آزمون بازبینی شده کمرویی چیک – بریگز ( RSS )

آزمون بازبینی شده کمرویی چیک بریگز ( RSS  )

کمرویی به عنوان یـک پدیـده اجتمـاعی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا اضـطراب در موقعیـتهـای اجتمـاعی، بـازداری یـا رفتارهـای بـین فـردی ناشـی از نگرانـی دربـاره اجتمـاعی، ارزیابی بین فردی مشخص می شود. اگرچه تعـاریف متعـددی ،  از کمرویی شده ولی کمرویی عموماً به عنوان ناراحتی و بازداری در غیاب افراد دیگر تعریف شده است (رجبی و عباسی، ۱۳۸۹).  این مقیاس دارای  ۱۴ ماده است.

به همراه ۱ مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *