به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ویژگی های درس پژوهی

0

ü مبنای درس پژوهی یک مدل بهسازی مستمر و بلند مدت است

ü درس پژوهی به طور مداوم بر یادگیری دانش آموزان متمرکز است

ü درس پژوهی نوعی همکاری گروهی و مشارکتی است

ü درس پژوهی بر بهبود مستقیم آموزش با توجه به شرایط تاکید دارد

جوهره و منطق درس پژوهی

§ درس پژوهی بر این فرض بنا شده است که عمل آموزش همیشه می تواند پیشرفت

کند همان طوری که یادگیری و عملکرد دانش آموزان می تواند پیشرفت کند

)دادلی، 2006 )

§ فریدمن ) 2005 ( با بیانی دیگر معتقد است استدلال پشتوانه درس پژوهی این است که

بهترین جا برای بهبود آموزش کلاس درس است، جایی که یادگیری دانش آموزان

به عنوان قلب فرایند در حال شکل گیری است. بیشتر معلمان احساس می کنند که

هیچ گونه راهنمایی درباره این که چه چیزی را چگونه تدریس کنند دریافت نمی کنند.

درس پژوهی روشی برای باز کردن درهای کلاس درس و پایانی بر جدایی

معلمان از یکدیگر است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.