تحلیل آماری statistical analysis

آیا آزمون اوم نی بوس تنها روش ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک است؟

آیا آزمون اوم نی بوس تنها روش ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک است؟
خیر، آزمون اوم نی بوس (Omnibus test) تنها یکی از روش‌های ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک نیست. در واقع، برای ارزیابی یک مدل رگرسیون لجستیک، از چندین روش و آزمون آماری می‌توان استفاده کرد. تعدادی از این روش‌ها و آزمون‌ها عبارتند از:

آزمون اوم نی بوس (Omnibus test): همان آزمونی است که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم. این آزمون بررسی می‌کند که آیا متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون لجستیک تأثیر معناداری بر متغیر پاسخ دارند یا خیر.
آزمون والدشه (Wald test): این آزمون بررسی می‌کند که آیا هر یک از ضرایب تخمین داده شده مربوط به متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون لجستیک تفاوت معناداری با صفر دارند یا خیر. این آزمون بر پایه ارزش p محاسبه شده برای هر ضریب انجام می‌شود.
آزمون احتمال نسبی (Likelihood Ratio test): این آزمون بررسی می‌کند که آیا یک مدل رگرسیون لجستیک کامل (با همه متغیرهای مستقل) نسبت به یک مدل محدود‌تر (با برخی از متغیرهای مستقل حذف شده) بهبود معناداری دارد یا خیر. این آزمون بر پایه تغییر در تابع لایکلی‌هود است که به صورت مقایسه‌ای انجام می‌شود.
آزمون کی‌درمن-کوینت (Kolmogorov-Smirnov test): این آزمون بررسی می‌کند که آیا مدل رگرسیون لجستیک به طور کلی با داده‌ها سازگار است یا خیر. این آزمون بر پایه تفاوت بین توزیع پیش‌بینی شده و توزیع واقعی متغیر پاسخ انجام می‌شود.
این فقط چند مثال از آزمون‌ها و روش‌های ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک هستند و هنوز روش‌های دیگری نیز وجود دارند. انتخاب روش‌های ارزیابی مناسب بستگی به مسئله پژوهشی و خصوصیات داده‌ها دارد. معمولاً از ترکیب چندین آزمون و روش برای ارزیابی جامعتر مدل استفاده می‌شود.

تحلیل عاملی اکتشافی چیست؟

نوشته

ضریب بتا چگونه در تحلیل رگرسیون تفسیر می‌شود؟

نوشته

تحلیل واریانس (ANOVA) چیست؟

نوشته

ضریب مسیر (ضریب بتا) در تحلیل رگرسیون

نوشته

ضریب استاندارد و غیراستاندارد چگونه در تفسیر نتایج رگرسیون به کار می‌روند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *