به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران :  این قسمت اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی

0

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران :  این قسمت اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی

این اصول به صورت هماهنگ و درهم تنیده ناظر بر سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است:

1 3 دین محوری تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزش های اسلام ناب محمدی ص باشد. این اصل بر سایر اصول نیز حاکم می باشد.

2 3 تقویت هویت ملی برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه تقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر تعمیق باورها و ارزش های اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، زبان و ادبیات فارسی، ارز شهای انقلاب اسلامی، میهن دوستی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقلال ملی و همبستگی اسلامی فراهم آورد.

3 3 اعتبار نقش یادگیرنده برنامه های درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانش آموز در فرآیند یاددهی یادگیری و تربیت پذیری توجه نماید و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگری، پژوهشگری، خلاقیت و کارآفرینی را در وی فراهم سازد.

4 3 اعتبارنقش مرجعیت معلم  مربی 1 برنام ههای درسی و تربیتی باید به نقش مرجعیت 2 معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غن یسازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال سازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید. همچنین زمینه ی ارتقاء صلاحیت های اعتقادی،اخلاقی،حرفه ای و تخصصی معلم را فراهم سازد.

5 3 اعتبار نقش پایه ای خانواده برنام ههای درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسبات خانوادگی و صله رحم، زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های لازم برای تشکیل و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش ها و معارف الهی و تعمیق آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی دانش آموزان را فراهم آورد.

6 3 جامعیت برنام ههای درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت 1 تأکید کند.

7 3 توجه به تفاوت ها برنام هها ی درسی و تربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگی های مشترک، به تفاوت های ناشی از محیط زندگی شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافیایی،جنسیتی و فردی دانش آموزان استعدادها، توانای یها، نیازها و علایق توجه کرده و از انعطاف لازم برخوردار باشد.

8 3 تعادل برنام هه ای درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و توازن در توجه به ساح تهای تعلیم و تربیت، هدف ومحتوا و بهره گیری از رو شهای متفاوت در طراحی، تولید، اجرا و ارز شیابی از برنام هها پایبند باشد.

9 3 یادگیری مادام العمر برنام هه ای درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های لازم برای استمرار و معنا دار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند.

10 3 جلب مشارکت و تعامل فرآیند برنامه ریزی درسی و تربیتی باید زمین ه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و سایرگروه های ذینفع، ذیربط و ذیصلاح را در طراحی، تولید، اجرا و ارز شیابی برنام هها فراهم نماید.

11 3 یکپارچگی و فراگیری برنامه های درسی و تربیتی باید برای تمام دانش آموزان دانش آموزان عادی، دانش آموزان با نیازهای ویژه و استعداد های درخشان به صورت به هم پیوسته و یکپارچه طراحی و تدوین شود. این برنامه ها باید با رعایت انعطاف پذیری، با نیازهای هریک از گروه های دانش آموزان با نیازها و استعداد های خاص انطباق و سازگاری داده شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.