ابعاد عدالت ورزشی احمدی و همکاران

ابعاد عدالت ورزشی  احمدی و همکاران

احمدی و همکاران (۱۳۹۱) بررسی پایایی و روایی پرسشنامه عدالت ورزشی به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت ابعاد عدالت در میان جوانان ورزشکار پرداخته اند.

آنها گزارش کرده اند که ضریب CVR در هر یک از سوالات بیش از ۷/۰ بود. که نشان دهند ه ی روایی پرسشنامه است.  همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان-دهنده چهار عامل عدالت (توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و حق مدار) با تبیین ۴۷ درصد واریانس و شاخص کیسن مایر الکین ۹۴? بود. این عوامل نیز به وسیله تحلیل عاملی تاییدی تصدیق شد (۰۶۸/۰ P_value=).  آن ها  برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش همبستگی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ برای زیرحیطه های عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و حق- مدار به ترتیب برابر با۷۱/۰، ۸۸/۰، ۸۶/۰ و ۷۰ و  برای کل پرسشنامه برابر ۹۲/۰ محاسبه شده است.

 

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *