پرسشنامه استاندارد

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ Separation- Individuation Process Inventory (S-IPI)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ

Separation- Individuation Process Inventory  (S-IPI)

بخش بزرگ خواسته هاي بشري در ناخودآگاه قرار دارد، اما ناخودآگاه چنان در پستوهاي ذهن آدمي واپس زده شده است كه ريشة اين خواسته ها بر وي روشن نيست و يا بسيار دشوار است كه بدان راه يابد، چرا كه فعاليت هاي رواني، چه بسا بدون نظارت خودآگاه صورت مي گيرد . جايگاه اصلي اين خواسته ها« نهاد »  است . نهاد  به تمامي لذت جوست و به اميال افسار گسيخته اي رو مي كند كه « خود » و« فراخود » به سركوبش مي پردازند. « خود » بر پاية واقعيت هاي اجتماعي، لذت جويي هاي تخريب گر نهاد را سرکوب می کند و « فراخود » بر پاية باورهاي ديني، وجداني و ايماني خواسته هايش را واپس مي راند و آدمي را از كار ناشايسته نا متمدنانه به پرهیز وامی دارد. فرديت از ديدگاه يونگ پختگي و رشد رواني آدمي است و فرايند، مراحل خودشناسي است كه او را از افراد ديگر جدا مي سازد . يونگ فرديت را همان فرايند شناخت مي داند؛ به زبان ديگر، فرد بايد در مراحل رشد و تعالي خود، بخش هاي خوب و بد وجودش را بازشناسد و اين كار پيامد شجاعت و درست انديشي اوست (تسلیمی و میر میران، 1389).  

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﺑﺰار 39 ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﯿﺪن اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ  دوران ﮐﻮدﮐﯽ، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ در ﻓﻘﺪان ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، ﻓﻘﺪان ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﻨﺘﺮل در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﯾﮏ ﺧﺰاﻧﻪ 65 ﺳﻮاﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻮاﻻت ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي را از ﮔﺮوه ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه (ﮐﻨﺘﺮل) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮي (ﺗﺌﻮرﯾﮏ) ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزي از ﮐﺎرﺑﺮد وﯾﮋه اي در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *