q110-12

پرســشنامــه وضــعيت زناشــويي گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)
The Golombok Rust Inventory of Marital State

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *