۲۰ راه پیشگیرى از ابتلا به آلزایمر

پیشگیرى از ابتلا به آلزایمر:

براى پیشگیرى از ابتلا به آلزایمر بهتر است مغزتان را به چالش بکشید؛ این تمرین ها در این خصوص حتما مى توانند به شما کمک کنند:

١. با دست مخالف مسواک و شانه بزنید و بنویسید.
٢. ساعت را به دست مخالفتان ببندید.
٣. کلمات را وارونه بنویسید.
۴. از مسیر جدیدى به محل کارتان بروید.
۵. پاتوقتان را عوض کنید.
۶. درباره باورهایتان با تردید فکر کنید.
٧. گاهى یک صفحه از یک کتاب را از آخر به اول بخوانید.
٨. کار جدیدى انجام بدهید، مثل وصله کردن لباس یا تعمیر رادیو یا یاد گرفتن یک هنر جدید.
٩. گاهى موبایل را همراهتان نبرید.
١٠. شعر حفظ کنید.
١١. در جایى امن عقب عقب راه بروید.
١٢. حدس هاى شمارشى متنوع و قابل راستى آزمایى بزنید؛ مانند اینکه از اینجا تا آنجا چند قدم است، در صف چند نفر ایستاده اند و… .
١٣. قبل از پایان فیلم ویدیویى آن را متوقف کنید و درباره پایانش تخیل کنید.
١۴. با افرادى که مدت هاست ندیده اید تماس بگیرید.
١۵. رنگ بندى هاى جدید در لباس را امتحان کنید.
١۶. جدول، پازل و معما حل کنید.
١٧. نقاشى یا رنگ آمیزى کنید.
١٨. گاهى بدون ماشین حساب محاسبه کنید.
١٩. چیز تازه اى مانند روش درست کردن یک غذا از ملیتى دیگر یاد بگیرید.
٢٠. آلبوم عکس هاى قدیمى را ورق بزنید و درباره عکس هایش با کسى صحبت کنید.