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﺷــﺒﻜﻪ ﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎي اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻮده و وﻳﮋﮔـﻲ ﺧﺎﺻـﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺶ ﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻲ ﻫـﺎي اﻓـ  ﺮاد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻗﻮام ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘـﻲ آﻧـﺎن را از ﻣﻠﻴﺖ و ﻗﻮﻣﻴﺘﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﯿﺰ در ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﮏ آرﺗﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 2004 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.