پرسشنامه استاندارد

q35-3

پرسشنامه تحریف های شناختی – الیس( 1998 ) – اعتبار سنجی شده عبداله‌زاده و سالار (1389 )