اگر یقین داری روزی پروانه می شوی، بگذار روزگار هرچه می خواهد پیله کند.

پروانه