چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

آزمون اپسیلون هوین – فلت Huynh – feldt Epsilon test چیست؟

آزمون اپسیلون هوین – فلت (Huynh-Feldt Epsilon test) که به عنوان آزمون اپسیلون هوبز (Hobbs Epsilon test) نیز شناخته می شود، یک آزمون آماری است که در تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA) برای بررسی فرض کرویت (sphericity) به کار می رود. فرض کرویت بیان می کند که واریانس خطاها در بین سطوح مختلف عامل درون آزمودنی همگن است.

اگر این فرض نقض شود، آزمون های F سنتی ممکن است بیش از حد آزاد (liberal) باشند، به این معنی که احتمال رد فرضیه صفر (H0) زمانی که درست است، بیشتر از حد مجاز است.

آزمون اپسیلون هوین – فلت یک جایگزین محافظه کارانه تر برای آزمون های F سنتی است که درجات آزادی (degrees of freedom) را برای جبران نقض کرویت تعدیل می کند. این آزمون از اپسیلون گرین هاوس – گیسر (Greenhouse-Geisser Epsilon) محافظه کارتر است، با این حال مقدار آن ممکن است از 1 بیشتر باشد. این مقدار برای محاسبه درجات آزادی جدید و همچنین سطح معناداری جدید استفاده می شود.

کاربرد آزمون اپسیلون هوین – فلت

آزمون اپسیلون هوین – فلت زمانی که تعداد گروه های نمونه کوچک باشد، یا زمانی که شواهدی از نقض کرویت وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که اپسیلون گرین هاوس – گیسر (Greenhouse-Geisser Epsilon) کمتر از 0.75 باشد، مفید است.

منابع

  1. https://blog.faradars.org/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%86%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3/
  2. https://blog.faradars.org/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%86%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3/
  3. https://kiaraacademy.com/anova-with-repeated-measures/
  4. https://hamrah.academy/blog/statistical-test-f/

آزمون اپسیلون گرین هاوس در مقایسه با سایر آزمون‌های مشابه چه محدودیت‌هایی دارد؟

نوشته

ضریب بتا چگونه در تحلیل رگرسیون تفسیر می‌شود؟

نوشته

آزمون کای مربع  Chi-Square (خی دو) چیست؟

نوشته

تحلیل آماری چیست؟

نوشته

آشنایی با نرم افزار متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *