q55

پرسشنامه باورهای خودکارآمدی عمومی( GSE-10) شوارتز