بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی(CLDQ) ﻛﻠﻮرادو

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی(CLDQ) ﻛﻠﻮرادو

 مشکلات یادگیری واقعیت های غیر قابل انکاری هستند که در تمام جوامع و فرهنگها به چشم می خورند. کودکان دارای این مشکلات که عمدتا دچار نا توانیهای یادگیری هستند، اغلب ظاهری طبیعی دارند و رشد جسمی، قد و وزنشان نشانگر عادی بودن آنان است. آنان از هوشی نیز دارای عقب ماندگی نمی باشند، مانند سایر همسالان خود صحبت کرده و بازی می کنند. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (۲۰۱۱) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ، داری ۲۰ عبارت است و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

به همراه ۱مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران

پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران

هوش فرهنگی[۱] نوعی بدیع از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط های کاری متنوع فرهنگی دارد. ارلی و آنگ هوش فرهنگی را اینگونه تعریف کرده اند: ” توانائی فرد در راستای سازگاری موفقیت آمیز با محیط های فرهنگی جدید که معمولا با بافت فرهنگی خود فرد نا آشناست .  پترسون (۲۰۰۴) هوش فرهنگی را استعداد به کارگیری مهارت ها و توانایی ها در محیط های مختلف تعریف می کند. در جامعۀ امروز که تنوع فرهنگی در همه جا وجود دارد، ارتباطات خوب به چالش بزرگتری تبدیل شده است. شناخت، ارزش گذاشتن و حمایت از این تفاوت ها می تواند بهره وری هر فرد را در محل کارش حداکثر کند. گروههای ناهمگون، درمقایسه با گروههای تک فرهنگی، پتانسیل بیشتری برای موفقیتها و شکستهای بزرگ دارند. ترفندی که آنها باید استفاده کنند، به حداکثر رساندن اثرات مثبت تنوع فرهنگی و به حداقل رساندن آثار منفی آن است. تنوع در فرهنگ باعث تنوع در نظرات میشود. افرادی که از لحاظ فرهنگی با هم متفاوتاند، دیدگاههای مختلفی دارند و هرچه دامنۀ ایدهها وسیعتر باشد، شانس یافتن ایدۀ خوب بیشتر خواهد بود. فرهنگ، نقش مهمی در ادراک همبستگی گروه ایفا میکند. برخی تحقیقات نشان دادند گروه هایی که از اعضای با فرهنگ های گوناگون تشکیل شده اند، در مقایسه با گروه هایی با فرهنگ متجانس همبستگی کمتری دارند؛ زیرا انسان ها بیشتر به طرف کسانی جذب میشوند که شبیه به آن ها باشند. تفاوت های فرهنگی در گروه ها می تواند بین اعضای گروه سوء تفاهم هایی ایجاد کند(ابزری و همکاران، ۱۳۸۹). پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ و همکاران در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و چهار مولفه می باشد.مولفه های مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتنداز: راهبردی یا فراشناختی، دانشی یا شناختی، انگیزشی و  رفتاری

به همراه ۶مقاله رایگان

[zarinpalpaiddownloads id=”385″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Cultural Intelligence

پرسشنامه کوتاه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر

پرسشنامه کوتاه  سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر

مساله کیفیت زندگی، مفهومی است که بشر در تمام طول تاریخ به آن توجه داشته و یکی از مهمترین مقوله هایی بوده که برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار گرفته و تلاش انسان امروزی نیز بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و کسب رضایت فردی و اجتماعی می باشد.یکی از شـاخص هـای بهداشـت روانـی میـزان رضـایت از زنـدگی است. مراد از رضایت  زندگی نگـرش فـرد، ارزیـابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبـه هـای زندگی وهمچون زندگی خانوادگی و تجربـه آموزشـی اسـت  ( دینر، سان، لوکاس و اسمیت، ۱۹۹۹). این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه ،خود و  محیط زندگی) می پردازد )هیوبنر، سولدو  و والویس، ۲۰۰۳). این آزمون نسخه ی کوتاه شده ی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ( هوبنر و همکاران، ۱۹۹۴) است که در سال ۱۹۹۷ توسط هوبنر و همکاران به منظور استفاده در زمینه یابی رفتارهای پر خطر کارولینای جنوبی ساخت شد.

به همراه ۱ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر(MSLSS)

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر(MSLSS)

مساله کیفیت زندگی، مفهومی است که بشر در تمام طول تاریخ به آن توجه داشته و یکی از مهمترین مقوله هایی بوده که برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار گرفته و تلاش انسان امروزی نیز بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و کسب رضایت فردی و اجتماعی می باشد.یکی از شـاخص هـای بهداشـت روانـی میـزان رضـایت از زنـدگی است. مراد از رضایت  زندگی نگـرش فـرد، ارزیـابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبـه هـای زندگی وهمچون زندگی خانوادگی و تجربـه آموزشـی اسـت  ( دینر، سان، لوکاس و اسمیت، ۱۹۹۹). این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است.

به همراه ۲ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

مقیاس اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی- نسخه بزرگسالان

مقیاس اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی- نسخه بزرگسالان[۱] (  BASIS-A)

این آزمون جهت بررسی سبک های زندگی توسط کرن، ویلر و کارلت[۲] (۱۹۹۳) ساخت و اعتبار یابی شده است (کافی و دیگران، ۱۳۹۳). این مقیاس یک پرسشنامه خود سنجی است و دارای ۶۲ عبارت است.

به همراه ۱ مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Basic Adelerian Scale for Interpersonal Success – Adult form

[۲] – Kern, Wheeler& Curlette