پرسشنامه استاندارد

q81-2

پرسشنامه  های خوش بینی   ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)