به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

دانلود رایگان آزﻣﻮن اندریافت موضوع T.A.T

0

دانلود رایگان آزﻣﻮن اندریافت موضوع T.A.T

اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮﻋﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ادراك وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺧﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ. آزﻣﻮن T.A.T در ﺳﺎل 1935 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﻣﺮﮔﺎن)Christina Morgan( و ﻫﻨﺮي ﻣﻮري)Henry Murray( روانﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 30 ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي دهﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﭘﺎرهاي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص دارد.

آزﻣﻮن اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.