بایگانی ماهیانه: می 2017

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل[۱]

نشخوار  فکری، واژه عمومی است و به افکاری اشاره دارد که تکراری، چرخان، خود متمرکز و افسرده کننده اند، به طوری که نقش اساسی در افسردگی دار ند . نشخوار فکری بیانگر افکاری است که تمایل به تکرار داشته، آگاهانه بوده و پیرامون یک موضوع متمرکز هستند و حتی در صورت غیبت محرک های محیطی فوری و ضروری این افکار باز هم پدیدار می شوند . واتکینز و همکارا نش (۲۰۰۵ ) ) نشخوارفکری را افکار مربوط به احساس غم می دادند و از آن تحت عنوان نشخوار فکری غم یاد می کنند (آذرگون و همکاران، ۱۳۸۸). مقیاس نشخوار ذهنی- تامل دارای ۲۴ گویه است .

به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Rumination- Reflection Scale

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

 این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از ۱۲۵ سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از۱۶ سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است .

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

آزمون شخصیتی SCLR90

آزمون شخصیتی SCLR901

وقتی از شاخص های بهداشت روانی صحبت می شود، بایستی در نظر گرفت، بهداشت و سلامت روانی الزاما بیانگر سلامت عینی نیست؛ بلکه سلامت روانی و ذهنی گویای ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای روانی- اجتماعی است ، در بین رایج ترین همبسته های روانی- اجتماعی، سلامت روانی شخصیت مهم ترین عامل است (چلیبانلو و گروسی فرشی، ۱۳۸۹). پرسشنامه سلامت عمومی یک ” پرسشنامه سرندی ” مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ،۱۹۷۲)

در این پرسشنامه ، به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری “سالم” و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده. در حال حاظر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی  را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روانپزشکی  تشخیص داد اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر- آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد (گلدبرگ و بلاک ول [۲]،۱۹۷۰،وینگ [۳]و همکاران، ۱۹۷۷،به نقل از دادستان،۱۳۷۷).

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالات مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین، هدف از این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است  (دادستان، ۱۳۷۷).

یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی  در ایالات متحده آزمون SCL90  است این آزمون شامل ۹۰ سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود . فرم اولیه این پرسشنامه توسط دراگو تیس،لیپمن و کوری  (۱۹۷۳) تحت عنوان SCL90  ساخته شد و در سال ۱۹۸۴ توسط سازندگان مورد تجدید نظر قرار گرفت و SCLr نام گرفت. این آزمون  اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Symptom Chek List – ۹۰- Revised

[۲] . Goldberg & Blackwell

[۳] . Wing

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) دنیس و وندر وال

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی[۱] ( CFI ) دنیس و وندر وال

افراد در واکنش به شرایط جدیدی که در زندگی آن ها رخ می دهد، با دامنه ای از موانع روبه رو می شوند که نحوه سازگاری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این که افراد در برابر محرک های مختلف محیطی کدام یک از راهبردهای مقابله با استرس را به کار گیرند به میزان انعطاف پذیری آن ها در مواجهه با مسأله بستگی دارد.انعطاف پذیری روان شناختی  یکی از متغیرهایی است که به عنوان توانایی سازگاری با محرک های در حال تغییر محیطی تعریف شده است. برخی از پژوهشگران انعطاف پذیری روان شناختی را توانایی فرد برای ارتباط کامل با زمان حال به عنوان یک انسان هوشیار و آگاه و توانایی او برای تغییر یا ادامه رفتار در جهت ارزش هایش تعریف کرده اند ( توکلی و ایرانمنش، ۱۳۹۴).

مطابق با نظریه انعطاف پذیری شناختی، سلامت روان یعنی پذیرش محیط های درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به فعالیت هایی که از لحاظ ارزشمندی باثبات است.  شکل های مختلف آسیب شناسی روانی نیز براساس انعطاف پذیری شناختی به وسیله افراط در قوانین رفتاری و عاطفی ناسازگارانه یا به وسیله رفتارهایی ارزش محور و حسایت به احتمالات که مربوط به آینده است، شرح داده می شوند)ماسودا و تالی، ۲۱۰۲ ). انعطاف پذیری شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیط سازگار کند )دیکستین، نلسون، مککلو و همکاران، . (۲۰۰۶  براین اساس شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روانی و آسیب پذیری در طیف گسترده ای از ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب و ناراحتی های روانی و آسیب پذیر در طیف گسترده ای از ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب و ناراحتی های روانی عمومی می شود، رابطه دارد )ماسودا و تالی، ۲۰۱۲).  با توجه به اینکه افراد دارای اختلالات خلقی با استفاده از نشخوارهای فکری به دنیای درونی خود فرو می روند و برای مثال افسردگی خود را تقویت می کنند، کسانی که انعطاف پذیری شناختی ندارند به هنگام احساس غم به سمت نشخوار فکری گرایش می یابند، زیرا به دشواری می توانند برای رهایی از چنین احساساتی روش های مقابله ای جایگزین بیابند )داویس ونولن هوکسا، ۲۰۰۰).  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و نادروال در ال ۲۰۱۰  ساخته شده است . این پرسشنامه مشتمل بر۲۰  سؤال می باشد. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی – رفتاری افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]Cognitive flexibility inventory