به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

155موضوع مناسب پایان نامه نویسی رشته برنامه ریزی درسی

0

155موضوع مناسب پایان نامه نویسی  رشته برنامه ریزی درسی مناسب

2- تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش آموزان يک و دوزبانه شهر اروميه و ارائه راهکار مناسب براي بهبود اين توانايي__

3. تاثيرعوامل فرهنگي در برنامه ريزي درسي

4. تحليل برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود کيفي


5. بررسي عوامل موثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامي در دانشگاه

6. بررسي نظرات دانشجويان تربيت دبير راجع به علل و عواملي که باعث کم توجيهي و بي علاقگي آنها به

فراگيري دروس تربيتي مي شود

7. بررسي عوامل افزايش کيفيت آموزشي در دانشگاه اصفهان و پيشنهاداتي براي بهبود آن

8. بررسي عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه نظري شهر کرمان از ديدگاه دبيران و

دانش آموزان و مردودين

9. بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي اصفهان در باره چگونگي ارزشيابي آموزشي از دبيران به منظور ارائه

يک راهبرد مناسب و علمي در روند ارزشيابي آموزشي کشور

11. بررسي نرخ رشد جمعيت دانشجوئي و ظرفيت کالبدي و آينده نگري آن به منظور برنامه ريزي آموزشي اصولي

در دانشگاه اصفهان

11. بررسي علل رجعت به بيسوادي از نظر نوسودان استان کردستان

12. پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان

13. بررسي روند گذشته و چشم انداز آينده عرضه و تقاضاي فضاي آموزشي به منظور برنامه ريزي آموزشي در

محدوده شهر اصفهان

14. بررسي سيستمهاي برنامه ريزي آموزشي متمرکز و غير متمرکز از ديدگاه مديران مدارس آموزش فني و

حرفه اي کشور

 

 

15. بررسي انگيزه هاي پيشرفت و موفقيت تحصيلي در دانشجويان موفق دانشگاه اصفهان به منظور بهبود

برنامه هاي آموزش عالي

16. بررسي عوامل افزايش رضايت شغلي اساتيد دانشگاه اصفهان و ارائه پيشنهاداتي براي بالابردن کارآئي

17. بررسي نحوه کاربرد وسائل کمک آموزشي در دبيرستانهاي شهر اصفهان و نظرخواهي از دبيران در رابطه با

چگونگي استفاده موثر از وسايل کمک آموزشي در جريان آموزش

18. بررسي عوامل موثر بر فشارهاي شغلي اساتيد دانشگاه اصفهان

19. بررسي کمي نيروي انساني آموزشي در مقطع آموزش ابتدائي استان اصفهان و برآورد دورنماي وضعيت

آينده آن به منظور رفع ناهماهنگي هاي اتلاف زادر نظام آموزش و پرورش استان اصفهان

21. بررسي مشکلات تحقيق در رشته هاي علوم انساني ازديدگاه اساتيد دانشکده هاي علوم انساني دانشگاه

اصفهان

21. بررسي راههاي متناسب سازي برنامه سوادآموزان بانيازها و شرايط سوادآموزان

22. بررسي عوامل موثر در جذب هنرجويان پسر به آموزشهاي فني و حرفه اي در شهراصفهان )از ديدگاه

هنرجويان )

23. بررسي تحليلي اوضاع اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ،اموزشي استان بوشهر جهت ايجاد موسسه آموزشي عالي

مورد نياز با استفاده از مدلهاي برنامه ريزي متناسب

24. بررسي تاثير کلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزش دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان

25. بررسي مقايسه اي نظرات اعضاء هيات علمي دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان پيرامون عوامل موثر در

کيفيت آموزشي دانشگاه

26. بررسي تحليلي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران آموزش و پرورش استان تهران در دهه 71  1361 به منظور

ارائه الگوي موثر برنامه ريزي ( با توجه به نظرات شرکت کنندگان دوره هاي جاري و مدلهاي علمي مطلوب )

27. بررسي کارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 71 66 جهت برآورد روند آينده

 

 

28. بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمائي که معلمين آنها مامور به تحصيل هستند

با دانش آموزاني که معلمين تمام وقت دارند

29. بررسي نظرات دانشجويان علوم تربيتي و تربيت تدبير دانشگاه اصفهان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از

آموخته هاي آنان

31. عوامل موثر در افزايش رغبت دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي امورتربيتي

به منظور بهينه سازي برنامه ريزيهاي تربيتي مدارس

31. بررسي نظرات معلمين مقطع ابتدائي شهرستان بيرجنددرباره سودمندي روشهاي فعال و غيرفعال آموزشي

32. بررسي ميزان دستيابي لازمه التعليمان مناطق استان کردستان به فرصتهاي آموزشي در سالهاي 71  1365

33. بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزايش انگيزش شغلي آنان

34. بررسي سهم اعتبارات آموزش عالي به آموزش کل کشور در برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتماعي جمهوري

اسلامي ايران و مقايسة آن با چند کشور جهان به منظور ارائه الگوهايي در جهت تعادل و توازن اعتبارات

آموزشي

35. نظرات مدرسان مراکز تربيت معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل موثر در بهبود فرآيند ياددهي و مقايسه

آن با تئوريهاي جديد تدريس

36. بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر سنندج در رابطه با تاثير عملکرد گروههاي آموزشي در افزايش

کيفيت فعاليتهاي آموزشي دبيران

37. بررسي مشکلات دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

38. شناخت موانع رشد علمي اساتيد دانشگاه از ديد اعضاء هيئت علمي دانشگاه اصفهان

39. تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهر اصفهان

41. مطالعه و بررسي جو سازماني دانشکده افسري سپاه

 

 

41. بررسي نظرات فارغ التحصيلان رشته هاي دبيري دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربيت معلم کاشان شاغل در

مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با ميزان اثر بخشي کيفي درس تمرين دبيري درانجام

وظايف آموزشي به منظور پيشنهاد يک الگو

42. بررسي نظرات مديران مقطع ابتدايي شهر تبريز در رابطه با پيامدهاي عدم ثبات مديريت مدارس

43. بررسي نظرات مسئولين ادارات آموزش و پرورش مديران، دبيران و اولياء دانش آموزان در مورد ويژگيهاي

مديرآموزشي موفق دوره متوسط شهر اصفهان

44. بررسي جنبه هائي از موانع و مشکلات نظام آموزش متوسط از ديدگاه دبيران دانش آموزان سال آخر نظام

جديد در استان بوشهر

45. بررسي شاخص هاي آموزشي مقطع ابتدائي عشاير سيار فارسي با تاکيد بر ايل قشقايي در پنج سال

گذشته) 1368 72 ( و پيش بيني عوامل آموزشي به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي

46. بررسي نظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم

در آموزش و پرورش

47. بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه

پيشنهاداتي در اين زمينه

48. بررسي نظريات دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور گيلان در رابطه با چگونگي وجذابيت برنامه هاي

آموزشي و تدريس رياضي از طريق تلويزيون به منظور بهينه سازي برنامه هاي آموزشي تلويزيون

49. بررسي نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان در مورد خصوصيت )جو

آموزشي اثربخش( در دانشگاه

51. بررسي مقايسه اي عملکرد تحصيلي دانش آموزان راهنمائي مدارس )نمونه ،غيرانتفاعي ، شبانه روزي و عادي(

– استان فارس در سال تحصيلي 72 73

51. بررسي تطبيقي نظام جديد و قديم آموزش متوسطه در شهر کرمان

 

 

52. بررسي رابطه بين خود پنداره و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم راهنمائي به منظور ارائه

راهبردهاي عملي در برنامه ريزي درسي

53. بررسي امکانات اجراي نظام جديد آموزش متوسطه در استان چهار محال و بختياري در مقايسه با

شاخصهاي کشوري به منظور ارائه پيشنهادات مناسب در رفع تنگناهاي موجود

54. بررسي ميزان شايستگي دبيران نظام جديد متوسطه استان ايلام در مهارتهاي آموزشي )به منظور هدايت

برنامه هاي آموزش تربيت دبير و ضمن خدمت )

55. بررسي ميزان يادداري دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه استان لرستان از درس انگليسي با

استفاده از تحليل محتواي آزمون به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود فرآيند ياددهي و يادگيري

56. بررسي وضعيت پوشش تحصيلي و علل عدم جذب جمعيت لازم التعليم مقطع ابتدايي روستاهاي غرب

مازندران در سال هاي تحصيلي 72  71 الي 75  74 از ديدگاه معلمان مديران و راهنمايان تعليماتي و

والدين

57. بررسي ارتباط نتايج آزمون نهائي رياضي سال سوم راهنمائي باپنجم ابتدائي دانش آموزان سال اول متوسطه

شهراصفهان در سال تحصيلي 74-73 باتوجه به شرايط اجتماعي ، اقتصادي و خانوادگي آنان

58. بررسي کمي و کيفي آموزش و پرورش ابتدائي استان هرمزگان 72  68 و مقايسه آن با شاخصهاي برنامه

اول توسعه بمنظور ارائه پيشنهادات مناسب جهت بهبود ورشد برنامه دوم

59. بررسي ميزان بکارگيري اهداف انجمنهاي اولياء و مربيان از ديدگاه مديران ، اولياء واعضاءانجمنهاي اولياء و

مربيان در مقطع متوسطه نظري شهرستان بهبهان بمنظور افزايش کارآيي

61. بررسي کارآيي دروني آموزش متوسطه نظري )نظام فعلي (طي سالهاي 74  69 و چگونگي برابري

فرصت هاي آموزشي در سال تحصيلي 75  74 دراستان چهارمحال و بختياري به منظور ايجاد اطلاعات لازم در

برنامه ريزي

61. بررسي ميزان همبستگي بين نتايج امتحانات داخلي و نهايي دبيرستانهاي نظري شهرستان سنندج در سال

– تحصيلي 73 74

62. بررسي ميزان تحقق اهداف کانونهاي فرهنگي تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان

 

 

63. بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته

هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي 74 73 به منظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس

غير حضوري

64. بررسي مسائل و مشکلات نظام نيمسالي )واحدي ( ، در شاخه هاي نظري نظام جديداز ديدگاه مديران ،

دبيران و دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اراک

65. عوامل مؤثر در گرايش دانش آموزان به شاخه تحصيلي کارودانش از ديدگاه دبيران ، مشاوران و دانش آموزان

دبيرستانهاي شهرستان بهبهان به منظور تقويت جاذبه هاي تحصيل دراين شاخه

66. بررسي ميزان همبستگي بين شاخصهاي هدايت تحصيلي در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان نظام

جديد آموزش متوسطه در شهرستان همدان

67. بررسي راههاي افزايش پايگاه و منزلت اجتماعي معلمان از ديدگاه رؤساي ادارت و مديران دبيرستانهاي

استان همدان

68. بررسي نظرات مديران و کارشناسان کارخانه هاي صنعتي در خصوص نياز به رشته اپراتوري دستگاههاي

صنعتي

69. بررسي مقايسه اي ميزان شايستگي مهارتهاي تدريس اساتيددانشگاه اصفهان به منظور برنامه ريزي ارتقاء

کيفيت آموزشي

71. بررسي عوامل موثر در افزايش بهره وري آموزشهاي فني )واحدهاي کارگاهي (در استان خوزستان با استفاده از

تجربيات کارکنان کارگاهي

71. 68 72« بررسي ميزان تحقق اهداف کمي آموزش عالي در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران »

72. بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبارسنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در

دانشگاههاي کشور

73. بررسي نظرات معلمان و مسئولان در رابطه با اجراي طرح معلمان موفق و منتخب دراستان کرمانشاه به

منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي

 

 

74. تاثير کاربرد اهداف رفتاري بريادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس ادبيات پايه پنجم مقطع

– ابتدائي شهر شيراز درسال تحصيلي 76 77

75. بررسي نظرات مربيان مدارس استثنائي در باره عوامل موثر در بالابردن کيفيت دوره هاي آموزشي ضمن

– خدمت کوتاه مدت در کشور طي سالهاي 72 74

76. بررسي نظرات دانش آموزان و مشاوران نظام جديد درباره تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در

افزايش آگاهيهاي تحصيل و شغل دانش آموزان

77. بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان به برنامه هاي امور تربيتي ، از

ديدگاه دانش آموزان ومربيان تربيتي

78. بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيک نوروزي بااهداف آن از ديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي استان

فارس

81. تحليل وضعيت موجود ومطلوب فضاها وتجهيزات آموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي

برنامه دوم توسعه

81. تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي کوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهرطي

سالهاي 1371 75 وارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذکور

82. بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره کارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر

دبيران راهنمايي ودبيرستان و کارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان

83. بررسي ميزان استفاده از تکنولوژي آموزشي در برنامه هاي آموزشي تربيت دبير در دانشگاههاي استان

اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي ودانشجويان دبيري

84. بررسي ميزان موفقي دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدايت تحصيلي مشاوران ونگرش دانش

اموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي شهر کاشان

85. بررسي موانع اجرايي شاخه کار دانش دراستان اصفهان از ديد کارشناسان کار دانش ، مديران و مشاوران

 

 

86. بررسي راههاي گسترش ارتباط بين آموزش عالي وآموزش وپرورش در بعضي از جنبه هاي مهم آموزشي از

ديدگاه سياست گزاران ، متخصصان وکارشناسان

87. بررسي کيفيت آموزش درس ديني و عوامل مؤثر در افزايش کيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين

88. بررسي روند دانش آموزي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي آموزش و پرورش استان فارس براسا

شاخص هاي برنامة دوم توسعه

89. تحليل روند جنبه هاي کمي و کيفي منايع انساني آموزش ابتدائي،راهنمائي تحصيلي و متوسطةاستان

فارس در طول برنامه پنجساله دوم توسعه

91. بررسي راههاي فعال نمودن شوراي معلمان مدارس پسرانه راهنمائي شهر اصفهان

91. مقايسه توانايي حرفه اي آموزگاران داراي مدرک کارشناسي آموزش ابتدايي با ساير آموزگاران دوره ابتدايي

شهر اصفهانش

92. دانشگاه و گفتگوي تمدنها : بررسي و تحليل راهبردها و راهکارهاي تاثيرگذار در توسعه ايده گفتگوي تمدنها

93. بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي کلاسهاي آمادگي شهر اصفهان

94. بررسي الگوي مناسب ساختار برنامه ريزي درسي در سطح دانشگاه اصفهان

95. مطالعه تحليلي چالشها و چشم اندازهاي برنامه ريزي آموزشي استاني در آموزش و پرورش استان اصفهان

96. بررسي زمينه هاي گرايش دانشجويان زن به آموزش عالي در دهه هفتاد

97. بررسي شيوه هاي موجود انتخاب معلم از ديدگاه معلمان، مديران و مسئولين استان کهکيلويه و بويراحمد

98. تحليل معيارهاي مؤثر بر روز شمار تحصيلي مقطع متوسطه نظري در شهر هاي اصفهان و يزد

99. بررسي عوامل مؤثر بر افزايش کيفيت آموزش رياضي دوره راهنمايي در شهرستان کرج

111. بررسي زمينه هاي آموزشگاهي آسيب پذيري تربيت ديني دانش آموزان ازديدگاه دبيران ديني و

قرآن و مربيان پرورشي مقطع متوسطه شهر شيراز

 

 

111. بررسي روند برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه هاي دولتي اصفهان طي برنامه ي دوم و سوم

توسعه ي کشور

112. بررسي تطبيقي برخي ازمسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي درآموزش متوسطه

نظري شهرستانهاي کاشان، آران وبيدگل

113. بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و کاربرد آن در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال

1381

114. بررسي تأثير ارزشيابي تکويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمايي در درس علوم

تجربي در ناحيه 2 شهر اصفهان

115. نياز سنجي دانش آموزان دوره ي متوسطه در کانونهاي فرهنگي تربيتي و بررسي ميزان انطباق

هدفهاي اين کانونها با نيازها، از ديدگاه مربيان و دانش آموزان در شهر اصفهان

116. بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان کهگيلويه و بويراحمد

– 1381 در سال تحصيلي 81

117. مقايسه عملکرد مديران دانش آموخته رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با ساير رشته ها

118. بررسي عوامل تقويت خلاقيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهرستان تبريز

– در سال تحصيلي 81 82

119. بررسي عوامل نشاط انگيز در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر اصفهان از نظر مديران و

مربيان پرورشي

111. بررسي شيوه هاي تحقق يادگيري مادام العمر در برنامه هاي درسي مقطع کارشناسي آموزش عالي

ايران

111. بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان

112. تأثير ارزشيابي کيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي بر ارتقاي حرفه اي آنان از ديدگاه استادان

دانشگاه اصفهان

 

 

113 بررسي کارآيي دروني و بيروني شاخة فني و حرفه اي آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طي سال .

هاي 81  1375

114. بررسي موانع و مشکلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال

– تحصيلي 1381 82

115. بررسي عوامل آموزشگاهي، فرهنگي و خانوادگي موثر بر پايين بودن طلاق در استان يزد

116. بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه

117. بررسي ميزان امکان تحقق مديريت مدرسه محور در شهر اصفهان ) از ديدگاه مديران دبيرستان

هاي شهر اصفهان )

118. بررسي موانع انجام پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در

دانشگاههاي اصفهان و منطقه غرب کشور

119. بررسي زمينه ها و شرايط تحقيق برنامه ريزي استراتژيک در آموزش و پرورش استان اصفهان

121. بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي در فرايند ياددهي  يادگيري دانش آموزان پيش

دانشگاهي شهر شيراز

121. امکان سنجي تاسيس رشته هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در دانشگاههاي کشور

122. بررسي موانع و مشکلات دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگيري روشهاي تدريس فعال

123. بررسي کارآيي دروني شاخه هاي کاردانش و فني و حرفه اي آموزش متوسطه استان کهگيلويه و

– بويراحمد طي سالهاي 1377 82

124. بررسي تاثير جهاني شدن بر حوزه برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و کارشناسان ستادي

آموزش و پرورش

125. بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه دوم و سوم توسعه

 

 

126. بررسي و تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ميزان تحقق

آن دردانشگاه اصفهان

127. امکان سنجي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي

128. بررسي موانع و چشم اندازهاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان

129. بررسي طرح انتخاب مديران توسط دبيران از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستان هاي شهرستان

شهرکرد

131. بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان در برنامه سوم توسعه

131. بررسي ميزان تأ ثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش

آموزان در عصر فن آوري اطلاعات

132. بررسي ميزان بهره گيري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه

شهر اصفهان و راههاي گسترش آن

133. راههاي افزايش مشارکت مردمي در آموزش و پرورش اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي انجمن

اوليا و مربيان

134. بررسي مقايسه اي موانع و مشکلات آموزشي دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي

دانشگاه اصفهان

135. بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستور العمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي کاهش حجم

– آن از نظر مديران در استان کردستان در سال تحصيلي 1383 84

136. ارزشيابي برنامه درسي زبان انگليسي مقطع متوسطه از نظر دبيران و کارشناسان شهر شيراز

137. بررسي نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهکارهاي افزايش آن

138. بررسي راهکارهاي رويارويي با چالش هاي برنامه ريزي آموزشي ( آرمان مشترک، برابري فرصت ها و

کيفيت بخشي( در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385)

 

 

139. بررسي قوّت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي آموزشي مبتني بر رويکرد

مدرسه محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان

141. رابطه رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان

دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان

141. بررسي عوامل موثر بر توليد دانش در رشته هاي علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و کتابداري به

منظور تحقق چشم انداز بيست ساله ايران

142. بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت هاي فراروي مدارس هوشمند ايران و ارائه راهکارهائي

براي رويارويي با چالش هاي موجود

143. بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي در کاربرد

روش هاي مشارکتي تدريس ، ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي نوين آموزشي

144. بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي فرايند برنامه ريزي استراتژيک در آموزش و پرورش

استان کرمان از ديد مديران، دبيران و کارشناسان

145. بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان

146. بررسي چالش ها و چشم اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و

يادگيري دانشگاه اصفهان و صنعتي

147. از بررسي معيارهاي تدوين کتاب هاي درسي رشته هاي دانشکده هاي علوم تربيتي و روان شناسي از

نظر صاحبنظران برنامه درسي، مولفان برتر کتاب هاي درسي دانشگاهي و دانشجويان سال آخر کارشناسي و

کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

148. بررسي معيارهاي تدوين دروس و دوره هاي مجازي در دانشگاههاي ايران از ديدگاه متخصصان و

فراگيران

149. آسيب شناسي راهبردهاي ياددهي يادگيري در آموزش هاي رسمي از ديدگاه دبيران و دانش

آموزان دبيرستان هاي شهر اصفهان

151 بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي )کيفي( در مدارس ابتدايي .

استان اصفهان

151. بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي فراروي فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه هاي غرب

ايران )ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان( از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي

– در سال تحصيلي 1386 87

152. بررسي راهکارهاي نهادينه کردن تفکر اقدام پژوهي در معلمان استان چهار محال و بختياري

153. بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان کرمان در

سال هاي 1383 1386 و ارائه راهکارهاي بهبود برگزاري اين دوره ها

154. بررسي چالش هاي فراروي توسعه فن آوري اطلاعات در آموزش عالي ايران: با تاکيد بر چالش هاي

فرهنگي اجتماعي و نيروي انساني

155. بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي اخلاق حرفه اي در مراکز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.