بایگانی

pm4

شش سیگما(درس بهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمانها)

pp27

پاورپونت مهارت خود آگاهی

pp26

مهارت حل مساله و تصميم گيري

pp25

مهارت مديريت هيجانات

pp24

انواع مواد اعتیاد آور 40 اسلاید

p23

مصاحبه انگیزشی

pp22

کارگاه خلاقيت

pp21

کارگاه آموزشی طرح واره درمانی

PP20

فنون مصاحبه تشخیصی

PP19

—فرایند درمان در —زوج درمانی بوئن – 47 اسلاید