پرسشنامه استاندارد

q95-2- مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن (EQ) 

مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن[1] (EQ

این مقیاس متشکل از60 آیتم است ولی در واقع فقط این 28 سوال در نمره گذاری دخیل داده می شوند و سایر گویه ها نقشی ندارند.

پرسشنامه مشتمل بر سه خرده مقیاس همدلی شـناختی،  واکنش پذیري هیجانی و  مهارت هاي (لاورنـس ،شاو، بیکر، بارون-کوهن و دیوید[2]، 2004).

 شرکت کنندگان به ایـن آیـتم هـا در یـک مقیـاس چهـار درجـه اي لیکرت از کاملاَ مخالف تا کاملاَ موافق پاسخ می دهند.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *