پرسشنامه استاندارد

q35-4

پرسشنامه کوتاه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-) نسخه 18 آیتمی گارنفسکی و کراچ ( 2006 )